STT sulaukia daugiau gyventojų pranešimų dėl korupcijos
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) tei­gia su­lau­kian­ti vis dau­giau gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mų apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją, pa­gal juos pra­de­da­ma apie pu­sė vi­sų STT iki­teis­mi­nių ty­ri­mų.

Kaip nu­ro­do STT, per­nai gau­ti 1925 gy­ven­to­jų skun­dai, pra­ne­ši­mai, par­eiš­ki­mai ir pra­šy­mai, apie treč­da­lis jų – ano­ni­mi­niai. Tai yra treč­da­liu dau­giau, nei anks­tes­niais me­tais: 2015-ai­siais pra­ne­ši­mų gau­ta 1509, 2014-ai­siais – 1316.

STT tei­gi­mu, per 2016 me­tus iš gau­tų par­eiš­ki­mų iš vi­so bu­vo pra­dė­ti 26 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai – tai su­da­ro tik kiek dau­giau nei pro­cen­tą nuo vi­sų gy­ven­to­jų krei­pi­mų­si, li­kę pa­grįs­ti skun­dai yra per­duo­da­mi ki­toms tar­ny­boms. Ne­pai­sant to, pa­gal gy­ven­to­jų skun­dus pra­dė­ti STT veiks­mai su­da­ro apie pu­sę vi­sų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų: 2016-ai­siais iš 57 pra­dė­tų ty­ri­mų pa­gal gy­ven­to­jų skun­dus pra­dė­ti 26, 2015-ai­siais iš 77 ty­ri­mų pa­gal gy­ven­to­jų in­for­ma­ci­ją ini­ci­juo­ti 39, 2014-ai­siais iš 66 – 20.

„28 proc. dau­giau gau­tų par­eiš­ki­mų liu­di­ja, kad gy­ven­to­jai tam­pa vis ne­pa­kan­tes­ni ko­rup­ci­jai. Dau­giau­sia krei­pia­ma­si dėl sa­vi­val­dy­bių ar jų įstai­gų veik­los, tei­kiant ad­mi­nis­tra­ci­nes ir vie­šą­sias pa­slau­gas, svei­ka­tos ap­sau­gos pa­slau­gų ar far­ma­ci­jos, že­mėt­var­kos klau­si­mų, taip pat vie­šų­jų pir­ki­mų“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

STT taip pat nu­ro­do, kad pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį jau gau­ta be­veik 1000 par­eiš­ki­mų, prob­le­ma­tiš­kiau­sios sri­tys iš­lie­ka me­di­ci­nos sek­to­rius, sa­vi­val­dy­bių ir jų įstai­gų veik­la tei­kiant vie­šą­sias ir ad­mi­nis­tra­ci­nes pa­slau­gas, vie­šie­ji pir­ki­mai.

STT pri­me­na, kad apie ko­rup­ci­ją ga­li­ma pra­neš­ti ano­ni­miš­kai tar­ny­bos nu­ro­dy­tais te­le­fo­nais, tink­la­la­py­je stt.lt, taip pat ir mo­bi­lią­ja prog­ra­mė­le „Pra­nešk STT“.