STT tiria „Sodros“ pirkimus
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Vil­niaus val­dy­bos par­ei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do („Sod­ra“) dar­buo­to­jų pikt­nau­džia­vi­mo vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus.

Kaip tei­gia­ma STT pra­ne­ši­me, įta­ria­ma, kad vyk­dant vie­ną iš vie­šų­jų pir­ki­mų ne­tei­sė­tai bu­vo su­da­ry­tos iš­skir­ti­nės są­ly­gos vie­nai įmo­nei lai­mė­ti kon­kur­są. Taip pro­te­guo­jant šią įmo­nę, „Sod­ra“ įsi­gi­jo pre­kių už ge­ro­kai di­des­nę kai­ną nei to­kias pa­čias pre­kes siū­lė įsi­gy­ti ki­ta kon­kur­se da­ly­va­vu­si įmo­nė, ku­ri dėl ga­li­mai ne­tei­sė­tų „Sod­ros“ dar­buo­to­jų ir ki­tų su­in­te­re­suo­tų as­me­nų veiks­mų at­siė­mė sa­vo pa­siū­ly­mą.

At­lik­tos kra­tos „Sod­ros“ dar­buo­to­jų ir pri­va­čios bend­ro­vės va­do­vo dar­bo vie­to­je.