STT pareiškė įtarimus buvusiai NŽT vadovei D. Gineikaitei
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) par­eiš­kė įta­ri­mus bu­vu­siai Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos va­do­vei Dai­vai Gi­nei­kai­tei ir Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės va­do­vui Ge­di­mi­nui Abe­ciū­nui ty­ri­me dėl ban­dy­mo nu­slėp­ti ne­blai­vu­mą.

„Ge­di­mi­nui Abe­ciū­nui bu­vo par­eikš­ti įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba, o Dai­vai Gi­nei­kai­tei – dėl kurs­ty­mo pikt­nau­džiau­ti ir pa­dė­ji­mo pikt­nau­džiau­ti“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė STT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

STT ti­ria ga­li­mą pikt­nau­džia­vi­mą ban­dant nu­slėp­ti D.Gi­nei­kai­tės ne­blai­vu­mą, kai ši per­nai vai­ruo­da­ma au­to­mo­bi­lį su­kė­lė ava­ri­ją.

Anks­čiau ir D.Gi­nei­kai­tė ir G.Abe­ciū­nas mi­nė­ta­me ty­ri­me bu­vo apk­laus­ti spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais, li­go­ni­nė­je ty­rė­jai at­li­ko do­ku­men­tų poė­mius, iš­si­ve­žė ras­tus ke­lis D.Gi­nei­kai­tės krau­jo mė­gi­nius.

Va­sa­rį Kau­no apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė, kad D.Gi­nei­kai­tė eis­mo įvy­kį per­nai gruo­dį Kau­ne pa­da­rė bū­da­ma ne­blai­vi. Jai pa­skir­ta 1,3 tūkst. eu­rų bau­da ir pus­ket­vir­tų me­tų ati­mta tei­sė vai­ruo­ti.

D.Gi­nei­kai­tė po in­ci­den­to iš par­ei­gų Na­cio­na­li­nė­je že­mės tar­ny­bo­je bu­vo at­leis­ta jos pa­čios pra­šy­mu.