STT tiria galimą piktnaudžiavimą „Lietuvos geležinkelių“ Klaipėdos filiale
Tei­sė­sau­ga ti­ria ga­li­mą pikt­nau­džia­vi­mą vals­ty­bės val­do­mų „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ fi­lia­le „Klai­pė­dos ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ra“, ku­riam va­do­vau­ja Ju­lius Mik­šys.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pra­ne­šė, kad fi­lia­lo di­rek­to­rius, ku­rio pa­var­dės tar­ny­ba ne­nu­ro­do, sa­vo veiks­mais pa­da­rė di­des­nę kaip 9,5 tūkst. eu­rų (250 MGL) tur­ti­nę ža­lą. Įta­ri­mai kol kas nie­kam ne­pa­reikš­ti.

„Pas­te­bė­ję įtar­ti­ną veik­lą, bend­ro­vės at­sa­kin­gi spe­cia­lis­tai ne­dels­da­mi krei­pė­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą ir su­tei­kė vi­są ty­ri­mui bū­ti­ną in­for­ma­ci­ją“, – pra­ne­ši­me sa­kė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Man­tas Bar­tuš­ka.

STT nu­sta­tė, kad „Klai­pė­dos ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ros“ va­do­vas pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir ga­li­mai sa­va­va­liš­kai lei­do vie­nai įmo­nei ne­at­ly­gin­ti­nai kirs­ti me­džius ir krū­mus ge­le­žin­ke­lio ap­sau­gos zo­no­je (iki 20 me­trų nuo ke­lio) bei pa­siim­ti nu­kirs­tą me­die­ną ir kir­ti­mo at­lie­kas.

BNS ži­nio­mis, dar­bus at­li­ko Klai­pė­dos miš­kų, ap­leis­tų že­mių tvar­ky­mo, me­die­nos, bi­rių kro­vi­nių trans­por­ta­vi­mo įmo­nė „Pusb­ro­liai“. Jo va­do­vas Gin­tau­tas Juš­ka BNS šios in­for­ma­ci­jos ne­ko­men­ta­vo: „Jei­gu vyks­ta kaž­koks ty­ri­mas, tai nie­ko ne­ga­liu ko­men­tuo­ti“.

Pa­sak „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“, di­des­nė nei 9,5 tūkst. eu­rų ža­la pa­da­ry­ta an­tri­nei bend­ro­vei Ge­le­žin­ke­lių ap­lin­ko­sau­gos cen­tras, ku­ri tu­rė­jo pa­siim­ti nu­kirs­tus žel­di­nius.

Iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­vau­ja Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai.

STT per­nai gruo­dį taip pat pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pikt­nau­džia­vi­mo vyk­dant vi­daus san­do­rius tarp „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ir bend­ro­vės an­tri­nių įmo­nių.