STT bendradarbiaus su Ukrainos nacionaliniu antikorupcijos biuru
Šian­dien, gruo­džio 13 d. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­si­ta­ri­mą su Ukrai­nos na­cio­na­li­niu an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ru. Pa­si­ra­šy­tos su­tar­ties tiks­las – glau­des­nis tar­ny­bų bend­ra­dar­bia­vi­mas ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos ir nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sri­ty­se.

Su­tar­tį pa­si­ra­šė STT di­rek­to­rius Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius ir Ukrai­nos na­cio­na­li­nio an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ro di­rek­to­rius Ar­tem Syt­nyk.

Šis ofi­cia­lus Ukrai­nos an­ti­ko­rup­ci­nės ins­ti­tu­ci­jos va­do­vų ir 4 par­ei­gū­nų de­le­ga­ci­jos vi­zi­tas Lie­tu­vo­je yra pir­ma­sis, jo me­tu sve­čiai lan­ky­sis ne tik STT, bet ir Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bo­je prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos.

„STT teiks eks­per­ti­nę pa­gal­bą Ukrai­nos an­ti­ko­rup­ci­jos įstai­gai, kaip Eu­ro­pos Są­jun­gos Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lies ins­ti­tu­ci­jai. Su­tar­ty­se su­de­rin­tos tar­pins­ti­tu­ci­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo są­ly­gos at­sklei­džiant ir ti­riant ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas ir vyk­dant ki­tas ko­vos su ko­rup­ci­ja prie­mo­nes. Šis Eu­ro­pos Są­jun­gos Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lių an­ti­ko­rup­ci­nių ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai ne­abe­jo­ti­nai yra vie­na iš pri­ori­te­ti­nių sri­čių“, – pa­brė­žia STT di­rek­to­rius Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius.

Lie­tu­vos ir Ukrai­nos vys­to­ma­sis bend­ra­dar­bia­vi­mas vyk­do­mas pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą, Eu­ro­pos Są­jun­gos Ry­tų kai­my­nys­tės po­li­ti­kos gai­res, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo 2014–2016 m. po­li­ti­kos kryp­tis.

STT šiais me­tais suo­rga­ni­za­vo 15 tarp­tau­ti­nių vi­zi­tų. Šiuo me­tu STT taip pat pa­lai­ko glau­džius tarp­tau­ti­nius ry­šius su an­ti­ko­rup­ci­jos ins­ti­tu­ci­jo­mis Gru­zi­jo­je, Len­ki­jo­je, Lat­vi­jo­je, Ar­mė­ni­jo­je ir Mol­do­vo­je.