STT: kai kuriose ligoninėse pažeidžiami pacientų interesai
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos spe­cia­lis­tai (STT) iš­ana­li­za­vo, kaip svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos lai­ko­si įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo, drau­džian­čio vais­tų rek­la­muo­to­jams lan­ky­ti me­di­kus pa­cien­tų pri­ėmi­mo me­tu. Toks Far­ma­ci­jos įsta­ty­me įtvir­tin­tas drau­di­mas ga­lio­ja nuo 2011 m.

Šis drau­di­mas bu­vo įtvir­tin­tas sie­kiant už­ti­krin­ti pa­cien­tų tei­ses tin­ka­mai ir lai­ku gau­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, taip pat už­kirs­ti ke­lią ga­li­miems me­di­kų ir far­ma­ci­nin­kų ko­rup­ci­niams su­si­ta­ri­mams.

Ta­čiau STT vis gau­na in­for­ma­ci­jos, kad ne vi­so­se li­go­ni­nė­se lai­ko­ma­si šio drau­di­mo. Iš 17 ana­li­zuo­tų gy­dy­mo įstai­gų STT spe­cia­lis­tus la­biau­siai nu­ste­bi­no pa­dė­tis Jur­bar­ko li­go­ni­nė­je. Šio­je li­go­ni­nė­je yra net pa­tvir­tin­ta tvar­ka, ku­ri lei­džia vais­tų rek­la­muo­to­jams lan­ky­ti gy­dy­to­ją pa­cien­tų pri­ėmi­mo lai­ku, jei­gu su tuo su­tin­ka pats gy­dy­to­jas. To­kia tvar­ka vi­siš­kai prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mams.

Ana­li­zuo­jant, kaip mi­nė­to drau­di­mo lai­ko­ma­si Tau­ra­gės li­go­ni­nė­je, li­go­ni­nės va­do­vy­bė in­for­ma­vo, kad nei as­me­ni­nių vais­tų rek­la­muo­to­jų su­si­ti­ki­mų su gy­dy­to­jais, nei rek­la­mi­nių ren­gi­nių ne­bu­vo. Ta­čiau kai ku­rios far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos STT spe­cia­lis­tams pa­tei­kė prieš­in­gą in­for­ma­ci­ją – jų dar­buo­to­jai, kaip vais­tų rek­la­muo­to­jai, ne kar­tą lan­kė­si šio­je li­go­ni­nė­je.

Apie at­lik­tos ana­li­zės ir ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tus STT in­for­ma­vo Vals­ty­bi­nę vais­tų kon­tro­lės tar­ny­bą ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją.

Tai, kad far­ma­ci­nin­kų ir me­di­kų ry­šiai ne vi­sa­da skaid­rūs, STT yra ži­no­ma. Šiuo me­tu STT at­lie­ka­mas di­de­lės apim­ties iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo stam­baus mas­to pa­pir­ki­mo, ky­ši­nin­ka­vi­mo. Ti­ria­ma nu­si­kals­ta­ma ko­rup­ci­nė sche­ma, ku­rio­je da­ly­va­vo vie­nos far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos at­sto­vai ir dau­giau kaip 100 gy­dy­to­jų. STT par­ei­gū­nai tu­ri duo­me­nų, kad gy­dy­to­jai už ky­šius re­ko­men­duo­da­vo pa­cien­tams įsi­gy­ti tik tam ti­krus bran­gius pro­duk­tus. Vien per 2014 me­tus įmo­nė gy­dy­to­jų ky­šiams ga­lė­jo skir­ti dau­giau kaip 0,5 mln. li­tų (apie 145 000 eu­rų). Ypač svar­bu tai, kad šiuos far­ma­ci­nin­kų ky­šius me­di­kams ne­tie­sio­giai, to net ne­įtar­da­mi, su­mo­kė­da­vo pa­tys pa­cien­tai, nes vais­to kai­na bū­da­vo pa­di­di­na­ma ir treč­da­lis vi­sos pa­cien­to su­mo­kė­tos kai­nos bu­vo skir­ta gy­dy­to­jams pa­pirk­ti.

STT at­krei­pia dė­me­sį, kad už Far­ma­ci­jos įsta­ty­me įtvir­tin­to drau­di­mo ne­si­lai­ky­mą Vals­ty­bi­nė vais­tų kon­tro­lės tar­ny­ba ga­li skir­ti bau­dą, to­dėl pa­cien­tai, pa­ste­bė­ję, kad pa­žei­džia­mos jų tei­sės ir in­te­re­sai, tu­rė­tų apie tai in­for­muo­ti šią tar­ny­bą.