STT atlieka kratas buvusių AB „Lietuvos energija“ bei AB „Lietuvos elektrinė“ vadovų namuose
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT), bend­ra­dar­biau­da­ma su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės tei­sė­sau­ga, at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pa­pir­ki­mo. STT at­sto­vė Re­na­ta Sau­ly­tė BNS pa­tvir­ti­no, kad vie­nas ty­ri­mo epi­zo­dų su­si­jęs su Pra­ncū­zi­jos in­ži­ne­ri­jos gru­pės „Als­tom“ įgy­ven­din­tais pro­jek­tais – gru­pė Lie­tu­vos elek­tri­nė­je už 200 mln. eu­rų įren­gė sie­ros va­ly­mo įren­gi­nius ir už 43 mln. eu­rų re­kons­tra­vo Kau­no hid­roe­lek­tri­nę.

STT tre­čia­die­nį at­li­ko apk­lau­sas ir kra­tas bu­vu­sio „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ va­do­vo Ry­man­to Juo­zai­čio ir bu­vu­sio Lie­tu­vos elek­tri­nės va­do­vo Pra­no No­rei­kos na­muo­se.

BNS duo­me­ni­mis, nė vie­nam jų ne­pa­reikš­ti įta­ri­mai, Lie­tu­vo­je nė­ra su­lai­ky­tų as­me­nų.

Anot STT, įta­ria­ma, kad nuo 2004 iki 2009 me­tų tuo­me­ti­nėms įmo­nėms Lie­tu­vos elek­tri­nė ir „Lie­tu­vos ener­gi­ja“, įgy­ven­di­nant tarp­tau­ti­nius di­de­lės ver­tės vie­šuo­sius pir­ki­mus, ga­lė­jo bū­ti vyk­do­mos nu­si­kals­ta­mos vei­kos – stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mas ir pa­pir­ki­mas, sie­kiant pa­veik­ti vie­šų­jų pir­ki­mų re­zul­ta­tus ir įsi­gy­tų pa­slau­gų bei vyk­dy­tų dar­bų ne­truk­do­mą tęs­ti­nu­mą.

Gru­pei „Als­tom“ Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je prieš ke­le­tą me­tų pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl ko­rup­ci­jos Lie­tu­vo­je. 2014 me­tais „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­ba“ (bu­vu­si Lie­tu­vos elek­tri­nė) pra­ne­šė, kad JK ins­ti­tu­ci­jos 2013 me­tais pra­šė in­for­ma­ci­jos, su­si­ju­sios su 2005 me­tais jo­je pra­dė­tais pro­jek­tais, ku­riuo­se kaip ran­go­vai da­ly­va­vo „Als­tom“ kom­pa­ni­jos. Įmo­nė 2013 me­tų ge­gu­žę bend­ra­dar­bia­vo su STT, jai vyk­dant JK tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mą.

Tuo me­tu bend­ro­vė tei­gė ne­tu­rin­ti in­for­ma­ci­jos, kad ko­kiems esa­miems ar bu­vu­siems dar­buo­to­jams bū­tų pa­teik­ti įta­ri­mai.

„Als­tom“ gru­pės elek­tros in­ži­ne­ri­jos bend­ro­vė „Als­tom Po­wer“ ir du jos dar­buo­to­jai Ni­cho­la­sas Rey­nold­sas ir Jo­ha­ne­sas Vil­lius Vens­kus, ku­ris įmo­nė­je tuo­met jau ne­dir­bo, 2014 me­tų gruo­dį ap­kal­tin­ti dėl aš­tuo­ne­rius me­tus tru­ku­sio ky­ši­nin­ka­vi­mo. Kal­ti­ni­mai su­si­ję su „Als­tom Po­wer“ su­tar­ti­mis su Lie­tu­vos bend­ro­vė­mis „Vil­me­tro­na“ ir Lie­tu­vos elek­tri­nė, ku­ri da­bar yra pri­jung­ta prie ener­ge­ti­kos hol­din­go „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ įmo­nės „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­ba“.

Lon­do­no teis­mo duo­me­ni­mis, kal­ti­ni­mai ky­ši­nin­ka­vi­mu su­si­ję su „Als­tom“ Lie­tu­vos elek­tri­nė­je Elek­trė­nuo­se įgy­ven­din­tu pro­jek­tu.

„Als­tom Po­wer“ pri­klau­san­ti Šve­di­jos bend­ro­vė „Als­tom Po­wer Swe­den“ Lie­tu­vos elek­tri­nė­je įgy­ven­di­no maž­daug 200 mln. eu­rų sie­ros ša­li­ni­mo įren­gi­nių sta­ty­bos pro­jek­tą – 2008 me­tų bir­že­lį Lie­tu­vos elek­tri­nės 7-aja­me blo­ke ji įren­gė sie­ros ša­li­ni­mo įren­gi­nius.

Be to, „Als­tom Po­wer Swe­den“ 2005 me­tų lie­pą su tuo­me­ti­ne „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ pa­si­ra­šė 42,7 mln. eu­rų ver­tės Kau­no hid­roe­lek­tri­nės re­kons­tra­vi­mo su­tar­tį.

89-erių Pra­nas No­rei­ka Lie­tu­vos elek­tri­nei va­do­va­vo 48 me­tus – iš par­ei­gų jis bu­vo at­leis­tas 2010 me­tų lie­pą.

63-ejų R.Juo­zai­tis tuo­me­ti­nei „Lie­tu­vos ener­gi­jai“ va­do­va­vo nuo 2002 iki 2008-ųjų ge­gu­žės, kai kar­tu su „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pės įmo­ne „NDX ener­gi­ja“ ta­po Vi­sa­gi­no AE pro­jek­tą tu­rė­ju­sios įgy­ven­din­ti „Leo LT“ val­dy­bos pir­mi­nin­ku. R.Juo­zai­tis 2012 me­tais bu­vo įtrauk­tas į tur­tin­giau­sių lie­tu­vių są­ra­šą – tuo­met jo tur­tas įver­tin­tas 53,6 mln. eu­rų.

Pra­ncū­zi­jos „Als­tom“ yra vie­na prieš­ta­rin­gos re­pu­ta­ci­jos Ru­si­jos kon­cer­no „Trans­mash­hol­ding“ ak­ci­nin­kių, įmo­nė taip pat sie­ja­ma su Ru­si­jai pla­nuo­tų par­duo­ti dvie­jų ka­ri­nių lai­vų „Mis­tral“ sta­ty­ba.