STT: prezidentei ir premjerui pateikta vienoda informacija apie V. Gedvilą
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) tvir­ti­na, kad prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui ir pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei pa­tei­kė vie­no­dą in­for­ma­ci­ją apie kan­di­da­tą į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus „dar­bie­tį“ Vy­dą Ged­vi­lą.

„Tiek mi­nis­trui pir­mi­nin­kui, tiek Res­pub­li­kos pre­zi­den­tei bu­vo pa­teik­ta vi­siš­kai vie­no­da in­for­ma­ci­ja apie kan­di­da­tą į mi­nis­trus“, - LRT te­le­vi­zi­jai sa­kė STT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

A.But­ke­vi­čius pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad jam pa­teik­to­je STT pa­žy­mo­je apie V.Ged­vi­lą ne­bu­vo in­for­ma­ci­jos, ku­rią mi­ni jo kan­di­da­tū­rą at­me­tu­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Ka­da su pre­zi­den­te kal­bė­jo­mės ry­te, ji kal­bė­jo apie ki­tus da­ly­kus, ku­rie nė­ra ap­ra­šy­ti to­je pa­žy­mo­je (...) Pa­žy­mos yra vie­no­do tu­ri­nio, bet ką šian­dien man pre­zi­den­tė pa­sa­ko­jo žo­džiu, nė­ra par­ašy­ta ma­no pa­žy­mo­je“, - žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

A.But­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad pra­šys STT va­do pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl „in­for­ma­ci­jos vaikš­to į vie­ną ins­ti­tu­ci­ją vie­no­kios, o man raš­tu at­ne­ša­ma ki­to­kia“.

„Aš ne­ži­nau, ką prem­je­ras tu­ri ome­ny­je, bet prem­je­ro iš­sa­ky­tos po­zi­ci­jos ir nuo­mo­nės mes ti­krai ne­ko­men­tuo­ja­me. Ko­men­tuo­ti ga­li­me tik­tai tai, ką mes pa­tei­kė­me ofi­cia­liai tiek mi­nis­trui pir­mi­nin­kui, tiek pre­zi­den­tei“, - LRT te­le­vi­zi­jai tei­gė R.Go­lu­bo­vas.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Dar­bo par­ti­jai į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus pa­siū­lius V.Ged­vi­lą, A.But­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad jis tin­ka­mas mi­nė­toms par­ei­goms, tuo me­tu D.Gry­baus­kai­tė tvir­ti­no, kad pa­gal STT me­džia­gą, jo kan­di­da­tū­ra net ne­ga­li bū­ti svars­to­ma.

Pre­zi­den­tei ir prem­je­rui pa­teik­tos STT pa­žy­mos yra įslap­tin­tos.