STT ir FNTT tyrimų dėl Lietuvos gyventojų sąskaitų Šveicarijos HSBC banke neatlieka
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) yra ga­vu­sios in­for­ma­ci­jos apie sąs­kai­tas ban­ko HSBC Švei­ca­ri­jos pa­da­li­ny­je tu­rė­ju­sius Lie­tu­vos mo­kes­čių mo­kė­to­jus, ta­čiau su tuo su­si­ju­sių ty­ri­mų ne­at­lie­ka.

„Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba yra ga­vu­si in­for­ma­ci­ją iš Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos. Įver­ti­nus gau­tą in­for­ma­ci­ją, nu­sta­ty­ta, kad jo­je nė­ra jo­kių duo­me­nų, ku­rie pa­gal kom­pe­ten­ci­ją do­min­tų STT“, – BNS in­for­ma­vo tar­ny­bos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­kas Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

Pa­sak FNTT at­sto­vės spau­dai Rū­tos And­riuš­kai­tės, tar­ny­ba vyk­dy­da­ma jai pri­skir­tas funk­ci­jas nuo­lat bend­ra­dar­biau­ja su VMI ir kei­čia­si tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja.

„Šiais me­tais Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bo­je nė­ra pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl ga­li­mo ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo bei ki­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų, su­si­ju­sių su Lie­tu­vos pi­lie­čių tu­rė­to­mis sąs­kai­to­mis HSBC ban­ko Švei­ca­ri­jos pa­da­li­ny­je“, – BNS sa­kė R.And­riuš­kai­tė.

FNTT va­do­vas Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius BNS pa­tiks­li­no, kad ty­ri­mą pa­gal VMI tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją ne­bu­vo pra­dė­ti ir per­nai.

„Ne­bu­vo ir per­nai pra­dė­ti. Pa­gal ši­tą są­ra­šą (VMI tu­ri­mus duo­me­nis – BNS) ti­krai ne­sa­me pra­dė­ję iki­teis­mi­nių ty­ri­mų (....) Ten ir duo­me­nys yra ga­na se­ni“, – BNS tei­gė K.Ju­ce­vi­čius.

VMI per­nai iš Pra­ncū­zi­jos mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­to­riaus ga­vo in­for­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos re­zi­den­tų sąs­kai­tas HSBC ban­ko Švei­ca­ri­jos pa­da­li­ny­je. Pir­ma­die­nį VMI pra­ne­šė, kad gau­to­je in­for­ma­ci­jo­je iden­ti­fi­kuo­ta ke­lias­de­šimt Lie­tu­vos mo­kes­čių mo­kė­to­jų, tarp ku­rių yra ir vi­suo­me­nei ži­no­mų as­me­nų, ta­čiau nei Sei­mo na­rių, nei Vy­riau­sy­bės mi­nis­trų duo­me­nų nė­ra.

Tarp­tau­ti­nis ti­ria­mo­sios žur­na­lis­ti­kos kon­sor­ciu­mas ICIJ 2015 me­tų pra­džio­je pa­skel­bė me­džia­gą apie HSBC Švei­ca­ri­jos pa­da­li­nio duo­me­nis. Do­ku­men­tai, ku­riuos pa­vy­ko gau­ti ICIJ, bu­vo par­em­ti by­lo­mis, ku­rias 2008 me­tais slap­ta iš ban­ko iš­ga­be­no bu­vęs HSBC dar­buo­to­jas Her­ve Fal­cia­ni ir per­da­vė Pra­ncū­zi­jos par­ei­gū­nams. Tuo­met teig­ta, kad ban­ke yra ati­da­ry­tos 67 klien­tų iš Lie­tu­vos sąs­kai­tos.