STT: Geležinkelio tiesimo centro darbuotojai įtariami kyšininkavimu
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Klai­pė­dos val­dy­bos par­ei­gū­nai at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pa­pir­ki­mo vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus UAB „Ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo cen­tras“.

Šian­dien su­lai­ky­ti ke­tu­ri įta­ria­mie­ji, jų dar­bo vie­to­se ir na­muo­se at­lik­tos kra­tos. Įta­ria­ma, kad UAB „Ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo cen­tro“ pro­jek­tų va­do­vai, bū­da­mi vals­ty­bės tar­nau­to­jams pri­ly­gin­ti as­me­nys, veik­da­mi bend­ri­nin­kų gru­pė­je, sa­vo ir ki­tų nau­dai rei­ka­la­vo ir pri­ėmė ky­šį iš įmo­nių va­do­vų už pa­gal­bą lai­mint re­mon­to dar­bų vie­šą­jį pir­ki­mą.

Už ky­šį taip pat pa­ža­dė­ta, kad įmo­nių va­do­vai at­ei­ty­je gaus pa­siū­ly­mus ir pa­gal­bą da­ly­vau­jant UAB „Ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo cen­tras“ skel­bia­muo­se vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja ir jam va­do­vau­ja Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai.

Bend­ro­vės va­do­vas Mar­ty­nas Par­ga­liaus­kas BNS pa­tvir­ti­no, kad STT par­ei­gū­nai at­li­ko kra­tas įmo­nės biu­re, ta­čiau, anot jo, ty­ri­mas su­si­jęs su lai­ko­tar­piu, kai jis dar ne­va­do­va­vo bend­ro­vei.

„Taip. (...) Mū­sų biu­ras yra Lent­va­ry­je, tai mus lan­ko (STT par­ei­gū­nai – BNS) Lent­va­ry­je“, – BNS sa­kė M. Par­ga­liaus­kas.

Jis tei­gė ne­ga­lin­tis at­skleis­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos.

„Dau­giau nie­ko ne­ga­liu at­skleis­ti, pro­ce­sas dar nė­ra už­si­bai­gęs, te­be­tu­ri­me sve­čiuo­se“, – tei­gė jis.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pra­ne­ši­me M. Par­ga­liaus­kas tei­gė, kad dar­buo­to­jai pri­va­lės pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę.

„Nau­jo­ji įmo­nės va­do­vy­bė dar­buo­to­jams pri­sta­tė pri­nci­pi­nius skaid­ru­mo, at­vi­ru­mo ir nu­li­nės to­le­ran­ci­jos ko­rup­ci­jai kri­te­ri­jus. Už bet ko­kius šiems pri­nci­pams prieš­ta­rau­jan­čius veiks­mus dar­buo­to­jai tu­rės pri­siim­ti vi­siš­ką at­sa­ko­my­bę“, – tei­gė M. Par­ga­liaus­kas. Jis Ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo cen­tro va­do­vu ta­po ba­lan­dį, anks­čiau – nuo 2009 me­tų įmo­nei va­do­va­vo Ado­mas Kaz­ba­ras.

Anot pra­ne­ši­mo, įmo­nė ty­rė­jams už­ti­kri­no pri­ėji­mą prie vi­sos rei­ka­lin­gos in­for­ma­ci­jos ir bend­ra­dar­biaus, at­lie­kant to­les­nius ty­ri­mo veiks­mus.

BNS ži­nio­mis, ne­lai­mė­ju­si ran­gos kon­kur­sų, bend­ro­vė juos lai­mė­ju­siems ran­go­vams vė­liau pus­vel­čiui nuo­mo­da­vo ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo tech­ni­ką, ku­rios Lie­tu­vo­je dau­giau nie­kas ne­tu­ri.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vas Man­tas Bar­tuš­ka anks­čiau tei­gė siek­sian­tis, kad Ge­le­žin­ke­lių tie­si­mo cen­tras tap­tų kon­ku­ren­cin­giau­sia re­gio­no bend­ro­ve ir da­ly­vau­tų ran­gos kon­kur­suo­se kaip ly­de­riau­jan­ti įmo­nė, o ne su­bran­go­vė. Anot jo, įmo­nė anks­čiau ne­iš­nau­do­jo sa­vo po­ten­cia­lo ir bu­vo silp­nes­nė nei ga­lė­tų.

BNS ži­nio­mis, ne­lai­mė­ju­si ran­gos kon­kur­sų, bend­ro­vė juos lai­mė­ju­siems ran­go­vams vė­liau pus­vel­čiui nuo­mo­da­vo ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo tech­ni­ką, ku­rios Lie­tu­vo­je dau­giau nie­kas ne­tu­ri.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, va­do­vau­jant 2016-ųjų pa­bai­go­je at­sis­ta­ty­di­nu­siam Sta­siui Dai­lyd­kai, bu­vo kri­ti­kuo­ti dėl ne­skaid­rių vi­daus san­do­rių – bend­ro­vė ne­skelb­da­vo kon­kur­sų ir pa­slau­gas pirk­da­vo iš an­tri­nių bend­ro­vių, o šios – iš ki­tų iš­orės tie­kė­jų. Pa­vyz­džiui, vien su Ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo cen­tru 2015 ir 2016 me­tais bu­vo pa­si­ra­šy­ta ati­tin­ka­mai 16,619 mln. ir 20,271 mln. eu­rų ver­tės vi­daus san­do­rių.

Ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo cen­tro su­bran­go­vais tais me­tais bu­vo Ati­tik­ties ver­ti­ni­mo cen­tras, „Ge­le­žin­ke­lio pro­jek­ta­vi­mas“, „Via­du­kas“, „He­ra“, „Liu­te­nas“, „Du­ven­ta“, „Ži­lins­kis ir Ko“, „Pro­vi­vo“, „SVA pro­jek­tai“, „Rus­nė“, „Fi­ma“, „Al­kes­ta“, „Til­ta“, „He­la­nas“, „Laid­ra“, „Ro­man­da“, „Stre­fa“, „E­lek­tros til­tas“, „Ed­ri­ja“, KMT, „Uk­mer­gės ke­liai“, „Se­no­ji Va­rė­nė“, „Geo­vi­zi­ja“, „Grio­vi­mo ir sta­ty­bos dar­bai“, „Ke­ris­ta“, „A­nykš­čių me­lio­ra­ci­ja“, „El­ma­va“, „Val­vis­ta“, „Kelp­ro­jek­tas“, TMHB, „A­gor­ta“, „Ve­lans­ta“, „Re­kos­ta“, „Dai­rū­nas ir kom­pa­ni­ja“, „Do­nas­ta“, „Si­mon­ta“, „In­di­ka­ci­ja“, „Šil­dy­mo spren­di­mai“, „Ter­mo­ser­vi­sas“, „Klai­pė­dos ug­nė“, Aus­tri­jos „Plas­ser Theu­rer“, Vo­kie­ti­jos „Ro­bel“.

Ge­le­žin­ke­lius val­dan­ti Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ko­vo mė­ne­sį su STT pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį, pa­gal ku­rią bu­vo su­tar­ta keis­tis in­for­ma­ci­ja apie ko­rup­ci­ją.