STT atsisakė atkleisti pažymą V. Gedvilui
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) an­tra­die­nį at­si­sa­kė par­la­men­ta­rui „dar­bie­čiui“ Vy­dui Ged­vi­lui su­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie jo at­žvil­giu su­rink­tą kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos in­for­ma­ci­ją, dėl ku­rios pre­zi­den­tė ne­sky­rė jo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru.

„At­sa­ky­mo V.Ged­vi­lui es­mė yra la­bai pa­pras­ta. Šiuo me­tu tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas ne­nu­ma­to at­skleis­ti in­for­ma­ci­jos“, - BNS sa­kė STT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

Pa­vie­šin­ti STT pa­žy­mą V.Ged­vi­las pa­pra­šė pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Par­la­men­ta­rai an­tra­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė „dar­bie­čių“ siū­lo­moms pa­tai­soms, pa­gal ku­rias bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­vie­šin­ti kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos in­for­ma­ci­ją apie kan­di­da­tus į aukš­tus pos­tus.

Pro­jek­tą nu­tar­ta svars­ty­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka. Bal­sa­vi­mas dėl pa­tai­sų pri­ėmi­mo vyks ket­vir­ta­die­nį.

STT tei­gi­mu, „dar­bie­čių“ siū­lo­ma pa­tai­sa prieš­ta­rau­ja pa­ma­ti­niams kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos pri­nci­pams, ją pri­ėmus kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos su­bjek­tų veik­la bū­tų la­bai su­var­žy­ta. Anot tar­ny­bos, bū­tų su­kur­ta tei­si­nė pro­ce­dū­ra, kai su­in­te­re­suo­ti as­me­nys ga­lė­tų gau­ti in­for­ma­ci­ją, ar jų at­žvil­giu nė­ra at­lie­ka­mi kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos veiks­mai.

Dar­bo par­ti­ja V.Ged­vi­lą iš­kė­lė į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus, po par­tie­čių spau­di­mo at­sis­ta­ty­di­nus Dai­niui Pa­val­kiui. At­me­tu­si jo kan­di­da­tū­rą pre­zi­den­tė sa­ko lau­kian­ti nau­jo kan­di­da­to į mi­nis­tro pos­tą.