STT atsisakė pradėti tyrimą dėl buvusio Vilniaus šilumos tinklų vadovo
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) nu­spren­dė ne­tir­ti bu­vu­sio Vil­niaus ši­lu­mos tink­lų (VŠT) va­do­vo Arū­no Ke­se­raus­ko veiks­mų, dėl ku­rių, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės tei­gi­mu, mies­tui ga­lė­jo bū­ti pa­da­ry­ta be­veik 3 mln. eu­rų ža­la.

STT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas BNS pa­tvir­ti­no, kad spren­di­mas ne­pra­dė­ti ty­ri­mo po Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės skun­do pri­im­tas prieš dvi sa­vai­tes, ta­čiau tai sa­vi­val­dy­bei ne­už­ker­ta ke­lio iš­siieš­ko­ti iš A.Ke­se­raus­ko ga­li­mą ža­lą.

„At­li­kę par­eiš­ki­mo pa­tiks­li­ni­mą, ne­nus­ta­tė­me A.Ke­se­raus­ko nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių. Pa­siū­lė­me kreip­tis dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo, jei ji yra, ci­vi­li­ne tvar­ka“, – BNS nu­ro­dė R.Go­lu­bo­vas.

Jis pa­žy­mė­jo, jog dėl da­lies sa­vi­val­dy­bės par­eiš­ki­me nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių, t.y. VŠT skir­tos 2 mln. eu­rų par­amos da­bar jau ban­kru­ta­vu­siai sa­vi­val­dy­bės skry­džių bend­ro­vei „Air Li­tua­ni­ca“, ty­ri­mą at­lie­ka Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT).

Vil­niaus vi­ce­me­ras Val­das Ben­kuns­kas BNS sa­kė, jog įver­tin­ti ga­li­my­bes iš­siieš­ko­ti pa­tir­tą ža­lą pa­ves­ta VŠT val­dy­bai.

„Ti­krai to­kių pla­nų ne­at­si­sa­kė­me, nes ma­no­me, kad tas pa­tir­tas di­de­lis nuo­sto­lis. Dėl pa­ties A.Ke­se­raus­ko veiks­mų iš bau­džia­mo­sios tei­sės pu­sės ti­krai nė­ra vis­kas pa­baig­ta, nes FNTT at­lie­ka ty­ri­mą – tai yra di­džio­ji pi­ni­gų da­lis, ku­rių iš­lei­di­mo tei­sė­tu­mą mes kves­tio­nuo­ja­me. Vil­niaus ši­lu­mos tink­lų val­dy­bos pa­pra­šy­ta įver­tin­ti dėl ža­los iš­ieš­ko­ji­mo ci­vi­li­ne tvar­ka, nes kai ku­riais at­ve­jais su­mos yra pa­ly­gi­nus smul­kios, bet iš­lai­dos nie­kaip ne­su­si­ju­sios su įmo­nės veik­la“, – BNS sa­kė jis.

Nau­jo­sios ka­den­ci­jos sa­vi­val­dy­bė, at­li­ku­si VŠT iš­lai­dų ana­li­zę, nu­sta­tė įvai­rių abe­jo­ti­nų iš­lai­dų: be įvai­rių bran­gių pir­ki­nių rep­re­zen­ta­ci­jai, bu­vo su­da­ro­mos įvai­rios par­amos su­tar­tys su spor­to klu­bais, ki­to­mis įstai­go­mis, te­ni­so aikš­te­lių nuo­mos, vie­ši­ni­mo ir rek­la­mos su­tar­tys, taip pat su­teik­tos 6 pa­sko­los bend­ro­vei „Air Li­tua­ni­ca“, ku­rių bend­ra ver­tė – be­veik 2 mln. eu­rų. Anot sa­vi­val­dy­bės, pa­sko­los su­teik­tos kuo­met bend­ro­vė jau tu­rė­jo di­de­lių fi­nan­si­nių prob­le­mų.

Ty­ri­mui dėl „Air Li­tua­ni­ca“ va­do­vau­ja Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra. Kaip BNS in­for­ma­vo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ri­ta Stun­die­nė, šiuo me­tu įta­ri­mai nė­ra nie­kam par­eikš­ti.

„Ty­ri­mas vyks­ta dėl ga­li­mo di­de­lės ver­tės tur­to iš­švais­ty­mo, pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba, ap­gau­lin­go aps­kai­tos tvar­ky­mo, ga­li­mo su­kčia­vi­mo“, – sa­kė ji.

Anks­čiau A.Ke­se­raus­kas aiš­ki­no, kad di­džio­sios iš­lai­dos bu­vo tvir­ti­na­mos VŠT val­dy­bos ir apie tai bu­vo in­for­muo­ja­ma sa­vi­val­dy­bė. Šios iš­lai­dos, anot jo, bu­vo den­gia­mos iš pa­ja­mų, gau­tų už par­duo­tą įmo­nės tur­tą. Tuo me­tu rep­re­zen­ta­ci­jai ir, kaip jis įvar­di­jo, „kan­ce­lia­ri­nėms reik­mėms“ pi­ni­gai esą bu­vo rei­ka­lin­gi ir ski­ria­mi iš „ Vil­niaus ener­gi­jos“, tad „sa­vi­val­dy­bei ir var­to­to­jams jo­kio nuo­sto­lio ne­bu­vo da­ro­ma“.

Nuo 2009 me­tų lap­kri­čio VŠT va­do­va­vęs A.Ke­se­raus­kas įmo­nę pa­li­ko šie­met rugp­jū­čio pra­džio­je. Spa­lio pa­bai­go­je jis įsi­dar­bi­no su „ Vil­niaus ener­gi­ja“ su­si­ju­sio­je ši­lu­mos tie­ki­mo bend­ro­vė­je „Li­tes­ko“.