STT per klaidą klausėsi Viliaus Šapokos pokalbių telefonu
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai 2015 ir 2016 me­tų san­dū­ro­je ke­lio­li­ką die­nų per klai­dą klau­sė­si da­bar­ti­nio fi­nan­sų mi­nis­tro Vi­liaus Ša­po­kos po­kal­bių te­le­fo­nu.

„Dėl tech­ni­nio ne­ati­ti­ki­mo bu­vo už­fik­suo­ti V.Ša­po­kos po­kal­biai, ta­čiau jie bu­vo su­nai­kin­ti ir apie tai in­for­muo­tas pats as­muo“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė STT at­sto­vė Re­na­ta End­ru­žy­tė.

Dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ nu­ro­dė, kad duo­me­nys apie V.Ša­po­kos po­kal­bius ir SMS ži­nu­tės su­rink­ti 2015 me­tų gruo­džio 19–21 die­no­mis bei nuo gruo­džio 22 die­nos iki 2016 me­tų sau­sio 15 die­nos.

Anot dien­raš­čio, po­kal­bių klau­sy­ta­si vyks­tant iki­teis­mi­niam ty­ri­mui dėl bu­vu­sios Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos di­rek­to­rės Dai­vos Gi­nei­kai­tės ban­dy­mo nu­slėp­ti ne­blai­vu­mą. STT pla­na­vo klau­sy­tis Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės gy­dy­to­jo Ar­tū­ro Šul­niaus, ta­čiau su­kly­do nu­ro­dy­da­ma vie­ną jo te­le­fo­no nu­me­rio skait­me­nį.

Tuo me­tu V.Ša­po­ka dir­bo Lie­tu­vos ban­ko Fi­nan­si­nių pa­slau­gų ir rin­kų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi.