STT sulaikė Vilkaviškio rajono savivaldybės valdininką
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) su­lai­kė Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­ją. Jis, kaip ma­no­ma, ga­lė­jo pri­im­ti ži­no­mai su­klas­to­tus do­ku­men­tus.

Kaip tre­čia­die­nį pra­ne­šė STT, val­di­nin­kas su­lai­ky­tas at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pikt­nau­džia­vi­mo ir do­ku­men­to su­klas­to­ji­mo bei dis­po­na­vi­mo su­klas­to­tu do­ku­men­tu.

Įta­ria­ma, kad Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Šau­čiū­nas iš as­mens pri­ėmė ži­no­mai su­klas­to­tus ti­krus do­ku­men­tus, sta­ti­nių tech­ni­nius pro­jek­tus bei iš­da­vė sta­ty­bos lei­di­mus.

An­tra­die­nį abu įta­ria­mie­ji su­lai­ky­ti, jų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se ir vie­no jų dar­bo vie­to­je at­lik­tos kra­tos.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja ir jam va­do­vau­ja Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai.