STT sulaikė G. J. Furmanavičių
Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) di­rek­to­riaus pa­ta­rė­jas Gin­ta­ras Jo­nas Fur­ma­na­vi­čius tre­čia­die­nį bu­vo su­lai­ky­tas tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų, BNS pa­tvir­ti­no Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) va­do­vas Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius. Dar­bo par­ti­jos pre­zi­diu­mas su­stab­dė G. J. Fur­ma­na­vi­čiaus na­rys­tę par­ti­jo­je.

„G.Fur­ma­na­vi­čius bu­vo su­lai­ky­tas šian­dien“, – BNS sa­kė STT va­do­vas S.Ur­ba­na­vi­čius.

Jis pla­čiau ne­ko­men­ta­vo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ir ko­kie įta­ri­mai par­eikš­ti G.Fur­ma­na­vi­čiui.

Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė sa­kė, kad STT do­ku­men­tų poė­mius tre­čia­die­nį at­lie­ka NŽT Tei­sės de­par­ta­men­te.

„Ne­tu­riu jo­kios in­for­ma­ci­jos, tik ži­nau, kad yra vie­nas su­lai­ky­tas, net ne­ži­nau, kas. Man yra nau­jie­na. Di­rek­to­rė pa­sa­kė, kad yra da­ro­mi poė­miai“, – BNS sa­kė mi­nis­trė.

Dar­bo par­ti­jos at­sto­vą, bu­vu­sį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą G.Fur­ma­na­vi­čių pa­ta­rė­ju pa­si­rin­ko ir NŽT įdar­bi­no bu­vu­si NŽT va­do­vė Dai­va Gi­nei­kai­tė. Ji pa­ti iš par­ei­gų pa­si­trau­kė pa­aiš­kė­jus, kad vai­ra­vo ne­blai­vi ir ban­dė tai nu­slėp­ti.

Lai­ki­no­ji NŽT va­do­vė Auš­ra Ka­lan­tai­tė BNS tre­čia­die­nį sa­kė ne­tu­rin­ti in­for­ma­ci­jos, kad G.Fur­ma­na­vi­čiui bū­tų par­eikš­ti įta­ri­mai. Ji sa­kė ži­nan­ti apie poė­mius NŽT Tei­sės de­par­ta­men­te ir apie G.Fur­ma­na­vi­čiaus su­lai­ky­mą, ta­čiau ne­ko­men­tuo­ja, ko­kių sank­ci­jų jo at­žvil­giu im­sis. Ji pa­brė­žė, kad bu­vo ti­kri­na­mas ir NŽT Tei­sės de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Mil­dos Stan­kū­nai­tės kom­piu­te­ris, pa­sta­ra­jai įta­ri­mai esą ne­pa­reikš­ti.

G.Fur­ma­na­vi­čius yra Dar­bo par­ti­jos Kau­no sky­riaus na­rys. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas jis ėjo so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do Bra­zaus­ko va­do­vau­to­je Vy­riau­sy­bė­je 2004–2004 me­tais.

Įta­ria­ma, jog ky­šį sie­kė pa­veik­ti NŽT dar­buo­to­jus dėl skly­po Vil­niu­je

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba įta­ria, kad Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos di­rek­to­rės pa­ta­rė­jas Gin­ta­ras Jo­nas Fur­ma­na­vi­čius už ky­šį sie­kė pa­veik­ti įstai­gos dar­buo­to­jus, jog bū­tų leis­ta Vil­niaus mies­te su­for­muo­ti že­mės skly­pą pri­jun­giant prie įmo­nės tu­ri­mo skly­po vals­ty­bei pri­klau­san­čią že­mę.

Bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras yra su­lai­ky­tas, jis įta­ria­mas pre­ky­ba po­vei­kiu. At­lie­kant ty­ri­mą taip pat su­lai­ky­tas su juo dėl pre­ky­bos po­vei­kiu su­si­ta­ręs as­muo, ku­rio ta­pa­ty­bė ne­atsk­lei­džia­ma.

„STT par­ei­gū­nų tu­ri­mais duo­me­ni­mis, bu­vo su­si­tar­ta, kad už ky­šį di­rek­to­rės pa­ta­rė­jas pa­veiks NŽT dar­buo­to­jus, kad bū­tų leis­ta vie­nai įmo­nei Vil­niaus mies­te su­for­muo­ti že­mės skly­pą pri­jun­giant prie įmo­nės tu­ri­mo skly­po vals­ty­bei pri­klau­san­čią že­mę,“ – ra­šo­ma STT pra­ne­ši­me spau­dai.

Su­stab­dy­ta na­rys­tė partijoje

Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis par­eiš­kė, kad G. J. Fur­ma­na­vi­čiaus na­rys­tė Dar­bo par­ti­jo­je tu­ri bū­ti su­stab­dy­ta. Šiuo klau­si­mu pir­mi­nin­kas V. Ma­zu­ro­nis krei­pė­si į par­ti­jos pre­zi­diu­mą.

„Kol vyks­ta ty­ri­mas ir tei­sė­sau­ga aiš­ki­na­si vi­sas ap­lin­ky­bes, G. J. Fur­ma­na­vi­čiaus na­rys­tė Dar­bo par­ti­jo­je tu­ri bū­ti su­stab­dy­ta. Tei­sė­sau­gai tu­ri bū­ti su­da­ry­tos vi­sos są­ly­gos kuo ope­ra­ty­viau at­lik­ti rei­ka­lin­gus veiks­mus ir pri­klau­sy­mas par­ti­jai tam ne­tu­ri truk­dy­ti. Kai ty­ri­mas bus baig­tas, pri­klau­so­mai nuo jo re­zul­ta­tų, mes kaip par­ti­ja ga­lė­si­me pri­im­ti ir ki­to­kius ati­tin­ka­mus spren­di­mus, ta­čiau šian­dien na­rys­tės su­stab­dy­mas bū­tų tei­sin­giau­sias veiks­mas“, – pa­brė­žė V. Ma­zu­ro­nis.

Dar­bo par­ti­jos pre­zi­diu­mas su­stab­dė G. J. Fur­ma­na­vi­čiaus na­rys­tę partijoje

Tre­čia­die­nį Dar­bo par­ti­jos pre­zi­diu­mas, va­do­vau­da­ma­sis Dar­bo par­ti­jos sta­tu­tu, su­stab­dė Kau­no mies­to sky­riaus na­rio, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­ta­rė­jo Gin­ta­ro Jo­no Fur­ma­na­vi­čiaus na­rys­tę par­ti­jo­je.

Pre­zi­diu­mo spren­di­mas ga­lios iki kol iš­nyks ar pa­si­keis ap­lin­ky­bės dėl ku­rių Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ba­lan­džio 6 d. su­lai­kė G. J. Fur­ma­na­vi­čių.

Į pre­zi­diu­mą dėl G. J. Fur­ma­na­vi­čiaus na­rys­tės su­stab­dy­mo krei­pė­si Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, po to, kai pa­aiš­kė­jo, kad G. J. Fur­ma­na­vi­čius bu­vo su­lai­ky­tas ir jam par­eikš­ti įta­ri­mai.

Dar­bo par­ti­jos sta­tu­tas nu­ma­to, kad par­ti­jos na­rio na­rys­tė ga­li bū­ti su­stab­dy­ta ar­ba nu­trauk­ta pre­zi­diu­mo ini­cia­ty­va.

V. Gai­lius: eta­tas G.J.Fur­ma­na­vi­čiui bu­vo įsteig­tas pa­žei­džiant įstatymą

Pa­ta­rė­jo eta­tas Na­cio­na­li­nė­je že­mės tar­ny­bo­je (NŽT) bu­vo įsteig­tas pa­žei­džiant įsta­ty­mą, sa­ko Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas li­be­ra­las Vi­ta­li­jus Gai­lius.

Pa­sak V.Gai­liaus, ko­mi­si­jos kel­tas abe­jo­nes tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no ir ko­mi­te­te pri­sta­ty­tas Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos au­di­tas. „Šian­dien au­di­to veik­los at­as­kai­to­je bu­vo pa­sa­ky­ta – šis klau­si­mas tar­ny­bo­je spren­džia­mas pa­žei­džiant Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą“, – BNS sa­kė V.Gai­lius.

Tre­čia­die­nį su­lai­ky­tą Dar­bo par­ti­jos at­sto­vą, bu­vu­sį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Gin­ta­rą Jo­ną Fur­ma­na­vi­čių pa­ta­rė­ju pa­si­rin­ko ir NŽT įdar­bi­no bu­vu­si tar­ny­bos va­do­vė Dai­va Gi­nei­kai­tė.

„E­ta­tas įsteig­tas prieš me­tus ir ko­mi­si­ja ne kar­tą rei­ka­la­vo nu­trauk­ti ne­tei­sė­tus veiks­mus, o šian­dien tai pa­tvir­ti­no au­di­tas“, – pa­brė­žė ko­mi­si­jos va­do­vas.

Jis sa­kė ne­ži­nan­tis, ko­kia­me ty­ri­me tre­čia­die­nį su­lai­ky­tas G.J.Fur­ma­na­vi­čius. „Ne­ži­nau ir ne­tu­riu ga­li­my­bių ži­no­ti“, – į klau­si­mą at­sa­kė par­la­men­ta­ras, ta­čiau kar­tu sa­kė, kad tar­ny­bo­je „vy­rau­ja kri­mi­na­li­nis mąs­ty­mas“, ir šiuo me­tu yra sep­ty­ni su ja su­si­ję ty­ri­mai.

„Net sep­ty­ni iki­teis­mi­niai ty­ri­mai šiuo me­tu at­lie­ka­mi, ta­me tar­pe ir pa­gal mū­sų ko­mi­si­jos krei­pi­mu­sis, ko­mi­si­jo­je gau­na­ma daug in­for­ma­ci­jos apie pikt­nau­džia­vi­mus tar­ny­ba šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je, ir su per­so­na­lo po­li­ti­ka. Ga­vo­me duo­me­nų, kad ga­li­mai klas­to­jant do­ku­men­tus bu­vo iš­mo­kė­tos lo­ja­liems par­ei­gū­nams di­de­lės pi­ni­gi­nės su­mos, ga­vo­me in­for­ma­ci­ją, kaip pa­žei­džiant Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tas ta­ry­bo­je at­ski­ri par­ei­gū­nai da­ro svai­gi­nan­čią kar­je­rą, apie pa­ta­rė­jo par­ei­gy­bę įsteig­tą, pa­žei­džiant Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą“, – kal­bė­jo ko­mi­si­jos va­do­vas.

Ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, G.J.Fur­ma­na­vi­čius di­rek­to­riaus pa­ta­rė­ju pa­skir­tas be kon­kur­so pa­gal dar­bo su­tar­tį, ta­čiau jam bu­vo pa­ves­ta at­lik­ti funk­ci­jas, pri­klau­san­čias vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo veik­lai, o to­kias funk­ci­jas ga­li vyk­dy­ti tik vals­ty­bės tar­nau­to­jai, pri­ima­mi į par­ei­gas kon­kur­so bū­du.

Rei­kia apsivalyti

Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai bū­ti­nas ap­si­va­ly­mas, tei­gia že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė.

„Iš ti­krų­jų tai ne pir­mas ir ne­pas­ku­ti­nis at­ve­jis, ma­nau, kad ap­si­va­ly­mas šio­je tar­ny­bo­je bū­ti­nas. Tai la­bai aiš­kiai pa­si­ma­tė per 2015 me­tus ir šiais me­tais. Žmo­nės, ku­rie vyk­do nu­si­kals­ta­mą veik­lą, tu­ri at­sa­ky­ti vi­su griež­tu­mu, jei­gu par­eikš­ti įta­ri­mai, tu­ri iš­kart iš­ei­ti iš dar­bo, at­sis­ta­ty­din­ti, ne­lau­kiant ir teis­mo pa­bai­gos“, – tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­trė, ko­men­tuo­da­ma par­ti­jos ko­le­gos Gin­ta­ro Jo­no Fur­ma­na­vi­čiaus su­lai­ky­mą.

Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos di­rek­to­rės pa­ta­rė­jas G.J.Fur­ma­na­vi­čius su­lai­ky­tas tre­čia­die­nį, įta­riant, kad už ky­šį sie­kė pa­veik­ti įstai­gos dar­buo­to­jus, jog bū­tų leis­ta Vil­niu­je su­for­muo­ti že­mės skly­pą, pri­jun­giant prie ne­įvar­di­ja­mos įmo­nės skly­po vals­ty­bei pri­klau­san­čią že­mę.

„Jei­gu STT su­lai­kė ir jei­gu bus par­eikš­ti įta­ri­mai, tu­ri vi­su griež­tu­mu at­sa­ky­ti“, – sa­kė V.Bal­trai­tie­nė.

Ji tei­gė su­si­pa­ži­nu­si su Na­cio­na­li­nė­je že­mės tar­ny­bo­je at­lik­to au­di­to iš­va­do­mis. Jo­se, be ki­ta ko, su­abe­jo­ta G.J.Fur­ma­na­vi­čiaus par­ei­gy­bės tiks­lin­gu­mu.

Že­mės ūkio mi­nis­trė tvir­ti­no ne­ži­no­ju­si, kad jos par­ti­jos ko­le­ga bus įdar­bin­tas Na­cio­na­li­nė­je že­mės tar­ny­bo­je pa­ta­rė­ju. Anot jos, taip nu­spren­dė bu­vu­si šios tar­ny­bos va­do­vė Dai­va Gi­nei­kai­tė. Pa­sta­ro­ji iš par­ei­gų pa­si­trau­kė pa­aiš­kė­jus, kad vai­ra­vo ne­blai­vi ir ban­dė tai nu­slėp­ti.

G.Fur­ma­na­vi­čius yra Dar­bo par­ti­jos Kau­no sky­riaus na­rys.

„Lai­ki­no­ji va­do­vė pa­li­ko pu­siau dir­ban­tį, pu­siau ne­dir­ban­tį pa­ta­rė­ją, lau­kia­me, kol įvyks kon­kur­sas 5–7 die­ną. Tar­ny­bos va­do­vas tu­ri ar­ba nai­kin­ti eta­tą, ar­ba at­leis­ti žmo­gų, ar­ba perk­va­li­fi­kuo­ti į vals­ty­bės tar­ny­bą“, – aiš­ki­no V.Bal­trai­tie­nė.

Ji pa­ti at­sa­ko­my­bės dėl pa­dė­ties Na­cio­na­li­nė­je že­mės tar­ny­bo­je ne­ke­ti­na pri­siim­ti.

„Kiek­vie­nas va­do­vas už sa­vo ins­ti­tu­ci­ją at­sa­ko as­me­niš­kai, tiek Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, tiek Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba bend­ra­dar­biau­ja su STT. Mes ma­to­me ri­zi­kų ir ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se ir vi­sa­da pa­sa­ko­me va­do­vams, STT“, – kal­bė­jo mi­nis­trė.