STT tiria korupciją Maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžioje įstaigoje
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) penk­ta­die­nį pra­ne­šė ti­rian­ti ga­li­mą ko­rup­ci­ją Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai pa­val­džia­me Na­cio­na­li­nia­me mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­te.

„Šian­dien ins­ti­tu­to Kau­no te­ri­to­ri­nia­me sky­riu­je at­lik­tos kra­tos, ku­rių me­tu pa­im­ti ty­ri­mui reikš­min­gi daik­tai ir do­ku­men­tai, bei at­lie­ka­mi ki­ti pro­ce­si­niai veiks­mai“, – ra­šo­ma STT pra­ne­ši­me.

Ty­ri­mas vyks­ta dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo, pa­pir­ki­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo.

Na­cio­na­li­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to Kau­no te­ri­to­ri­nio sky­riaus ko­ky­bės va­dy­bi­nin­kė Li­na Ka­jo­kie­nė BNS sa­kė, kad STT par­ei­gū­nai dar yra sky­riaus pa­tal­po­se. Pa­sak jos, su sky­riaus va­do­vu Vy­tau­tu Pa­makš­čiu su­si­siek­ti kol kas ne­bū­tų įma­no­ma, nes jis yra užim­tas.

STT dau­giau in­for­ma­ci­jos apie vyks­tan­tį ty­ri­mą ža­da pa­teik­ti vė­liau penk­ta­die­nį.

Tai an­tras tei­sė­sau­gos ty­ri­mas, ku­ria­me fi­gū­ruo­ja Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba. Vyks­tant ki­tam ty­ri­mui įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo bu­vo pa­teik­ti šios tar­ny­bos di­rek­to­riui Jo­nui Mi­liui. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad šal­dy­to mais­to pro­duk­tų bend­ro­vė „Ju­dex“ per Sei­mo na­rį Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus.

Vyk­dant šį ty­ri­mą tei­sė­sau­ga taip pat at­li­ko kra­tas Na­cio­na­li­nia­me mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­te.

STT pra­ėju­sią sa­vai­tę taip pat pra­ne­šė Vals­ty­bi­nė­je mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bo­je nu­sta­čiu­si ko­rup­ci­jos ri­zi­kos veiks­nių.