STT siūlo atliekas tvarkyti smulkesnėms organizacijoms
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) siū­lo, kad at­lie­kas tvar­ky­ti ga­lė­tų ir smul­kes­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Taip bū­tų ma­ži­na­ma ko­rup­ci­ja.

„Įs­ta­ty­muo­se ne­pag­rįs­tai lei­džia­ma or­ga­ni­zuo­ti pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mą tik toms or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rios at­sto­vau­ja ne ma­žiau kaip 10 proc. Lie­tu­vos vi­daus rin­kai tie­kia­mų pa­kuo­čių bei elek­tros ir elek­tro­ni­nės įran­gos tie­kian­čių ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų“, – tei­gia­ma STT pra­ne­ši­me.

Anot tar­ny­bos, jai ne­pa­vy­ko gau­ti duo­me­nų, ko­dėl yra nu­ro­dy­tas ne ma­žes­nis nei 10 proc. bar­je­ras, o kad rei­ka­la­vi­mai ne­pag­rįs­ti, su­tin­ka ir Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba. „Pa­sak kon­ku­ren­ci­jos tei­sės eks­per­tų, šis rei­ka­la­vi­mas var­žo nau­jų rin­kos da­ly­vių stei­gi­mą­si ir ne­pag­rįs­tai ri­bo­ja kon­ku­ren­ci­ją“, – nu­ro­dė STT.

Ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas ma­no, jog nu­sta­tant ma­žes­nį bar­je­rą rei­kia ras­ti ki­tus sau­gik­lius, kad bend­ro­vės bū­tų pa­jė­gios pri­siim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus. „Bet ku­riuo at­ve­ju, tai svars­ty­ti­nas klau­si­mas, nes žai­dė­jų rin­ko­je yra ma­žai“, – pri­dū­rė jis.

Ge­gu­žės pa­bai­go­je ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl at­lie­kų tvar­ky­mo bend­ro­vės „Me­trail“, ku­ri gal­būt fal­si­fi­ka­vo do­ku­men­tus apie su­tvar­ky­tas at­lie­kas ir vals­ty­bei pa­da­rė 7 mln. eu­rų ža­los.

LŽ, BNS