STT pradėjo tyrimą dėl „Start Vilnius“
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo tur­to iš­švais­ty­mo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės val­do­mo­je įmo­nė­je „Start Vil­nius. Tai BNS pa­tvir­ti­no STT at­sto­vas Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

„Ga­vę me­džia­gą iš pro­ku­ro­rų, pra­dė­jo­me ty­ri­mą dėl pikt­nau­džia­vi­mo ir sve­ti­mo tur­to iš­švais­ty­mo. (...) Ty­ri­mas švie­žias, nie­kam įta­ri­mai dar ne­pa­reikš­ti“, - BNS sa­kė R.Go­lu­bo­vas.

Bir­že­lio pra­džio­je Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius krei­pė­si į pro­ku­ro­rus dėl ne­skaid­rių „Start Vil­niaus“ san­do­rių.

Abe­jo­nių dėl „Start Vil­niaus“ par­duo­da­mo tur­to ki­lo bir­že­lio pra­džio­je, ži­niask­lai­dai pa­skel­bus apie ga­li­mai ne­skaid­rius tur­to par­da­vi­mus su įmo­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju su­si­ju­siems as­me­nims.

Dėl ga­li­mų fi­nan­si­nių ma­chi­na­ci­jų at­leis­tas įmo­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Jurk­šas - jo įmo­nė per pa­sko­los san­do­rį iš „Start Vil­niaus“ įsi­gi­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to.

Dėl fak­tų apie gal­būt ne­skaid­rų Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės tur­to pri­va­ti­za­vi­mą į pro­ku­ro­rus krei­pė­si ir bu­vu­sio Vil­niaus me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko par­ti­ja Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai).

Bu­vu­si Vil­niaus val­džia į „Start Vil­niaus“ ka­pi­ta­lą šie­met in­ves­ta­vo apie 10 mln. eu­rų. Tuo me­tu Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (LAT) ko­vą nu­ta­rė, kad sa­vi­val­dy­bė 2012 me­tais ne­tei­sė­tai pa­di­di­no įmo­nės ka­pi­ta­lą, per­leis­da­ma įmo­nei ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą.

„Start Vil­nius“ kon­tro­liuo­ja bend­ro­vę „Air Vil­nius Group“, ku­ri val­do 68,73 proc. ban­kru­tuo­jan­čios oro bend­ro­vės „Air Li­tua­ni­ca“ ka­pi­ta­lo. „Start Vil­niui“ taip pat pri­klau­so bend­ro­vės „VIIZ“, „Vil­niaus spor­to pro­jek­tai“ bei Šiau­rės mies­te­lio tech­no­lo­gi­jų par­kas.