STT atstove spaudai pradeda dirbti Renata Endružytė
Nuo pir­ma­die­nio Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) at­sto­vės spau­dai par­ei­gas pra­de­da ei­ti Re­na­ta End­ru­žy­tė, STT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė.

Pa­sak tar­ny­bos pra­ne­ši­mo, STT at­sto­vė spau­dai at­sa­kin­ga už STT įvaiz­džio for­ma­vi­mo koor­di­na­vi­mą, at­sto­va­vi­mą STT vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se.

R.End­ru­žy­tė at­sto­vės spau­dai par­ei­go­se pa­keis mo­ti­nys­tės at­os­to­gų iš­ėju­sią STT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus va­do­vę Re­na­tą Sau­ly­tę.

R.Sau­ly­tė tar­ny­bos at­sto­ve spau­dai bu­vo pa­skir­ta per­nai rug­sė­jį.