STT perdavė premjerui papildomą informaciją apie V. Gedvilą
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) tre­čia­die­nį per­da­vė mi­nis­trui pir­mi­nin­kui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją apie Dar­bo par­ti­jos siū­ly­tą kan­di­da­tą į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus Vy­dą Ged­vi­lą, pra­ne­šė tar­ny­bos va­do­vas.

„Šian­dien mi­nis­trui pir­mi­nin­kui (...) bu­vo pa­teik­ta jau de­ta­li in­for­ma­ci­ja, pa­pil­do­ma“, - žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė STT di­rek­to­rius Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius.

Pa­sak jo, pre­zi­den­tė šios pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos nė­ra ga­vu­si.

„Tiek Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tei, tiek mi­nis­trui pir­mi­nin­kui iki šio ry­to bu­vo pa­teik­ta vie­no­da in­for­ma­ci­ja“, - sa­kė jis.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pra­ei­tą sa­vai­tę at­si­sa­kė V.Ged­vi­lą skir­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru, ar­gu­men­tuo­da­ma STT pa­teik­ta įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja. Prem­je­ras sa­vo ruo­žtu tuo­met tei­gė, kad STT pa­žy­mo­je esan­ti me­džia­ga ne­ga­li už­kirs­ti ke­lio „dar­bie­čiui“ gau­ti pos­tą.

Šią sa­vai­tę prem­je­ras pa­pra­šė STT raš­tu pa­teik­ti pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją, ku­rią jis sa­kė iš­gir­dęs per su­si­ti­ki­mą su pre­zi­den­te.