STT: savivaldybėse įdarbinta 18 proc. giminaičių
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) ana­li­ti­nės an­ti­ko­rup­ci­nės žval­gy­bos spe­cia­lis­tai nu­sta­tė vi­sų 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jų ne­po­tiz­mo in­ten­sy­vu­mo (įstai­go­je dir­ban­čių gi­mi­nai­čių, su­tuok­ti­nių ir su­tuok­ti­nių gi­mi­nai­čių da­lis nuo vi­sų dar­buo­to­jų) ro­dik­lius.

Analizės metu buvo nustatyta, kad 18 proc. savivaldybių administracijose dirbančių asmenų yra susiję giminystės ryšiais. Tačiau pastebėta, kad nepotizmo intensyvumas nėra tolygus skirtingų savivaldybių administracijose, rašoma pranešime spaudai.

18 proc. savivaldybių administracijose dirbančių asmenų yra susiję giminystės ryšiais.

Š. m. gegužės 31 d. atlikta analitinės antikorupcinės žvalgybos analizė rodo, kad didžiausias nepotizmo intensyvumas egzistuoja Pagėgių (35 proc.), Varėnos r. (29 proc.), Šalčininkų r. (28 proc.) ir Zarasų r. (27 proc.) savivaldybių administracijose. Mažiausias nepotizmo intensyvumas nustatytas Rokiškio r. (3 proc.) ir Vilniaus m., Alytaus m. bei Palangos m. savivaldybėse (po 7 proc.).

„Giminystės ryšiai institucijose savaime nėra problema, tačiau kuo didesnis nepotizmo intensyvumas egzistuoja, tuo didesnė tikimybė, kad gali būti bandoma naudotis einamomis pareigomis, proteguoti ir siekti naudos savo šeimos nariams bei giminaičiams. Nepotizmo kontrolei turėtų būti skiriamas pakankamas dėmesys, nes nuo to priklauso priimamų sprendimų objektyvumas ir skaidrumas, visuomenės pasitikėjimas vietos valdžios institucijomis“, – sako STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas Jovitas Raškevičius.

Nustatyta, kad didžiausias nepotizmo intensyvumas egzistuoja Pagėgių, Varėnos r., Šalčininkų r. ir Zarasų r. savivaldybių administracijose. Mažiausias nepotizmo intensyvumas nustatytas Rokiškio r., Vilniaus m., Alytaus m. bei Palangos m. savivaldybėse.

Analizuojant savivaldybių administracijose dirbančių giminaičių skaičiaus pokytį per pastaruosius 3 mėnesius, nustatyta, kad giminaičių skaičius didėjo proporcingai augančiam darbuotojų skaičiui. Per vieną metų ketvirtį savivaldybių administracijų darbuotojų skaičiui išaugus 3 proc., nepotizmo intensyvumas taip pat padidėjo 3 proc. Per tirtą laikotarpį savivaldybių administracijų darbuotojų skaičius išaugo nuo 12 878 iki 13 299, t. y., 421 asmeniu, iš kurių 74 asmenys buvo susiję giminystės ryšiais. Analizės atlikimo metu Lietuvos savivaldybių administracijose iš viso dirbo 2332 giminaičiai, sutuoktiniai arba sutuoktinių giminaičiai.

Per 3 mėn. savivaldybių administracijų darbuotojų skaičiui išaugus 3 proc., nepotizmo intensyvumas taip pat padidėjo 3 proc. Savivaldybių administracijų darbuotojų skaičius išaugo nuo 12 878 iki 13 299, t. y., 421 asmeniu, iš kurių 74 asmenys buvo susiję giminystės ryšiais.

Savivaldybių administracijose pastebimos skirtingos nepotizmo intensyvumo pokyčių tendencijos. Per analizuotą laikotarpį nepotizmo intensyvumas augo 32 savivaldybėse, 25 savivaldybėse sumažėjo, o 3 – išliko toks pat. Labiausiai nepotizmas išaugo Neringoje (+6,2 proc.), Šilutės r. (+3,1 proc.) ir Šilalės r. (+2 proc.). Pavyzdžiui, per 3 mėn. Šilutės r. savivaldybėje buvo įdarbinti 22 asmenys, kurie susiję giminystės ryšiais. Nepotizmo ženklus sumažėjimas nustatytas Molėtų r. (-8,5 proc.) ir Rietave (-7,1 proc.). Molėtų r. savivaldybės administracijoje per 3 mėn. sumažėjo 14 darbuotojų, susijusių giminystės ryšiais.

Per 3 mėn. labiausiai nepotizmas išaugo Neringoje, Šilutės r. ir Šilalės r. Nepotizmo ženklus sumažėjimas nustatytas Molėtų r. ir Rietave.

Analogiškas nepotizmo vertinimas bus atliekamas reguliariai ir apie jo rezultatus bus informuojama visuomenė.