STT – prieš R. Paksą ir „Lietuvos rytą“
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) va­kar tei­gė ga­vu­si duo­me­nų, kad „Lie­tu­vos ry­to“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Ged­vy­das Vai­naus­kas tar­pi­nin­ka­vo duo­dant ky­šį par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kui Ro­lan­dui Pa­ksui. To­kią STT iš­pla­tin­ta in­for­ma­ci­ja už­da­vė dau­giau klau­si­mų nei pa­tei­kėat­sa­ky­mų.

Jei STT pa­skelb­ti įta­ri­mai pa­sit­vir­tin­tų, pa­si­ti­kė­ji­mui ži­niask­lai­da bū­tų su­duo­tas smū­gis, o „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jai tai at­si­liep­tų per ar­ti­miau­sius Sei­mo rin­ki­mus. Va­kar STT agen­tai iš ry­to apk­lau­sė R. Pa­ksą, po pie­tų – ir G. Vai­naus­ką. Abu šie as­me­nys STT mes­tus įta­ri­mus vie­šai pa­nei­gė. Tuo me­tu apie pre­ky­bą po­vei­kiu gar­siai pra­bi­lu­si STT si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo šykš­čiai.

In­for­ma­vo, o vė­liau apklausė

To, kad ži­niask­lai­dos ak­ci­nin­kai ar va­do­vai bū­tų įta­ria­mi ky­ši­nin­ka­vi­mu ir ty­ri­me fi­gū­ruo­tų par­la­men­ti­nės par­ti­jos pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vo­je dar nė­ra bu­vę. „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jai jau anks­čiau yra par­eikš­ti įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir pi­ni­gų plo­vi­mo, o gruo­dį STT pa­skel­bė, kad vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus par­ti­jos nau­dai pri­im­ta 377 tūkst. eu­rų ky­šių su­ma.

Ta­čiau va­kar STT iš­pla­tin­ta in­for­ma­ci­ja liu­di­ja, kad tai bu­vo tik pra­džia. Apie pie­tus ši tar­ny­ba ži­niask­lai­dai iš­siun­tė trum­pą pra­ne­ši­mą, kad iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu „gau­ta duo­me­nų“ apie tai, jog „vie­nos iš ži­niask­lai­dos įmo­nių va­do­vas G. Vai­naus­kas su­si­ta­rė su par­ti­jos va­do­vu R. Pa­ksu“. Esą „tvar­kie­čių“ ly­de­ris „už di­de­lės ver­tės ky­šį, pa­si­nau­do­da­mas sa­vo įta­ka po­li­ti­nės par­ti­jos na­riams, dir­ban­tiems Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je, pa­veiks mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios ins­ti­tu­ci­jos – Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos – dar­buo­to­jus, kad šie leis­tų pra­dė­ti eksp­loa­tuo­ti Prie­nų mies­te mi­nė­tam maž­me­ni­nės pre­ky­bos tink­lui pri­klau­san­tį pre­ky­bos cen­trą“.

STT veiks­mai nepamatuoti

Ad­vo­ka­tė Liud­vi­ka Meš­kaus­kai­tė va­kar LŽ tei­gė, kad STT, pa­teik­da­ma ži­niask­lai­dai tik to­kią frag­men­tuo­tą in­for­ma­ci­ją, da­ro klai­dą. „Tai ne­pa­ma­tuo­ta. Aiš­ku, ga­li at­si­tik­ti vi­saip, bet kol ne­įro­dy­ta prieš­in­gai, tol žmo­gus lai­ko­mas ne­kal­tu. O ši­tas bū­das, kai pa­sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja, yra nau­do­ja­mas, kaip ma­tė­me, ir prieš po­li­ti­kus, o da­bar, kaip pa­si­ro­dė, ir prieš ži­niask­lai­dos at­sto­vus. Taip be įro­dy­mų pa­skleis­ti in­for­ma­ci­ją ži­niask­lai­do­je yra la­bai ri­zi­kin­gas bū­das. Jis yra ne­pa­tei­si­na­mas“, – svars­tė ji.

Tei­si­nin­kė ver­ti­no, kad STT skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja ga­li bū­ti trak­tuo­ja­ma ir kaip ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jos pa­žei­di­mas, o ga­liau­siai ga­li su­griau­ti vi­są pro­ce­są. Tai yra smū­gis ži­niask­lai­dos prie­mo­nės re­pu­ta­ci­jai. „Tai yra la­bai rim­ta. Pir­miau­sia, tai – smū­gis pa­si­ti­kė­ji­mui ži­niask­lai­da“, – pa­brė­žė ji ir pri­dū­rė ne­pri­si­me­nan­ti pa­na­šaus pre­ce­den­to Lie­tu­vo­je.

Bū­tų ne­ma­žas skandalas

Po­li­to­lo­gas To­mas Ja­ne­liū­nas sa­kė, kad STT skel­bia­miems duo­me­nims pa­sit­vir­ti­nus kil­tų ne­men­kas skan­da­las. „Tai tu­rė­tų ge­ro­kai su­dre­bin­ti po­li­ti­kos ir ži­niask­lai­dos pa­dan­gę ir par­ody­tų, kad ži­niask­lai­da bei po­li­ti­nės par­ti­jos kar­tais įsi­ve­lia į ne­skaid­rius ry­šius, ban­do da­ry­ti įta­ką įvai­riems po­li­ti­niams spren­di­mams“, – kal­bė­jo jis. T. Ja­ne­liū­nas taip pat pri­dū­rė ne­pri­si­me­nan­tis, kad Lie­tu­vo­je taip tie­sio­giai bū­tų me­ta­mi pa­na­šūs kal­ti­ni­mai ar įro­dy­mai. O pa­klaus­tas, ar vien duo­me­nų apie ga­li­mą ky­ši­nin­ka­vi­mą pa­kan­ka, kad prieš apk­lau­siant as­me­nis apie tai rei­kė­tų pa­skelb­ti vie­šai, po­li­to­lo­gas tei­gė, kad STT pa­ti pa­jė­gi įver­tin­ti, ką ši ins­ti­tu­ci­ja ga­li skelb­ti ir ko ne­ga­li, kad ne­pa­kenk­tų ty­ri­mui.

Ži­niask­lai­do­je va­kar pa­si­ro­dė ir vaiz­do įra­šas, ku­ria­me, kaip tei­gia­ma, už­fik­suo­ta, kaip R. Pa­ksas po STT par­ei­gū­nų apk­lau­sos su­si­tin­ka su G. Vai­naus­ku. Įra­še ma­ty­ti, kaip sos­ti­nės Vil­niaus gat­ve ei­na R. Pa­ksas, o vė­liau pa­na­šia kryp­ti­mi iš to pa­ties res­to­ra­no – ir G. Vai­naus­kas. Esą po to jis bu­vo nu­verž­tas į STT.

Po apk­lau­sos – pas A. Butkevičių

„STT at­sa­kiau, ar pa­žįs­tu Ged­vy­dą Vai­naus­ką, ar pa­žįs­tu „Nor­fos“ di­rek­to­rių, ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­trą Al­gir­dą Ge­ne­vi­čių ir po ši­tų klau­si­mų apk­lau­sa bai­gė­si. Be­je, ša­lia ki­tų do­va­nų ga­vau spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są“, – va­kar ži­niask­lai­dai par­eiš­kė R. Pa­ksas.

Tuo me­tu G. Vai­naus­kas sa­kė nie­ko ne­ži­nan­tis apie STT ty­ri­mą. „Pir­mą kar­tą apie tai gir­džiu. Čia yra ne­są­mo­nės“, – BNS par­eiš­kė jis. Be­je, „tvar­kie­tis“ ži­niask­lai­dai pub­li­ka­vus vaiz­do įra­šą ėmė aiš­kin­ti, kad G. Vai­naus­kui iš­kart po STT apk­lau­sos pa­skam­bi­no pats, o jis iš­kart pa­kvie­tė pa­pie­tau­ti.

Pa­na­šiai si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ly­de­ris so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius: „Pir­mą kar­tą iš­gir­dau to­kią in­for­ma­ci­ją.“ Ta­čiau va­kar po pie­tų jis, kaip pra­ne­šė ži­niask­lai­da, Vy­riau­sy­bė­je su­si­ti­ko su R. Pa­ksu. Apie tai, ką jie­du kal­bė­jo, R. Pa­ksas ža­dė­jo pa­skelb­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­ri tu­rė­tų vyk­ti šian­dien.