STT: D. Gineikaitės girtumą mėginta slėpti
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) ga­vo Vals­ty­bi­nės teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­bos eks­per­tų iš­va­das, ku­rios pa­tvir­ti­na įta­ri­mus, kad bu­vo sie­kia­ma nu­slėp­ti ga­li­mą Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) di­rek­to­rės Dai­vos Gi­nei­kai­tės gir­tu­mą, pir­ma­die­nį pra­ne­šė STT.

STT par­ei­gū­nai D.Gi­nei­kai­tę pa­pil­do­mai apk­lau­sė.

At­lik­da­mi iki­teis­mi­nį ty­ri­mą STT par­ei­gū­nai ra­do ir pa­ėmė du krau­jo mė­gi­nius, iš ku­rių vie­na­me eks­per­tai nu­sta­tė dau­giau kaip vie­ną al­ko­ho­lio pro­mi­lę, o ki­ta­me al­ko­ho­lio ne­ras­ta.

D.Gi­nei­kai­tė, įta­ria­ma, ne­blai­vi gruo­džio 19 die­ną Kau­ne su­kė­lė ava­ri­ją. Jai al­ko­ho­lio ti­krin­tu­vu nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas, ta­čiau su šiais duo­me­ni­mis ne­su­ti­ku­si D.Gi­nei­kai­tė vy­ko at­lik­ti pa­pil­do­mo krau­jo ty­ri­mo Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je.

Vė­liau STT pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą įta­riant, kad to­je li­go­ni­nė­je ban­dy­ta nu­slėp­ti D.Gi­nei­kai­tės gir­tu­mą. Ty­ri­me ji ir ke­li me­di­kai apk­laus­ti kaip spe­cia­lie­ji liu­dy­to­jai.

Nuo an­tra­die­nio D.Gi­nei­kai­tė at­lei­džia­ma iš par­ei­gų.

STT tę­sia­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja ir jam va­do­vau­ja Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rai.