STT kaip liudytoją apklausė R. Mikaitį
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) an­tra­die­nį kaip liu­dy­to­ją apk­lau­sė Kau­no ta­ry­bos na­rį Li­be­ra­lų są­jū­džio še­šė­li­nį su­si­sie­ki­mo mi­nis­trą Ri­man­tą Mi­kai­tį po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je, ku­rio­je bu­vęs li­be­ra­lų ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis įta­ria­mas ky­ši­nin­ka­vi­mu.

„R.Mi­kai­tis apk­laus­tas E.Ma­siu­lio by­lo­je. Liu­dy­to­jo sta­tu­su“, – BNS pa­tvir­ti­no STT at­sto­vė spau­dai Re­na­ta Sau­ly­tė.

STT par­ei­gū­nai bir­že­lį vie­nu me­tu at­li­ko kra­tas bu­vu­sio Kau­no me­ro R.Mi­kai­čio na­muo­se Kau­ne ir Sei­mo na­rio Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­do va­do­vo Vy­tau­to To­lei­kio na­muo­se.

R.Mi­kai­tis yra vie­šo­sios įstai­gos Lais­vės stu­di­jų cen­tras va­do­vas. Ši įstai­ga re­gis­truo­ta R.Mi­kai­čio na­mų ad­re­su.

Lais­vės stu­di­jų cen­tro sve­tai­nė­je in­ter­ne­te nu­ro­do­ma, kad jis įsteig­tas 2013 me­tais ir yra ne­prik­lau­so­mas ana­li­ti­nis ins­ti­tu­tas, sie­kian­tis stip­rin­ti pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę sklei­džiant in­di­vi­do lais­vės ir at­sa­ko­my­bės idė­jas, ple­čiant kri­ti­nio mąs­ty­mo erd­vę Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je.

Kra­tos at­lik­tos, at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl įta­ria­mos po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos, ku­ria­me kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis yra įta­ria­mas pa­pir­ki­mu. Įta­ri­mai dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo pa­teik­ti ir bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui E.Ma­siu­liui.

G.Ste­po­na­vi­čius ko­men­tuo­da­mas kra­tas tuo me­tu STT veiks­mus sa­ko esant su­pran­ta­mus, nes tarp jo var­do fon­do rė­mė­jų yra bu­vęs ir kon­cer­nas „MG Bal­tic“. Ta­čiau G.Ste­po­na­vi­čius sa­kė, kad per vi­są fon­do gy­va­vi­mo is­to­ri­ją šio kon­cer­no lė­šos ne­vir­ši­jo apie 10 proc. vi­sos par­amos ir sie­kė apie 34 tūkst. eu­rų.

R.Mi­kai­tis yra Li­be­ra­lų są­jū­džio ta­ry­bos na­rys, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos Kau­no ta­ry­bo­je se­niū­nas, šiuo me­tu jis kan­di­da­tuo­ja į Sei­mą.