STT Raimondui Kurlianskiui grąžino 116 tūkst. eurų
Šian­dien Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba “MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tui Rai­mon­dui Kur­lians­kiui grą­ži­no dau­giau kaip 116 tūkst. eu­rų, ku­riuos per kra­tą bu­vo pa­ėmę par­ei­gū­nai.

Tai por­ta­lui del­fi pa­tvir­ti­no R. Kur­lians­kio ad­vo­ka­tas Ro­mual­das Mik­liu­šas. Nu­ta­ri­mą grą­žin­ti per kra­tą kon­cer­ne „MG Bal­tic“ pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žę pa­im­tus 116 790 eu­rų, pri­ėmė iki­teis­mi­niam ty­ri­mui dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, ky­ši­nin­ka­vi­mo, pa­pir­ki­mo ir ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo vals­ty­bės pa­slap­tį su­da­ran­čia in­for­ma­ci­ja va­do­vau­jan­tis Vil­niaus apy­gar­dos vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Jus­tas Lau­cius.

„Šian­dien R.Kur­lians­kiui bu­vo grą­žin­ti per kra­tą jo dar­bo vie­to­je pa­im­ti pi­ni­gai – 116 tūkst. 790 eu­rų pro­ku­ro­ro Jus­to Lau­ciaus nu­ta­ri­mu“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė STT at­sto­vė spau­dai Re­na­ta End­ru­žy­tė.

Įta­ria, kad sie­kė pa­veik­ti Vy­tau­tą Gapšį

Par­ei­gū­nai taip pat įta­ria, kad R.Kur­lians­kis per tuo­me­tį Sei­mo na­rį bu­vu­sį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie taip pat veik­tų kon­cer­no in­te­re­sų nau­dai. By­lo­je įta­ri­mai pa­teik­ti ne tik R.Kur­lians­kiui, bet ir pa­čiam kon­cer­nui „MG Bal­tic“.

Dau­giau nei pu­sė mi­li­jar­do eu­rų pa­ja­mų per me­tus gau­nan­ti „MG Bal­tic“ yra vie­na di­džiau­sių vers­lo gru­pių Lie­tu­vo­je. Ji val­do al­ko­ho­lio, ži­niask­lai­dos, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, pre­ky­bos dra­bu­žiais, sta­ty­bos, lo­gis­ti­kos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų vers­lus.

„MG Bal­tic“ at­sto­vai įmo­nei pa­teik­tus įta­ri­mus va­di­na pro­ku­ro­ro pikt­nau­džia­vi­mu sa­vo tei­sė­mis ir psi­cho­lo­gi­niu spau­di­mu.

Eli­gi­jui Ma­siu­liui nu­spren­dė ne­grą­žin­ti

Ko­vo pa­bai­go­je Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas at­me­tė ko­rup­ci­jos by­lo­je įta­ria­mo bu­vu­sio Sei­mo na­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio pra­šy­mą grą­žin­ti jo na­muo­se per kra­tą ras­tus ir areš­tuo­tus pi­ni­gus.

„Teis­mas ne­įž­vel­gė pa­grin­do teig­ti, kad tai­ko­ma nuo­sa­vy­bės tei­sių ap­ri­bo­ji­mų apim­tis šio­je ty­ri­mo sta­di­jo­je yra ne­pro­por­cin­ga ir ma­žin­ti­na“, – ra­šo­ma teis­mo pra­ne­ši­me spau­dai.

Anks­čiau skelb­ta, kad per kra­tas pas E.Ma­siu­lį ras­ta apie ket­vir­tį mi­li­jo­no eu­rų.

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad tuo­me­ti­nis li­be­ra­lų ly­de­ris E.Ma­siu­lis pi­ni­gus ga­vo kaip ky­šį iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to R.Kur­lians­kio už kon­cer­nui pa­lan­kius ir fi­nan­siš­kai nau­din­gus spren­di­mus.

E.Ma­siu­lis sa­vo kal­tę ne­igia – jis pa­tei­kė ver­si­ją, kad pi­ni­gus iš R.Kur­lians­kio ga­vo kaip pa­sko­lą. Su­lau­kęs įta­ri­mų E.Ma­siu­lis pa­si­trau­kė iš po­li­ti­kos.