STT pradėjo tyrimą dėl neskaidrių pirkimų trijose Šiaulių mokyklose
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Šiau­lių val­dy­bos par­ei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mai ne­skaid­riai vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų tri­jo­se Šiau­lių mies­to mo­kyk­lo­se.

Ti­ria­mos mo­kyk­lų ir vie­nos vie­šuo­sius pir­ki­mus lai­mė­ju­sios įmo­nės at­sto­vų ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo, pa­pir­ki­mo, ap­gau­lin­gos aps­kai­tos tvar­ky­mo ap­lin­ky­bės, pra­ne­šė STT.

„Į­ta­ria­ma, kad Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je, „Ra­sos“ ir Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jo­se vie­šie­ji pir­ki­mai, per­kant tam ti­kras ap­tar­na­vi­mo pa­slau­gas, bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi ne­skaid­riai – su­da­rant iš­skir­ti­nes są­ly­gas juos lai­mė­ti vie­nai ap­tar­na­vi­mo pa­slau­gas Šiau­liuo­se tei­kian­čiai įmo­nei, o už iš­skir­ti­nai pa­lan­kių spren­di­mų pri­ėmi­mą, anks­tes­nių su­tar­čių ga­lio­ji­mo pra­tę­si­mą, įmo­nės at­sto­vai ne kar­tą mo­kyk­lų at­sto­vams at­si­ly­gi­no ky­šiais“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Įta­ri­mai vyks­tant ty­ri­mui par­eikš­ti pen­kiems as­me­nims. Dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo įta­ria­mos „Ra­sos“ ir Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jų di­rek­to­rės, dėl pa­pir­ki­mo – Šiau­lių „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos bu­hal­te­rė, dėl pa­pir­ki­mo ir ap­gau­lin­gos aps­kai­tos tvar­ky­mo – pir­ki­muo­se da­ly­va­vu­sios įmo­nės va­do­vas ir vie­nas šios įmo­nės dar­buo­to­jas. At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą įta­ria­mų­jų ra­tas ga­li plės­tis.

Ko­rup­ci­ja įta­ria­mo­se Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je, „Ra­sos“ ir Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jo­se bei įmo­nė­je at­lie­ka­mi pro­ce­si­niai veiks­mai. STT par­ei­gū­nai iš įmo­nės pa­ėmė ty­ri­mui reikš­min­gus do­ku­men­tus, bu­vo at­lik­tos kra­tos kai ku­rių as­me­nų dar­bo vie­to­se ir na­muo­se.

„Vie­šie­ji pir­ki­mai ir to­liau iš­lie­ka pri­ori­te­ti­ne sri­ti­mi, ku­rio­je ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ri­zi­ka yra vie­na di­džiau­sių. Vis tik Šiau­lių val­dy­bos par­ei­gū­nų pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo, pa­pir­ki­mo, ap­gau­lin­gos aps­kai­tos tvar­ky­mo mo­kyk­lo­se at­sklei­džia tai, kad ša­lia ki­tų vi­sam švie­ti­mo sek­to­riui bū­din­gų prob­le­mų, ug­dy­mo įstai­go­se eg­zis­tuo­ja ir ko­rup­ci­jos ri­zi­ka, ku­rios ne­ga­li­ma to­le­ruo­ti, į ku­rią bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį ir su tuo ko­vo­ti“, – pra­ne­ši­me sa­kė STT Šiau­lių val­dy­bos vir­ši­nin­ko par­ei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Vai­das Pu­pe­lis.

STT par­ei­gū­nų at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja ir jam va­do­vau­ja Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras.