STT užfiksuoti Raimondo Kurlianskio pokalbiai: „Atsiskaitydavau iš karto“
Vie­nas Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) va­do­vų Dai­vis Za­bu­lio­nis iš par­ei­gų at­leis­tas, ga­vus tei­sė­sau­gos in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mus ne­skaid­rius jo ry­šius su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu ir bu­vu­siu inf­ras­truk­tū­ros sta­ty­bos bend­ro­vės „Kau­no til­tai“ val­dy­bos pir­mi­nin­ku, da­bar – ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­riu Ne­ri­ju­mi Ei­du­kev­čiu­mi.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai pa­teik­tais duo­me­ni­mis, už vie­šuo­sius pir­ki­mus bu­vęs at­sa­kin­gas LAKD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas D.Za­bu­lio­nis ga­lė­jo pro­te­guo­ti šias įmo­nes ar jų in­te­re­sus kai ku­riuo­se di­rek­ci­jos pro­jek­tuo­se.

Tei­sė­sau­gi­nin­kų duo­me­ni­mis, bū­tent R.Kur­lians­kiui ir N.Ei­du­ke­vi­čiui da­rant įta­ką po­li­ti­kams, D.Za­bu­lio­nis bu­vo įdar­bin­tas LAKD, kad per jį vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­suo­se ga­lė­tų bū­ti pro­te­guo­ja­mos jų at­sto­vu­ja­mos bend­ro­vės. D.Za­bu­lio­nis, ku­ris anks­čiau yra dir­bęs Vals­ty­bi­nė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bo­je, kaip nu­ro­do­ma STT in­for­ma­ci­jo­je, anks­čiau nuo­lat gau­da­vo ne­tei­sė­tą at­ly­gį iš R.Kur­lians­kio. Pa­sta­ra­sis esą D.Za­bu­lio­niui mo­kė­jo ar ke­ti­no mo­kė­ti ky­šius, ir šiam ei­nant aukš­tas par­ei­gas LAKD.

Ana­lo­giš­kas at­ve­jis kaip su Dai­no­ru Bradausku

Duo­me­nys apie ga­li­mą D.Za­bu­lio­nio ko­rup­ci­nę veik­lą su­si­ję su tei­sė­sau­gos at­lie­ka­mu di­de­lės apim­ties ty­ri­mu, ku­ria­me įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu par­eikš­ti kon­cer­nui „MG Bal­tic“, R. Kur­lians­kiui, bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vui Eli­gi­jui Ma­siu­liui ir bu­vu­siam „dar­bie­čiui“ Vy­tau­tui Gap­šiui. Tai BNS pa­tvir­ti­no STT.

„Tai ana­lo­giš­kas at­ve­jis, koks bu­vo su bu­vu­siu Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos va­do­vu Dai­no­ru Bra­daus­ku. Tei­sė­sau­gai ne­už­te­ko duo­me­nų pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ta­čiau įsi­ti­ki­nę, kad per­duo­da­ma in­for­ma­ci­ja ne­pa­kenks STT par­ei­gū­nų at­lie­ka­mam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui, mes pa­gal Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mą ją per­da­vė­me at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms, kad jos sa­vo ruo­žtu pra­dė­tų pa­pil­do­mus ty­ri­mus, tar­ny­bi­nius pa­ti­kri­ni­mus ar pri­im­tų ati­tin­ka­mus spren­di­mus“, – BNS sa­kė STT at­sto­vė spau­dai Re­na­ta Sau­ly­tė.

Ji taip pat pa­tvir­ti­no, kad ty­ri­me fi­gū­ruo­ja ne tik „MG Bal­tic“, bet ir dau­giau vers­lo gru­pių, ta­čiau jų ne­atsk­lei­dė. R.Sau­ly­tė tei­gė ne­ga­lin­ti pa­tvir­tin­ti dar per­nai ži­niask­lai­do­je skelb­tos in­for­ma­ci­jos, kad „MG Bal­tic“ sie­kė pa­pirk­ti po­li­ti­kus ar par­ei­gū­nus, siek­da­mas gau­ti di­de­lės ver­tės už­sa­ky­mą re­kons­truo­ti ke­lią Vil­nius-Ute­na.

Įta­ri­mai: D.Za­bu­lio­nis ga­lė­jo veik­ti „MG Bal­tic“ ir „Kau­no til­tų“ interesais

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai per­duo­to­je STT in­for­ma­ci­jo­je apie ga­li­mą tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą, ku­rios ko­pi­ją ma­tė BNS, nu­ro­do­ma, jog be­veik me­tus Ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju dir­bęs D.Za­bu­lio­nis nuo pat jo pa­sky­ri­mo į šias par­ei­gas per­nai ko­vą nuo­lat su­si­ti­ki­nė­jo su se­nu drau­gu R.Kur­lians­kiu, N.Ei­du­ke­vi­čiu­mi bei „Kau­no til­tų“ ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi Al­du Ru­se­vi­čiu­mi, su ku­riais de­ri­no, kaip „MG Bal­tic“ gru­pės sta­ty­bos įmo­nė „Mit­ni­ja“ ir „Kau­no til­tai“ ga­lė­tų gau­ti Ke­lių di­rek­ci­jos už­sa­ky­mų.

Tarp bend­ro­ves do­mi­nu­sių kon­kur­sų yra dar ne­pas­kelb­tas 170 mln. eu­rų ver­tės ke­lio Vil­nius-Ute­na re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tas, taip pat jau vyks­tan­tis di­de­lės ver­tės grei­čio val­dy­mo ir įspė­ji­mo sis­te­mų įren­gi­mo ke­lio Vil­nius-Klai­pė­da ruo­že nuo 10 iki 99 ki­lo­me­tro kon­kur­sas, ku­ria­me da­ly­vau­ja „Mit­ni­ja“.

STT pa­žy­mo­je ra­šo­ma, kad R.Kur­lians­kio ir N.Ei­du­ke­vi­čiaus D.Za­bu­lio­niui mo­kė­tų ir pla­nuo­tų mo­kė­ti ne­tei­sė­tų at­ly­gių už pa­lan­kų vei­ki­mą dy­dis – nuo 5 tūkst. iki 29 tūkst. eu­rų – pri­klau­sė nuo kon­kre­taus pro­jek­to svar­bos, vie­šo­jo pir­ki­mo ver­tės, ki­tų ap­lin­ky­bių.

Su D.Za­bu­lio­niu ir N.Ei­du­ke­vi­čiu­mi BNS su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko.

De­ri­no ke­lio Vil­nius-Ute­na re­kons­truk­ci­jos kon­kur­so sąlygas

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad iki tol Lie­tu­vos stan­dar­ti­za­ci­jos de­par­ta­men­tui va­do­va­vęs D.Za­bu­lio­nis į aukš­tas par­ei­gas Ke­lių di­rek­ci­jo­je pa­skir­tas R.Kur­lians­kio ir N.Ei­du­ke­vi­čiaus dė­ka. Per­nai va­sa­rį vy­ku­sio R.Kur­lians­kio, N.Ei­du­ke­vi­čiaus ir A.Ru­se­vi­čiaus su­si­ti­ki­mo me­tu N.Ei­du­ke­vi­čius apie D.Za­bu­lio­nį be ki­ta ko tei­gė: „Įg­rū­dom žmo­gų“.

STT raš­te ra­šo­ma, kad su­si­ti­ki­mo me­tu ap­ta­ri­nė­tas at­ly­gis D.Za­bu­lio­niui.

„Jei­gu jis gau­na, tai b* ži­nai, aš tai sa­ky­čiau, aš tai duo­čiau vi­so pen­kis. Du (2 tūkst. eu­rų at­ly­gi­ni­mą – BNS) val­džia da­vė, aš duo­čiau dar tris. Nu ne­ži­nau, ta pra­sme. Gal plius pen­ki. Jis nė­ra iš­tvir­kin­tas ta pra­sme. Aš jo ti­krai nie­ka­da ne­tvir­kin­da­vau. Ten bū­da­vo kei­sas (angl. ca­se – at­ve­jis) di­de­lis – at­sis­kai­ty­da­vau iš kar­to. Jei­gu bū­da­vo ei­lė ma­žų, tai su­krau­da­vom ko­kių Ka­lė­dų pro­ga, ži­nai, kad su­si­rink­tų koks šim­tas lie­tu­viš­kų. Ne­da­riau to nuo­la­ti­nio“, – su­si­ti­ki­me kal­bė­jo R.Kur­lians­kis, ku­rio po­kal­bių iš­trau­kos pa­teik­tos ir STT in­for­ma­ci­jo­je, per­duo­to­je mi­nis­te­ri­jai.

Vė­liau pa­šne­ko­vai esą su­ta­rė, kad pi­ni­gus D.Za­bu­lio­niui per­duos pats R.Kur­lians­kis, kad D.Za­bu­lio­nis ne­va „ma­ty­tų ran­ką, iš ku­rios val­go“.

Pra­ėju­sių me­tų ko­vą vy­ku­sio R.Kur­lians­kio ir N.Ei­du­ke­vi­čiaus su­si­ti­ki­mo me­tu jie ga­li­mai ap­ta­rė, kaip jų įmo­nėms lai­mė­ti Ke­lių di­rek­ci­jos ren­gia­mą skelb­ti ke­lio Vil­nius-Ute­na re­kons­truk­ci­jos kon­kur­są. Jo me­tu R.Kur­lians­kis esą tei­gė, kad D.Za­bu­lio­niui bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti „punk­tus“, ku­riuos šis, pa­si­ta­ręs su „Kau­no til­tų“ va­do­vu A.Ru­se­vi­čiu­mi, ga­lė­tų įra­šy­ti į kon­kur­so są­ly­gas.

Vė­liau bu­vo už­fik­suo­ti R.Kur­lians­kio, A.Ru­se­vi­čiaus ir D.Za­bu­lio­nio su­si­ti­ki­mai, ku­rių me­tu „Kau­no til­tų“ va­do­vas as­me­niš­kai ar per R.Kur­lians­kį ga­lė­jo per­duo­ti D.Za­bu­lio­niui ap­tar­tus „punk­tus“, ku­rie, anot tei­sė­sau­gos, ga­lė­jo bū­ti bū­si­mo kon­kur­so eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai ar kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai.

Da­vė ky­šį Eli­gi­jui Masiuliui

Per­nai ge­gu­žės 12 die­ną STT par­ei­gū­nai su­lai­kė R.Kur­lians­kį, jam par­eik­ši įta­ri­mai bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui da­vus per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai. Ta­čiau ir po to R.Kur­lians­kio ir D.Za­bu­lio­nio ry­šiai ne­nu­trū­ko, bu­vę bend­ra­moks­liai su­si­ti­ki­nė­jo ir mies­to vie­šo­se vie­to­se, ir na­muo­se.

Be to, per­nai ge­gu­žę R.Kur­lians­kis suo­rga­ni­za­vo D.Za­bu­lio­nio su­si­ti­ki­mą su „Mit­ni­jos“ plė­tros di­rek­to­riu­mi Au­re­li­ju­mi Bra­že­liu, ku­ris tei­ra­vo­si apie elek­tro­ni­nės ke­lių rink­lia­vų sis­te­mos die­gi­mą, dau­gia­funk­ci­nės pa­žei­di­mų kon­tro­lės ir eis­mo ste­bė­ji­mo, eis­mo val­dy­mo sis­te­mų die­gi­mą.

A.Ru­se­vi­čius: „Kau­no til­tai“ ne­už­sii­ma jo­kia ne­tei­sė­ta veikla

„Kau­no til­tų“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius A.Ru­se­vi­čius BNS ne­igė, kad įmo­nė ga­lė­jo tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai da­ry­ti įta­ką Ke­lių di­rek­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja­miems kon­kur­sams. Ta­čiau jis ne­nei­gė pa­žįs­tan­tis tiek D.Za­bu­lio­nį, tiek R.Kur­lians­kį, su ku­riais esą su­si­tik­da­vo įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se.

„Ne­ži­nau, jo­kia ne­tei­sė­ta veik­la ne­už­sii­mi­nė­ja­me, tai ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ti­krai ne­ga­liu ko­men­tuo­ti ką D.Za­bu­lio­nis ga­lė­jo kam per­duo­ti. (…) Ne­ma­nau, kad ga­li­me bū­ti kaž­kaip su­si­ję“, – BNS sa­kė A.Ru­se­vi­čius, pri­pa­ži­nęs, kad D.Za­bu­lio­nio at­lei­di­mas jam at­ro­do keis­tai, nes jis Ke­lių di­rek­ci­jo­je dir­bo ne­il­gai.

„Aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, ko­kią in­for­ma­ci­ją ga­li­ma nu­te­kin­ti, nes pla­nai yra vie­ši. Di­rek­ci­ja ska­ti­na, kad jie bū­tų vie­ši, ko­kie kon­kur­sai vyks­ta, jie ne­ga­lė­tų bū­ti slap­ti. O pa­siū­ly­mai yra pa­tei­kia­mi elek­tro­ni­niu bū­du vie­šų pir­ki­mų por­ta­le, tai vėl­gi tai yra vi­siš­kai ne ta sfe­ra, prie jos ne­priei­na nei vie­nas dar­buo­to­jas iš Ke­lių di­rek­ci­jos“, – tę­sė „Kau­no til­tų“ va­do­vas.

Anot jo, „Kau­no til­tai“ ke­ti­no da­ly­vau­ti ke­lio Vil­nius-Ute­na re­kons­truk­ci­jos kon­kur­se.

„Ži­no­ma, kad di­džiuo­siuo­se kon­kur­suo­se mes vie­naip ar ki­taip no­ri­me da­ly­vau­ti, ar su­bran­go­vo sta­tu­su, ar ge­ne­ra­li­nio ran­go­vo sta­tu­su, pri­klau­so­mai koks yra pro­jek­tas. Ka­dan­gi apie šį kon­kur­są tik bu­vo kal­ba­ma, tai, ži­no­ma, mes svars­tė­me, kad pri­klau­so­mai nuo są­ly­gų mes vie­ni grei­čiau­siai ne­bū­tu­me pa­jė­gę, bū­tu­me pri­si­jun­gę sa­vo pa­grin­di­nę įmo­nę, Is­pa­ni­jos „Com­sa“ („Kau­no til­tus“ val­dan­čios Len­ki­jos „Trakc­ja“ di­džiau­sia ak­ci­nin­kė – BNS), ku­ri tu­ri pa­tir­tį PPP pro­jek­tuo­se, tai grei­čiau­siai bū­tu­me da­ly­va­vę. Jei­gu tos są­ly­gos bū­tų bu­vu­sios mums ne­priim­ti­nos, tai bū­tu­me gal pa­skui pas lai­mė­to­ją siū­lę­si bū­ti su­bran­go­vu“, – kal­bė­jo A.Ru­se­vi­čius.

A.Ru­se­vi­čius tei­gė pa­žįs­tan­tis D.Za­bu­lio­nį: „Taip, mes da­ly­va­vom kon­fe­ren­ci­jo­se ir su­si­ti­ki­muo­se. Di­rek­ci­ja pri­sta­to sa­vo pla­nus, bū­na pa­va­duo­to­jai ir di­rek­to­rius. Taip, te­ko su jais bend­rau­ti“.

„Kau­no til­tų“ va­do­vas tei­gė pa­žįs­tan­tis ir R.Kur­lians­kį: „Taip, esu bend­ra­vęs, bū­na įvai­rių su­si­ti­ki­mų, tos pa­čios kon­fe­ren­ci­jos. Da­bar jau R.Kur­lians­kį pa­žįs­ta, man at­ro­do, vi­si“.

Pa­klaus­tas, ar, jo ži­nio­mis, R.Kur­lians­kis ban­dė da­ry­ti įta­ką ke­lio Vil­nius-Ute­na re­kons­truk­ci­jos kon­kur­sui, A.Ru­se­vi­čius at­sa­kė: „Jūs čia kaž­kaip la­bai keis­tai ma­ne klau­si­nė­jat. Prie ko čia mes, aš ir „MG Bal­tic“ kaž­ko­kia by­la? Aš ne­tu­riu nie­ko bend­ro, ką aš ga­lė­čiau jums pa­pa­sa­ko­ti“.

Pa­si­tei­ra­vus, ar R.Kur­lians­kis ga­lė­jo veik­ti „Kau­no til­tų“ nau­dai, įmo­nės va­do­vas tei­gė: „Ne­ži­nau, ti­krai ne­ma­nau. Ne­tu­rė­jau su juo jo­kių to­kių po­kal­bių ir ne­gal­vo­ju, kad jis čia sa­vo ini­cia­ty­va čia mus už­ta­ri­nė­tų, ne­įsi­vaiz­duo­ju“.

„Kau­no til­tų“ va­do­vas taip pat ne­igė, kad įmo­nė ga­lė­jo duo­ti ky­šį ar mo­kė­ti at­ly­gį D.Za­bu­lio­niui.

„Ne, ti­krai ne­ga­lė­jo nie­ko mo­kė­ti, nie­ko da­ry­ti, nes ne­tu­rė­jo­me tam jo­kių prie­lai­dų, nes ne­bu­vo nie­ko to­kio, ką jis mums ga­lė­tų pa­dė­ti. Tai yra kon­kur­sai, kur są­ly­gos bu­vo vie­šos, vi­suo­se kon­kur­suo­se da­ly­va­vo vi­sa ei­lė žai­dė­jų, ne­įsi­vaiz­duo­ju“, – sa­kė A.Ru­se­vi­čius.

Ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vas E.Skro­de­nis: ne­abe­jo­ju STT informacija

Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vas Egi­di­jus Skro­de­nis BNS tei­gė, jog spren­di­mą dėl pa­va­duo­to­jo at­lei­di­mo už šiurkš­čius pa­žei­di­mus pri­ėmė per vie­ną die­ną, spe­cia­liai su­da­ry­tai ko­mi­si­jai įver­ti­nus tei­sė­sau­gos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją. E.Skro­de­nis tei­gė pa­si­ti­kin­tis STT in­for­ma­ci­ja, nors tuo pa­čiu tei­gė prie­kaiš­tų dėl dar­bo D.Za­bu­lio­niui ne­tu­rė­jęs.

E.Skro­de­nis BNS an­tra­die­nį tei­gė, jog D.Za­bu­lio­nio kan­di­da­tū­rą jis de­ri­no su tuo­me­ti­niu su­si­sie­ki­mo mi­nis­tru Ri­man­tu Sin­ke­vi­čium ir bu­vu­siu Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos kanc­le­riu To­mu Kar­pa­vi­čiu­mi, be to, su­lau­kė ir pa­lan­kios tuo­me­ti­nio prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­jo Da­riaus Jar­man­ta­vi­čiaus re­ko­men­da­ci­jos.

Pa­klaus­tas, ar R.Kur­lians­kis ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos ski­riant D.Za­bu­lio­nį į par­ei­gas, E.Skro­de­nis at­sa­kė: „Aš ma­nau, kad ne. Bet jūs da­bar taip klau­siat, kaip čia tas R.Kur­lians­kis... gal jis re­ko­men­da­vo kam nors ki­tam?“.

„Mes ieš­ko­jo­me žmo­gaus, ku­ris tu­rė­tų di­de­lę pa­tir­tį pir­ki­mų sri­ty­je ir tų pro­ce­sų, ir D.Za­bu­lio­nis bu­vo vie­nas to­kių kan­di­da­tų, ku­ris tu­rė­jo tą pa­tir­tį, dir­bo VPT ir VMI, ir ati­ti­ko tai, ko mes ieš­ko­jo­me. To tar­ny­bi­nio kai­tu­mo bū­du mes jį per­si­kė­lė­me iš Stan­dar­ti­za­ci­jos de­par­ta­men­to“, – BNS aiš­ki­no S.Skro­de­nis.

Jo tei­gi­mu, D.Za­bu­lio­nis pri­si­dė­jo prie „dau­gy­bės to­kių da­ly­kų, lei­džian­čių efek­ty­viau nau­do­ti vals­ty­bės pi­ni­gus ir mū­sų pro­ce­sus“.

„Jis at­lei­džia­mas ne už ge­rus dar­bus, o pa­gal gau­tą in­for­ma­ci­ją“, – D.Za­bu­lio­nio at­lei­di­mo mo­ty­vus aiš­ki­no E.Skro­de­nis.

Anot jo, pa­gal tei­sė­sau­gos in­for­ma­ci­ją, D.Za­bu­lio­nis ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos ir kai ku­riems LAKD pro­jek­tams at­ei­ty­je, ku­riais do­mė­jo­si įvai­rios vers­lo gru­pės.

„Aš kal­bė­jau­si su juo prieš at­lei­di­mą ir jei jis bū­tų gin­či­ję­sis, ne­pri­ta­ręs ar dar kaž­ką, ma­nau, kad tą bū­tu­me tu­rė­ję. Jis su­ti­ko su ta iš­va­da, ku­ri bu­vo pri­im­ta ir iš­ėjo iš dar­bo. Jei ma­nys, kad tai yra ne­tei­sin­ga ar dar kaž­ką, tam yra teis­mi­nis pro­ce­sas, ku­rio ei­goj pa­aiš­kės, ar ta iš­va­da, pa­teik­ta STT, bu­vo ne­tei­sin­ga, ar ne“, – kal­bė­jo E.Skro­de­nis.

Pa­sak jo, D.Za­bu­lio­nis bu­vo su­pa­žin­din­tas su STT in­for­ma­ci­ja, ga­lė­jo pa­teik­ti sa­vo pa­aiš­ki­ni­mus.

LAKD va­do­vo tei­gi­mu, ry­šių su kon­kre­čių vers­lo gru­pių va­do­vais D.Za­bu­lio­nis ne­bu­vo dek­la­ra­vęs. Klau­sia­mas, ar pats ne­tu­rė­jo ry­šių su R.Kur­lians­kiu, E.Skro­de­nis tei­gė, jog pa­žin­tys su vers­lo įmo­nių va­do­vais ne­iš­ven­gia­mos: „Na, mes (at­si­dūs­ta – BNS), kaip Ke­lių di­rek­ci­ja, kaip spe­cia­lis­tai, kaip as­me­nys, tur­būt su daug žmo­nių tu­ri­me tų, kaip čia įvar­din­ti, ne ry­šių, o juos ži­nom ar pa­žįs­tam. Tie­siog yra įvai­rių si­tua­ci­jų ar ren­gi­nių, ka­da pra­si­len­ki“.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis BNS sa­kė, kad si­tua­ci­ja Ke­lių di­rek­ci­jo­je Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai ke­lia pa­grįs­to ne­ri­mo.

„To­les­nius veiks­mus ir spren­di­mus lems įstai­go­je at­lie­ka­mas vi­daus ty­ri­mas. LAKD di­rek­to­riaus Egi­di­jaus Skro­de­nio veik­la nė­ra šiuo me­tu iš­ki­lu­sių įta­ri­mų ob­jek­tas“, – BNS sa­kė R.Ma­siu­lis.

Vie­šie­ji pir­ki­mai skaid­rė­ja, sa­ko E.Skrodenis

Klau­sia­mas, ar ne­jau­čia sa­vo at­sa­ko­my­bės dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos ir kri­tu­sio ga­li­mos ko­rup­ci­jos še­šė­lio, E.Skro­de­nis ti­ki­no, jog 2016-ie­ji LAKD bu­vo „lū­žio me­tai“. Pa­vyz­džiui, po VPT iš­va­dų, jog vi­sus ke­lių ženk­li­ni­mo pir­ki­mus da­li­na­si tik dvi įmo­nės – „Ka­sand­ros gru­pė“ ir „Bi­se­ris“ – per­nai šiuo­se pir­ki­muo­se da­ly­va­vo jau ke­tu­rios įmo­nės.

„Dau­gy­bė pro­ce­sų, ku­riuos da­bar vyk­dau, ro­do, kad mes ti­krai kei­čia­mės ir rei­kia lai­ko, kad at­sta­ty­me pa­si­ti­kė­ji­mą ke­lių sek­to­riu­mi prieš vi­sus“, – BNS kal­bė­jo E.Skro­de­nis.

At­ski­rų su­si­ti­ki­mų su „MG Bal­tic“ kon­cer­no at­sto­vais dėl ke­lio Vil­nius-Ute­na re­kons­truk­ci­jos, anot E.Skro­de­nio, ne­bu­vo: „Kad jie bū­tų at­vy­kę ar do­mė­tų­si ši­tuo pro­jek­tu, aš to­kio ne­at­si­me­nu“.

Pa­sak E.Skro­de­nio, Ke­lių di­rek­ci­ja kar­tu su STT, VPT ir Cen­tri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra (CPVA) šiuo me­tu ren­gia ke­lio re­kons­truk­ci­jos kon­kur­so są­ly­gas.

„Pir­ki­mo są­ly­gų šiai die­nai tie­siog nė­ra, jos de­ri­na­mos su įvai­rio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis ir tai ti­krai nė­ra Ke­lių di­rek­ci­jos kom­pe­ten­ci­jo­je pri­imi­nė­ti to­kio di­džiu­lio pro­jek­to ga­lu­ti­nius spren­di­mus“, – sa­kė E.Skro­de­nis.

„Pro­jek­tai, ku­rių ver­tė yra di­des­nė nei 100 mln. eu­rų, šiuo at­ve­ju ši­tas pro­jek­tas (ke­lio Vil­nius-Ute­na re­kons­truk­ci­ja – BNS) tą ati­tin­ka, tai jis tu­ri di­de­lį su­si­do­mė­ji­mą ir tarp­tau­ti­nė­je rin­ko­je – ir len­kų, ir tur­kų, ir vo­kie­čių, ir lat­vių ir Lie­tu­vos kom­pa­ni­jos ma­to kaip po­ten­cia­lą da­ly­vau­ti ir tai, kad bū­tų pri­tai­ky­tos są­ly­gos kaž­kam per kaž­ko­kį tai žmo­gų, tai aš tuo tie­siog la­bai abe­jo­čiau“, – svars­tė di­rek­ci­jos va­do­vas.

Jis pri­pa­ži­no, jog „MG Bal­tic“ įmo­nės do­mė­jo­si grei­čio val­dy­mo sis­te­mų įren­gi­mo ke­ly­je Vil­nius-Kau­nas-Klai­pė­da pro­jek­tu.

„Na, užk­lau­si­mų jie ti­krai ra­šė ir ši­tų pre­ten­zi­jų dėl tų pir­ki­mų do­ku­men­tų ti­krai bu­vo. Aš ma­nau, kad jiems ir­gi ak­tua­lus ši­tas pro­jek­tas, nes pa­kan­ka­mai di­de­lės apim­ties. Bet ly­giag­re­čiai ši­tuo pro­jek­tu do­mė­jo­si ir ki­tos kom­pa­ni­jos – „Be­lam“, „Fi­ma“, „Vil­tech­na“, „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ – ne­ga­lė­čiau iš­skir­ti, kad jie („MG Bal­tic“ – BNS) iš­skir­ti­nai ši­tuo pro­jek­tu do­mė­jo­si“, – sa­kė E.Skro­de­nis.

Anot jo, VPT nu­ro­dy­mu šis kon­kur­sas yra su­stab­dy­tas.

„Mit­ni­ja“ po „Rail Bal­ti­cos“ pra­dė­jo da­ly­vau­ti ir Ke­lių di­rek­ci­jos konkursuose

Sta­ty­bos įmo­nė „Mit­ni­ja“ anks­čiau nė­ra da­ly­vu­si Ke­lių di­rek­ci­jos skel­bia­muo­se kon­kur­suo­se, iš­sky­rus vie­ną – 2009 me­tais gau­tą 1,6 mln. eu­rų ver­tės už­sa­ky­mą pa­sta­ty­ti Eis­mo in­for­ma­ci­jos cen­trą Vil­niu­je, Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, ša­lia Ke­lių di­rek­ci­jos pa­sta­to, ro­do vie­ši VPT duo­me­nys.

Į inf­ras­truk­tū­ros sta­ty­bos vers­lą „Mit­ni­ja“ at­ėjo, kai 2011–2013 me­tais kar­tu su „Kau­no til­tais“ lai­mė­jo itin di­de­lius „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ už­sa­ky­mus – šios įmo­nės už maž­daug 110 mln. eu­rų sta­tė eu­ro­pi­nės vė­žės „Rail Bal­ti­ca“ ruo­žą nuo Kau­no iki Lie­tu­vos-Len­ki­jos sie­nos, už 95 mln. eu­rų – tie­sė an­trus ke­lius tri­juo­se ki­tuo­se ge­le­žin­ke­lio ruo­žuo­se, už 75 mln. eu­rų – Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio ap­link­ke­lį.

„Kau­no til­tai“ nuo 2003 me­tų yra ga­vę 507 mln. eu­rų ver­tės Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos už­sa­ky­mų – dau­giau­sia iš vi­sų di­rek­ci­jos sam­dy­tų ran­go­vų.

„Mit­ni­ja“ ir „Kau­no til­tai“, tie­sa, at­ski­rai, da­ly­va­vo Ke­lių di­rek­ci­jos dar 2014 me­tais skelb­ta­me eis­mo ste­bė­ji­mo sis­te­mos kon­kur­se – jį lai­mė­jo „Kau­no til­tų“ ir „Fi­mos“ kon­sor­ciu­mas, o 4 mln. eu­rų ver­tės su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta tik šių me­tų sau­sį. An­tro­je vie­to­je li­ko „Mit­ni­jos“ ir ki­tos „MG Bal­tic“ įmo­nės „Me­dia­fon „, Šve­di­jos „Swar­co Sve­ri­ge“ ir „Šiau­lių plen­to“ kon­sor­ciu­mas, siū­lęs 16,058 mln. eu­rų kai­ną.

Be to, „Mit­ni­ja“ da­ly­vau­ja di­de­lės ver­tės grei­čio val­dy­mo ir įspė­ji­mo sis­te­mų pro­jek­ta­vi­mo ir įren­gi­mo au­to­ma­gis­tra­lės Vil­nius-Kau­nas-Klai­pė­da ruo­že. Per­nai rug­sė­jį pa­skelb­tas kon­kur­sas dar nė­ra pa­si­bai­gęs.

Sei­mas 2015 me­tų pa­bai­go­je pri­ta­rė 170 mln. eu­rų ver­tės ke­lio Vil­nius-Ute­na re­kons­truk­ci­jai vie­šos ir pri­va­čios par­tne­rys­tės (PPP) bū­du, ta­čiau ran­gos kon­kur­sas iki šiol nė­ra pa­skelb­tas. Ke­lių di­rek­ci­ja ti­ki­si tai pa­da­ry­ti pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį.

D.Bra­daus­kas pos­to ne­te­ko taip pat už ne­tei­sė­tus ry­šius su R.Kurlianskiu

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI ) va­do­vas Dai­no­ras Bra­daus­kas už šiurkš­čius tar­ny­bi­nius pa­žei­di­mus ir ga­li­mus ko­rup­ci­nius ry­šius su R.Kur­lians­kiu iš par­ei­gų at­leis­tas sau­sį – fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka to­kį spren­di­mą pri­ėmė, spe­cia­liai Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jai iš­ty­rus D.Bra­daus­ko veik­lą.

V. Ša­po­ka tuo­met tei­gė, kad D.Bra­daus­ko nu­te­kin­ta in­for­ma­ci­ja ken­kė kon­cer­no „MG Bal­tic“ ir „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­ti­niams ty­ri­mams – 2015 me­tais su­si­ti­ki­nė­da­mas su R.Kur­lians­kiu, D. Bra­daus­kas in­for­muo­da­vo jį apie šių gru­pių mo­kes­ti­nių ty­ri­mų ei­gą.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad 2015 me­tais VMI va­do­vas ne­skelb­tuo­se su­si­ti­ki­muo­se su R. Kur­lians­kiu ne­tei­sė­tai tei­kė in­fo­ma­ci­ją apie VMI 2013 ir 2015 me­tais at­lik­tus „Vil­niaus pre­ky­bos“ ty­ri­mus, apie VP gru­pės ak­ci­nin­kų Ju­liaus Nu­ma­vi­čiaus, Gin­ta­ro Mar­cin­ke­vi­čiaus ir Min­dau­go Mar­cin­ke­vi­čiaus mo­kes­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus.

Iš­va­do­je nu­ro­do­ma, kad D. Bra­daus­kas nuo­lat tei­kė R.Kur­lians­kiui slap­tą in­for­ma­ci­ją apie ty­ri­mus, ki­tus vers­li­nin­kus, įmo­nes, iš anks­to su juo de­ri­no bū­si­mus VMI at­sa­ky­mus. Kai ku­riuo­se kons­pi­ra­ci­niuo­se su­si­ti­ki­muo­se D. Bra­daus­kas su R.Kur­lians­kiu ap­ta­ri­nė­jo mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mas, nors tuo pat me­tu VMI vyk­dė „MG Bal­tic“ ir jo ak­ci­nin­kų mo­kes­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus.

Už in­for­ma­ci­ją ir bend­ra­dar­bia­vi­mą R.Kur­lians­kis VMI va­do­vui ža­dė­jo at­ly­gį – po­li­ti­kų, su ku­riais R.Kur­lians­kis pa­lai­kė glau­džius ry­šius, par­amą. Taip pat at­si­dė­ko­da­vo ir do­va­no­mis, ta­čiau ko­kio­mis – ko­mi­si­ja ne­įvar­di­jo.

Vie­no iš su­ti­ki­mų me­tu 2015 me­tų rugp­jū­tį R.Kur­lians­kis siū­lė par­amą bei tar­pi­nin­ka­vi­mą D.Bra­daus­kui san­ty­kiuo­se su po­li­ti­kais, pa­teik­da­mas to­kios par­amos pa­vyz­dį ir mi­nė­da­mas tuo­me­ti­nio „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vo Sta­sio Dai­lyd­kos pa­lai­ky­mą ir iš­lai­ky­mą pos­te.