STT kritikuoja įstatymo projektą dėl metro
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) tei­gia, kad Sei­me an­trą kar­tą svars­to­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas dėl me­tro Vil­niu­je ga­li bū­ti ydin­gas an­ti­ko­rup­ci­niu po­žiū­riu.

„Ne­nus­ta­ty­ta, kad pro­jek­te siū­lo­mų nuo­sta­tų pri­ėmi­mas tie­sio­giai su­da­ry­tų są­ly­gas ko­rup­ci­jai, ta­čiau da­lis pro­jek­to nuo­sta­tų ga­li bū­ti ydin­gos an­ti­ko­rup­ci­niu po­žiū­riu, ka­dan­gi yra ne­su­de­rin­tos tar­pu­sa­vy­je, ne­ati­tin­ka tei­sės ak­tų, ku­rie tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi įgy­ven­di­nant me­tro­po­li­te­no pro­jek­tą, ir pro­jek­to nuo­sta­tos ga­li bū­ti ne­vie­no­dai tai­ko­mos ir aiš­ki­na­mos“, - ra­šo­ma Sei­mui skir­to­je STT iš­va­do­je.

Už ko­vą su ko­rup­ci­niais nu­si­kal­ti­mais at­sa­kin­ga tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja pa­žy­mė­jo, me­tro­po­li­te­no pro­jek­tą įgy­ven­din­ti ga­lė­tų tik Lie­tu­vos įmo­nė, o toks ri­bo­ji­mas, „gal­būt ne­už­ti­krin­tų, kad pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo tiks­lai bus pa­siek­ti vi­suo­me­nei nau­din­giau­sio­mis są­ly­go­mis“.

STT taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo bend­ro­vei kon­ce­si­ją nu­ma­to­ma su­teik­ti be kon­kur­so, įsta­ty­mo pro­jek­te ne­atsk­lei­džia­mi stra­te­gi­nio in­ves­tuo­to­jo at­ran­kos kri­te­ri­jai.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vie­ną kar­tą yra ve­ta­vu­si Me­tro­po­li­te­no kon­ce­si­jos įsta­ty­mą. Pre­zi­den­tės at­sto­vai tei­gė, kad iš­skir­ti­nių są­ly­gų nu­sta­ty­mas for­muo­ja ydin­gą pra­kti­ką.

Įsta­ty­mo pro­jek­to au­to­riai sa­ko, kad Vil­niu­je nu­spren­dus ties­ti me­tro, bū­tų at­ver­tas ke­lias ke­lių mi­li­jar­dų li­tų ver­tės už­sie­nio in­ves­ti­ci­joms.