STT ragina stiprinti NŽT darbuotojų kontrolę
At­li­kus ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zę, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba pra­ne­ša (STT), jog Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba (NŽT) tu­rė­tų at­sa­kin­giau kon­tro­liuo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sės į že­mę, miš­ką, van­dens tel­ki­nius at­kū­ri­mo bei vals­ty­bi­nės miš­kų skly­pų par­da­vi­mo pro­ce­sus.

STT par­ei­gū­nai, at­li­kę ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zę NŽT veik­los sri­ty­se, su­si­ju­sio­se su nuo­sa­vy­bės tei­sės į že­mę, miš­ką, van­dens tel­ki­nius at­kū­ri­mu ir vals­ty­bi­nės miš­kų ūkio pa­skir­ties že­mės skly­pų par­da­vi­mu, pa­ste­bi, jog NŽT vi­daus kon­tro­lė ne­pa­kan­ka­ma, o dar­buo­to­jai daž­nai tu­ri per daug lais­vės, pri­im­da­mi spren­di­mus dėl grą­žin­ti­nų skly­pų pa­di­di­ni­mo.

STT ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos par­ei­gū­nai nu­sta­tė, kad NŽT dar­buo­to­jų spren­di­mai, at­ku­riant nuo­sa­vy­bės tei­ses ne vi­sa­da pri­ima­mi lai­kan­tis nu­sta­ty­tų ter­mi­nų, ne­už­ti­kri­na­mas su­da­ry­tų ei­lių ir lais­vų vals­ty­bi­nės že­mės skly­pų vie­šu­mas, be to, už­fik­suo­ta at­ve­jų, kai grą­ži­nant ly­gia­ver­čius skly­pus, tai­ko­mi ne­vie­no­di kri­te­ri­jai.

Ana­li­zės me­tu nu­sta­ty­tas ne vie­nas ko­rup­ci­jos ri­zi­kos veiks­nys ir or­ga­ni­zuo­jant vals­ty­bi­nio miš­ko par­da­vi­mus. Anot spe­cia­lis­tų, NŽT tink­la­la­py­je ne­pa­kan­ka in­for­ma­ci­jos apie par­duo­da­mus vals­ty­bi­nės miš­kų ūkio pa­skir­ties že­mės skly­pus, trūks­ta vie­šai prie­ina­mos in­for­ma­ci­jos apie miš­kot­var­kos pro­jek­tus ir miš­kų nau­do­ji­mo kon­tro­lę, ne­pa­kan­ka­mai aiš­kiai reg­la­men­tuo­ta skly­pų su­for­ma­vi­mo ini­ci­ja­vi­mo sis­te­ma.

Per­žiū­rė­ju­si šios tar­ny­bos dar­bo pra­kti­ką, STT ra­gi­na iš es­mės stip­rin­ti NŽT dar­buo­to­jų kon­tro­lę, vyk­dant me­ti­nius pa­ti­kri­ni­mų pla­nus, nu­sta­tant trū­ku­mus ir ša­li­nant pa­žei­di­mus. Vie­nas iš pa­grin­di­nių STT ko­rup­ci­jos par­ei­gū­nų siū­ly­mų NŽT – elek­tro­ni­nių duo­me­nų re­gis­tre pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie dar­buo­to­jų at­lie­ka­mus pa­ti­kri­ni­mus, kad bū­tų aiš­ku, dėl ku­rių sky­rių ve­dė­jų pri­ima­mų spren­di­mų ar dar­buo­to­jų ne­tin­ka­mai vyk­do­mų funk­ci­jų ir ku­rio­se veik­los sri­ty­se at­lik­ti ne­pla­ni­niai pa­ti­kri­ni­mai.

Siek­da­ma ma­žin­ti ko­rup­ci­jos ri­zi­ką, NŽT vie­šai in­ter­ne­te tu­rė­tų skelb­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie vi­sas ei­les ir ei­lių są­ra­šus dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo ir par­eng­ti kon­kre­tų veiks­mų pla­ną, kaip tu­rė­tų bū­ti sklan­džiai už­bai­gia­mas nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo pro­ce­sas.

STT at­lik­da­ma ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zę de­ta­liai ana­li­zuo­ja ne tik įstai­gos pa­si­rink­tos sri­ties tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą, bet ir pra­kti­nį jos įgy­ven­di­ni­mą. Tai try­lik­ta šiais me­tais STT ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos par­ei­gū­nų at­lik­ta ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zė.