STT pareiškė įtarimus Lietuvos banko nuobaudos išvengti žadėjusiam asmeniui
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­eiš­kė įta­ri­mus as­me­niui, ku­ris vie­nai iš ša­lies kre­di­to uni­jų, pa­si­nau­do­da­mas sa­vo ta­ria­ma įta­ka Lie­tu­vos ban­ke, pa­dė­tų iš­veng­ti prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos nuo­bau­dos.

STT pra­ne­šė, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas ga­vus duo­me­nų, kad as­muo A.V. sie­kė ne­tei­sė­tai pa­si­pel­ny­ti iš ta­ria­mos įta­kos Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bo­je pri­ima­miems spren­di­mams at­lie­kant kre­di­to įstai­gų pa­ti­kri­ni­mą.

„Vie­nos iš Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bos ti­kri­na­mų kre­di­to uni­jų at­sto­vams A.V. nu­ro­dė, kad jis, pa­si­nau­do­da­mas sa­vo įta­ka, ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti sank­ci­jų, ku­rias dėl Kre­di­to uni­jos pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų ne­va tai­kys Lie­tu­vos Ban­kas ir už tai par­ei­ka­la­vo di­de­lės ver­tės (di­des­nio nei 50 tūkst. eu­rų) ky­šio“, – ra­šo­ma STT pra­ne­ši­me spau­dai.

STT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas BNS tei­gė, kad įta­ria­ma­sis yra pri­va­tus as­muo, ne­dir­ban­tis vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

Pa­sak Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jos Ri­mos Ka­zi­liū­nie­nės, at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas nė­ra su­si­jęs su cen­tri­nio ban­ko dar­buo­to­jais.

„Nė vie­nas Lie­tu­vos ban­ko dar­buo­to­jas ne­bu­vo apk­laus­tas ir nė­ra kvie­čia­mas apk­lau­sai į STT“, – BNS sa­kė R.Ka­zi­liū­nie­nė.

At­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rai.