STT siūlo nesiremti vien medikų pažymomis dėl darbingumo
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) siū­lo au­to­ma­ti­zuo­ti kai ku­riuos ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo ly­gio nu­sta­ty­mo pro­ce­sus, aiš­kiau reg­la­men­tuo­ti, ka­da as­muo pri­va­lo da­ly­vau­ti, o ka­da už­ten­ka me­di­kų pa­žy­mų nu­sta­tant jo ne­įga­lu­mo ar dar­bin­gu­mo ly­gį.

STT siū­lo, kad pir­mą kar­tą nu­sta­tant as­mens ne­įga­lu­mo ar dar­bin­gu­mo ly­gį, as­mens da­ly­va­vi­mas ar jo ap­žiū­ra na­muo­se (li­go­ni­nė­je) vi­sais at­ve­jais bū­tų pri­va­lo­mi.

„Mū­sų nuo­mo­ne, tiks­lin­ga tei­sės ak­tuo­se įtvir­tin­ti, kad as­me­niui, ku­rio dar­bin­gu­mo ly­gis nu­sta­to­mas pir­mą kar­tą, ne­prik­lau­so­mai nuo prog­no­zuo­ja­mo ba­zi­nio dar­bin­gu­mo ly­gio, pri­va­lo­ma da­ly­vau­ti nu­sta­tant jo dar­bin­gu­mo ly­gį ar NDNT spe­cia­lis­tams ap­žiū­rė­ti jį na­muo­se (li­go­ni­nė­je), to­kiu bū­du pa­ti­kri­nant me­di­ci­ni­niuo­se do­ku­men­tuo­se pa­teik­tų duo­me­nų ati­tik­tį fak­ti­nėms ap­lin­ky­bėms“, – tei­gia STT.

Taip pat siū­lo­ma įtvir­tin­ti, kad dar­bin­gu­mo ly­gis nu­sta­to­mas as­me­niui ne­da­ly­vau­jant, kai iš pa­teik­tų me­di­ci­ni­nių do­ku­men­tų ne­ky­la abe­jo­nių, kad prog­no­zuo­ja­mas jo ba­zi­nis dar­bin­gu­mas yra 0–15 pro­cen­tų ir jis dėl or­ga­niz­mo funk­ci­jų su­tri­ki­mų ne­ga­li at­vyk­ti į Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bą (NDNT).

Be to, STT Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos spe­cia­lis­tai, at­li­kę tei­sės ak­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo ly­gio nu­sta­ty­mą, an­ti­ko­rup­ci­nį ver­ti­ni­mą, siū­lo au­to­ma­ti­zuo­ti do­ku­men­tų nu­krei­pi­mo NDNT te­ri­to­ri­niams sky­riams pro­ce­dū­rą ir do­ku­men­tus NDNT te­ri­to­ri­niams sky­riams pa­skirs­ty­ti per in­for­ma­ci­nę sis­te­mą.

„Taip pat sie­kiant iš­veng­ti „žmo­giš­ko­jo fak­to­riaus“ ir ga­li­mų ne­tei­sė­tų su­si­ta­ri­mų at­ve­jų, svar­bu už­ti­krin­ti NDNT te­ri­to­ri­nių sky­rių dar­buo­to­jų ro­ta­ci­ją“, – ma­no an­ti­ko­rup­ci­nį ver­ti­ni­mą at­li­ku­si STT.

Siū­lo­ma ir pa­nai­kin­ti NDNT Spren­di­mų kon­tro­lės sky­riaus at­lie­ka­mos pe­rio­di­nės kon­tro­lės pro­ce­dū­ros nu­trau­ki­mo ga­li­my­bę, nes tai esą ne­ati­tin­ka pe­rio­di­nės kon­tro­lės tiks­lų ir su­da­ro są­ly­gas iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės as­me­nims, at­sa­kin­giems už ne­tei­sė­to ar ne­pag­rįs­to spren­di­mo pri­ėmi­mą.

„Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo ly­gių nu­sta­ty­mas yra so­cia­liai ir ko­rup­ci­jai jau­tri sri­tis, to­dėl svar­bu už­ti­krin­ti, kad rei­kia­mi veiks­mai šiems ly­giams nu­sta­ty­ti bū­tų at­lie­ka­mi skaid­riai, o pri­ima­mi spren­di­mai bū­tų ob­jek­ty­vūs“ – tei­gia STT di­rek­to­rius Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius.

Tei­sė­sau­ga bir­že­lį pra­ne­šė ti­rian­ti ke­lias­de­šimt ko­rup­ci­nių nu­si­kal­ti­mų epi­zo­dų, kai ne­įga­lu­mas ar dar­bin­gu­mo ly­gis žmo­nėms bu­vo nu­sta­to­mas da­vus ky­šį. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos di­rek­to­rius ta­da tei­gė, kad ne­įga­lu­mo nu­sta­ty­mo sri­ty­je ko­rup­ci­jos ap­raiš­kos te­bė­ra sis­te­mi­nės.