STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl elektroninės sveikatos projekto
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo, ga­vu­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos at­lik­to par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl Lie­tu­vos elek­tro­ni­nės svei­ka­tos sis­te­mos kū­ri­mo iš­va­dą.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas, siekiant išanalizuoti ir įvertinti aplinkybių visumą bei nustatyti, ar buvo padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kuriant Lietuvos elektroninės sveikatos sistemą, rašoma STT pranešime spaudai.

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jį kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius.

STT korupcijos prevencijos specialistai yra ne kartą atkreipę atsakingų institucijų dėmesį dėl tinkamai neįgyvendinto elektroninės sveikatos projekto. Tarp korupcijos rizikos veiksnių sveikatos apsaugos sistemoje, įvardintas nepakankamai išplėtotas informacinių technologijų panaudojimas, nesukurtos reikalingos informacinių technologijų sąsajos tarp atskirų įstaigų, kurios padėtų sėkmingai šį projektą įgyvendinti.