STT pradėjo tyrimą įtariant, jog galėjo būti bandoma nuslėpti D. Gineikaitės girtumą
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pir­ma­die­nį pra­dė­jo ty­ri­mą įta­riant, jog bu­vo ban­do­ma nu­slėp­ti Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) va­do­vės Dai­vos Gi­nei­kai­tės ne­blai­vu­mo fak­tą.

„STT pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Šio ty­ri­mo tiks­las nu­sta­ty­ti, ar bu­vo nu­slėp­tas gir­tu­mo fak­tas“, – BNS pir­ma­die­nio va­ka­rą pa­tvir­ti­no STT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

Anot jo, pir­ma­die­nį bu­vo apk­laus­ti as­me­nys, ga­lė­ję ži­no­ti apie įvy­kio ap­lin­ky­bes, taip pat ke­lio­se įstai­go­se, tarp jų –me­di­ci­nos įstai­go­je, at­lik­ti do­ku­men­tų poė­miai.

„Į­ta­ri­mai kol kas nie­kam ne­pa­reikš­ti“, – sa­kė R.Go­lu­bo­vas.

Ne­ofi­cia­lio­mis BNS ži­nio­mis, tarp par­ei­gū­nų apk­laus­tų as­me­nų yra me­di­kų.

NŽT di­rek­to­rė D.Gi­nei­kai­tė, ku­ri, įta­ria­ma, šeš­ta­die­nį ne­blai­vi su­kė­lė ava­ri­ją, pir­ma­die­nį iš­ėjo ne­mo­ka­mų at­os­to­gų.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, šeš­ta­die­nio po­pie­tę ne­blai­vi NŽT va­do­vė Kau­ne su­kė­lė ava­ri­ją. 34-erių D.Gi­nei­kai­tei nu­sta­ty­tas 1,66 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Tuo me­tu pa­ti D.Gi­nei­kai­tė ne­igia bu­vu­si ne­blai­vi ir ti­ki­na at­li­ku­si krau­jo ty­ri­mą me­di­ci­nos įstai­go­je, ta­čiau ku­rio­je kon­kre­čiai svei­ka­tos įstai­go­je at­lik­tas šis krau­jo ty­rir­mas kol kas ne­nu­ro­do­ma.

Eis­mo įvy­kio me­tu žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Va­do­vau­ti NŽT D.Gi­nei­kai­tė pra­dė­jo pra­ėju­sių me­tų gruo­džio vi­du­ry­je.