STT apskundė Remigijų Žemaitaitį Seimo etikos sargams
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) krei­pė­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, pra­šy­da­ma įver­tin­ti „tvar­kie­čio“ par­la­men­ta­ro Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio pa­si­sa­ky­mus apie esą STT įra­šy­tą Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vų ir bu­vu­sio Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos di­rek­to­riaus po­kal­bį.

Tarnyba prašo etikos sargų įvertinti, ar Seimo nario pareiškimai neprieštarauja etikos reikalavimams.

STT atkreipia dėmesį, kad R. Žemaitaičio viešai išsakyti teiginiai, jog penktadienį paskelbtą įrašą paviešino STT pareigūnai, „nes jų vadovybė nereagavo, neatitinka tikrovės“.

„Minėtas garso įrašas nėra užfiksuotas STT pareigūnų, taip pat jis nėra paviešintas STT ar STT pareigūnų iniciatyva ar pastangomis“, – rašoma STT pranešime.

Pasak tarnybos, parlamentaro pasisakymai „nepagrįstai menkina STT dalykinę reputaciją ir visuomenės pasitikėjimą šia institucija, o tai gali turėti neigiamos įtakos STT tikslų ir uždavinių įgyvendinimui“.

Naujienų portalas tv3.lt penktadienį paviešino žemės ūkio ministro Broniaus Markausko, viceministro Artūro Bogdanovo pokalbio įrašą su tuometiniu Nacionalinės žemės tarnybos vadovu Danieliumi Kupriu, kuriame pastarasis įkalbinėjamas savo valia trauktis iš pareigų.

R. Žemaitaitis Žinių radijui penktadienį teigė, kad „įrašas buvo ne vieną kartą ant įstaigos vadovų stalo“, o įstaigos vadovai „dengdami, ar nenorėdami eiti į konfliktą su Vyriausybe, įrašą uždengė“.

Jis taip pat kėlė abejonių, ar ministras po paviešinto spaudimo gali eiti pareigas.