STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo „Lietuvos geležinkeliuose“
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pikt­nau­džia­vi­mo vyk­dant vi­daus san­do­rius tarp vals­ty­bės val­do­mų „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ir bend­ro­vės duk­te­ri­nių įmo­nių.

„Pra­dė­tas ty­ri­mas dėl ga­li­mo „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ at­sa­kin­gų as­me­nų pikt­nau­džia­vi­mo, vyk­dant vi­daus san­do­rius su „Gel­sau­ga“ ir ki­to­mis „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių duk­te­ri­nė­mis bend­ro­vė­mis“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė STT at­sto­vė spau­dai Re­na­ta Sau­ly­tė.

Pa­sak jos, ty­ri­mas pra­dė­tas šią sa­vai­tę.

„Šiuo me­tu jis yra pir­mi­nė­je sta­di­jo­je, kai aiš­ki­na­ma­si si­tua­ci­ja ir dė­lio­ja­mi fak­tai, nes iki­teis­mi­niai ty­ri­mai pra­de­da­mi esant net men­kiau­siam įta­ri­mui, kad ga­li bū­ti pa­da­ry­ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka“, – tei­gė R.Sau­ly­tė.

Pa­sak jos, STT vyk­do­mas ty­ri­mas nie­kaip ne­su­si­jęs su Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) at­lie­ka­mu ty­ri­mu dėl įtar­ti­nų ge­le­žin­ke­lių vi­daus san­do­rių.

Anot FNTT, iš kai ku­rių vi­daus san­do­rių pri­va­čioms bend­ro­vėms ten­kan­tis pel­nas bu­vo gry­ni­na­mas per of­šo­ri­nes kom­pa­ni­jas, o nau­dos iš to ga­lė­jo gau­ti ir tuo­me­ti­niai „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vai.

Por­ta­las 15min.lt ra­šė, kad „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ su an­tri­nė­mis įmo­nė­mis 2011–2015 me­tais su­da­rė vi­daus san­do­rių už 429 mln. eu­rų, o di­de­lė jų da­lis ati­te­ko šių įmo­nių be kon­kur­sų sam­dy­tiems ne­atsk­lei­džia­miems su­bran­go­vams.

Tarp­tau­ti­nė vers­lo kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vė „Ernst&Young Bal­tic“ taip pat yra nu­ro­džiu­si, kad „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ 2008–2014 me­tais su an­tri­nė­mis įmo­nė­mis su­da­ry­ti kai ku­rie vi­daus san­do­riai bu­vo abe­jo­ti­ni.

Anot jos, dau­giau­siai to­kių įtar­ti­nų san­do­rių bu­vo su an­tri­ne ge­le­žin­ke­lių įmo­ne „Gel­sau­ga“.