STT atlieka kratas Nacionalinėje žemės tarnyboje
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Vil­niaus val­dy­bos par­ei­gū­nai at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu Na­cio­na­li­nė­je že­mės tar­ny­bo­je (NŽT).

STT tu­ri duo­me­nų dėl bu­vu­sio NŽT di­rek­to­rės pa­ta­rė­jo G. J .F. ir ke­lių už­da­rų­jų ak­ci­nių bend­ro­vių ak­ci­nin­ko ir val­dy­to­jo ga­li­mai vyk­dy­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų, tei­gia­ma STT pra­ne­ši­me spau­dai.

Ti­ria­ma, ar bu­vęs NŽT di­rek­to­rės pa­ta­rė­jas, pa­si­nau­do­da­mas tu­rė­ta tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, pa­žin­ti­mis ir įta­ka, tie­sio­giai pro­vo­ka­vo su­in­te­re­suo­tą as­me­nį, taip pat iš jo rei­ka­la­vo ir su­si­ta­rė pri­im­ti di­des­nės ne­gu 250 MGL ver­tės ky­šį, skir­tą NŽT tar­nau­to­jui už ga­li­mą po­vei­kį sie­kiant, kad bū­tų pri­im­tas su­in­te­re­suo­tam as­me­niui nau­din­gas spren­di­mas.

STT at­lie­ka­mą ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja ir jam va­do­vau­ja Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai.