STT politinės korupcijos byloje apklausė L.Kasčiūną
Po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) apk­lau­sė kon­ser­va­to­rių par­la­men­ta­rą Lau­ry­ną Kas­čiū­ną.

BNS pats po­li­ti­kas tei­gė, kad kiek dau­giau nei dvi va­lan­das už­tru­ku­sio­je apk­lau­so­je jis da­ly­va­vo kaip pa­pras­tas liu­dy­to­jas – kaip ir ki­tų po­li­ti­kų at­ve­ju, tei­sė­sau­ga do­mė­jo­si jo su­si­ti­ki­mais su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu, jis by­lo­je yra įta­ria­ma­sis.

„Tai ru­ti­ni­nė apk­lau­sa tų žmo­nių, ku­rie yra bend­ra­vę su Rai­mon­du Kur­lians­kiu. Tuo lai­ko­tar­piu tu­rė­jau ke­lis su­si­ti­ki­mus – ne­bu­vau nei Sei­mo na­riu, nei vals­ty­bės tar­nau­to­ju, bu­vau po­li­to­lo­gu, dės­ty­to­ju, tai na­tū­ra­lu, kad bend­rau­da­vo­me apie po­li­ti­nes ak­tua­li­jas, po­li­ti­nius pro­ce­sus, prieš­rin­ki­mi­nes di­na­mi­kas. Na­tū­ra­lu – jis vie­nas ži­niask­lai­dos gru­pės at­sto­vų. Ta­me kon­teks­te ir do­mė­jo­si, ar tuo­se po­kal­biuo­se bu­vo ar ne­bu­vo niuan­sų“, – sa­kė L.Kas­čiū­nas.

Jis tei­gė su­si­da­ręs įspū­dį, kad tei­sė­sau­gos ty­ri­mas yra „bai­gia­mo­jo­je sta­di­jo­je“. Kon­ser­va­to­rius taip pat at­sklei­dė, jog jo at­sto­vau­ja­mas lei­di­nys 2015–2016 me­tų žie­mą yra ga­vęs R.Kur­lians­kio par­amą. STT at­sto­vai, anot jo, šia par­ama ne­si­do­mė­jo.

„As­me­niš­kai aš jo­kios par­amos ne­su ga­vęs. Mes (su R.Kur­lians­kiu – BNS) kal­bė­jo­mės apie aka­de­mi­nio žur­na­lo „Tri­bū­na“ rė­mi­mą, at­ro­do, par­ama bu­vo. Aš ne pa­grin­di­nis ten esu žmo­gus, kaž­kiek gal ir bu­vo par­amos įkri­tę, ne­di­de­lė da­lis“, – pri­pa­ži­no po­li­ti­kas.

L.Kas­čiū­nas prieš tap­da­mas Sei­mo na­riu 2012–2016 me­tais va­do­va­vo Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­trui, be­veik de­šimt­me­tį dės­tė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­te.

2009–2012 me­tais L.Kas­čiū­nas pa­ta­ri­nė­jo tuo­me­ti­nei Sei­mo pir­mi­nin­kei kon­ser­va­to­rei Ire­nai De­gu­tie­nei.

Kon­cer­nas „MG Bal­tic“ įta­ria­mas pa­pir­ki­mu ir pre­ky­ba po­vei­kiu po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­me. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ti­ria ga­li­mus kon­cer­no at­sto­vų ky­šius bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui ir bu­vu­siam „dar­bie­čiui“ Vy­tau­tui Gap­šiui už kon­cer­nui pa­lan­kių spren­di­mų pri­ėmi­mą. E.Ma­siu­lis įta­ria­mas iš R.Kur­lians­kio ky­šį pa­ėmęs gry­nai­siais, tuo me­tu V.Gap­šys ky­šį ga­lė­jo gau­ti per po­li­ti­nės rek­la­mos Dar­bo par­ti­jai nuo­lai­das kon­cer­no val­do­mo­je ži­niask­lai­do­je, anks­čiau skel­bė pro­ku­ro­rai.

Šia­me ty­ri­me apk­laus­ti įvai­rių par­ti­jų bu­vę ir da­bar­ti­nio Sei­mo na­riai.