STT: Kelininkams – įtarimai dėl piktnaudžiavimo
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Pa­ne­vė­žio val­dy­bos par­ei­gū­nai at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus ke­lių re­mon­to sri­ty­je.

STT Pa­ne­vė­žio val­dy­bos par­ei­gū­nai tu­ri duo­me­nų, lei­džian­čių pa­grįs­tai įtar­ti, kad, pa­si­nau­do­jus Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos ir vie­nos vals­ty­bės įmo­nės ini­ci­juo­tais ir vyk­dy­tais ne ma­žes­nės nei 1 mln. eu­rų ver­tės dviem vie­šai­siais pir­ki­mais dėl ke­lių re­mon­to, bu­vo pikt­nau­džiau­ja­ma tar­ny­ba. Sie­kiant tur­ti­nės nau­dos vie­nai ak­ci­nei bend­ro­vei, kaip įta­ria­ma, bu­vo pa­žeis­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me nu­sta­ty­ti ly­gia­tei­siš­ku­mo, ne­dis­kri­mi­na­vi­mo, skaid­ru­mo pri­nci­pai, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

At­lie­kant pro­ce­si­nius iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mus, šian­dien bu­vo at­lik­tos kra­tos kai ku­rių as­me­nų, dir­ban­čių vals­ty­bės įmo­nė­je ir ak­ci­nė­je bend­ro­vė­je, dar­bo vie­to­se ir na­muo­se. Kra­tų me­tu STT Pa­ne­vė­žio val­dy­bos par­ei­gū­nai pa­ėmė ty­ri­mui reikš­min­gų do­ku­men­tų. Dviem as­me­nims, ei­nan­tiems va­do­vau­ja­mo dar­bo par­ei­gas vals­ty­bės įmo­nė­je, par­eikš­ti įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba. Taip pat dviem as­me­nims, ei­nan­tiems va­do­vau­ja­mo dar­bo par­ei­gas ak­ci­nė­je bend­ro­vė­je, par­eikš­ti įta­ri­mai dėl pa­dė­ji­mo pikt­nau­džiau­ti.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja ir jam va­do­vau­ja Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras.

2016 me­tais STT Pa­ne­vė­žio val­dy­bo­je pra­dė­ta 11 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, teis­mai iš­nag­ri­nė­jo 14 STT Pa­ne­vė­žio val­dy­bos par­ei­gū­nų tir­tų by­lų. 16 as­me­nų nu­teis­ta dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo, pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba, pre­ky­bos po­vei­kiu ir ki­tų ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mų.