STT apklausė „Vilniaus prekyba“ pagrindinio akcininko kontroliuojamos bendrovės Lietuvos skyriaus vadovę
Ga­li­mo po­li­ti­kų pa­pir­ki­mo by­lo­je apk­laus­ta vers­lo gru­pės „Vil­niaus pre­ky­ba“ pa­grin­di­nio ak­ci­nin­ko Ne­ri­jaus Nu­ma­vi­čiaus kon­tro­liuo­ja­mos bend­ro­vės „Ber­to­na Hol­dings Li­mi­ted“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vė Dia­na Do­mi­nie­nė sa­ko, kad pro­ku­ro­rus grei­čiau­siai su­do­mi­no jos pa­žin­tis su „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu.

„Apk­lau­sos ko­men­tuo­ti ne­ga­liu, ta­čiau esu įsi­ti­ki­nu­si, kad esu apk­laus­ta tik dėl to, kad pa­žįs­tu Rai­mon­dą Kur­lians­kį, su ku­riuo ma­ne sie­ja as­me­ni­niai san­ty­kiai“, – sa­kė D.Do­mi­nie­nė ži­niask­lai­dai iš­pla­tin­ta­me ko­men­ta­re.

Ji pa­tvir­ti­no an­tra­die­nį Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT) bu­vu­si apk­laus­ta kaip liu­dy­to­ja.

D.Do­mi­nie­nė sa­kė, kad pir­ma­die­nį jos dar­bo ka­bi­ne­te, au­to­mo­bi­ly­je ir na­muo­se STT par­ei­gū­nai at­li­ko kra­tas.

„(...) Ge­ra­no­riš­kai pa­tei­kiau jiems vi­są pra­šo­mą in­for­ma­ci­ją ir daik­tus. Kiek su­pra­tau, jie ne­ži­no­jo, ko tiks­liai ieš­ko­ti, ir ne­atro­dė, kad tai, ką pa­tei­kiau, juos su­do­min­tų“, – kal­bė­jo vers­li­nin­kė.

Šių me­tų sau­sį D.Do­mi­nie­nė pa­si­trau­kė iš „Vil­niaus pre­ky­bos“ val­dy­bos. Tuo­met skelb­ta, kad ji bus at­sa­kin­ga už ry­šių su ak­ci­nin­kais val­dy­mą.

Ne­tru­kus po to pra­neš­ta, kad Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba at­lie­ka ty­ri­mą dėl VP gru­pės įmo­nių ir jos ak­ci­nin­kų ga­li­mai ne­tei­sė­tos veik­los. Ty­ri­mas pra­dė­tas 2015-ųjų va­sa­ros pa­bai­go­je.

Ga­li­mas mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mas VP gru­pė­je nuo pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros pa­bai­gos ti­ria ir Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) su­bur­ta eks­per­tų ko­man­da, ku­ri bend­ra­dar­biau­ja ir su Lat­vi­jos bei Es­ti­jos mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­mis.

Per­nai va­sa­rą VP gru­pės įmo­nių smul­ku­sis ak­ci­nin­kas Min­dau­gas Mar­cin­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad jam pa­si­trau­kus iš „A­kro­po­lius“ val­dan­čios įmo­nės va­do­vo par­ei­gų, pra­si­dė­jo po­ky­čiai pa­čio­je gru­pė­je – pra­dė­jo kur­tis de­šim­tys hol­din­gų, skir­tų tam, kad rea­lią veik­lą vyk­dan­čios bend­ro­vės bū­tų at­ri­bo­tos nuo gru­pės ak­ci­nin­kų.

VP gru­pės at­sto­vai kal­ti­ni­mus mo­kes­čių slė­pi­mu ne­igia ir tvir­ti­na, kad taip M.Mar­cin­ke­vi­čius jam nau­din­go­mis są­ly­go­mis sie­kia ag­re­sy­viai pa­si­trauk­ti iš gru­pės.

N.Nu­ma­vi­čius ne­tie­sio­giai val­do 66 proc. „Ber­to­na Hol­dings Li­mi­ted“ ak­ci­jų, li­ku­sias bend­ro­vės ak­ci­jas ne­tie­sio­giai val­do ki­ti gru­pės ak­ci­nin­kai.

Tei­sė­sau­ga ge­gu­žės 12 die­ną pra­ne­šė at­lie­kan­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­rio duo­me­ni­mis, „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas R.Kur­lians­kis da­vė bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui apie 100 tūkst. eu­rų ver­tės ky­šį. Pir­ma­die­nį pro­ku­ro­rai pra­ne­šė, kad R.Kur­lians­kis per Sei­mo na­rį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad jie veik­tų kon­cer­no in­te­re­sais.

Ad­vo­ka­tė: N. Nu­ma­vi­čius ne­tu­ri bend­rų vers­lų su „MG Baltic“

Vers­lo gru­pės „Vil­niaus pre­ky­ba“ pa­grin­di­nis ak­ci­nin­kas Ne­ri­jus Nu­ma­vi­čius ne­tu­ri bend­rų vers­lų su kon­cer­nu „MG Bal­tic“, sa­ko N.Nu­ma­vi­čiaus ad­vo­ka­tė .

Pa­sak Ol­gos Pe­tro­še­vi­čie­nės, N.Nu­ma­vi­čiaus ir kon­cer­no pre­zi­den­to Da­riaus Moc­kaus san­ty­kius „ga­li­ma lai­ky­ti pa­gar­biai drau­giš­kais“.

„Bend­rų vers­lų su „MG Bal­tic“ įmo­nių gru­pe N.Nu­ma­vi­čius ne­tu­ri ir jau 25 me­tai jie yra kon­ku­ren­tai. N.Nu­ma­vi­čiaus ir D.Moc­kaus san­ty­kius ga­li­ma lai­ky­ti pa­gar­biai drau­giš­kais“, – ži­niask­lai­dai iš­pla­tin­ta­me ko­men­ta­re sa­kė O.Pe­tro­še­vi­čie­nė.

An­tra­die­nį Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je bu­vo apk­laus­ta N.Nu­ma­vi­čiaus kon­tro­liuo­ja­mos įmo­nės „Ber­to­na Hol­dings Li­mi­ted“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vė Dia­na Do­mi­nie­nė. „De­ta­lių ne­ži­no­me, bet iš to, kas mums yra ži­no­ma, spren­džia­me, kad nie­ko rim­to čia nė­ra“, – tei­gė O.Pe­tro­še­vi­čie­nė.

„MG Bal­tic“ val­do­mos sta­ty­bų bend­ro­vės „Mit­ni­ja“ ir „Ma­xi­ma LT“ par­tne­rys­tė tę­sia­si jau dau­giau nei 10 me­tų – sta­ty­bų įmo­nė sta­to ar­ba sta­tė ne­ma­žai „Ma­xi­ma“ tink­lo par­duo­tu­vių, „A­kro­po­lius“ Kau­ne ir Klai­pė­do­je, šiuo me­tu sta­to nau­ją „Ma­xi­ma LT“ ad­mi­nis­tra­ci­nį pa­sta­tą Vil­niaus Nau­gar­du­ko gat­vė­je.

2007-ųjų pa­bai­go­je, strin­gant de­ry­boms dėl na­cio­na­li­nio in­ves­tuo­to­jo, ku­ris tu­rė­jo įgy­ven­din­ti nau­jos at­omi­nės elek­tri­nės pro­jek­tą, da­bar jau bu­vęs smul­ku­sis „Vil­niaus pre­ky­bos“ ak­ci­nin­kas Žil­vi­nas Mar­cin­ke­vi­čius, o tuo­met – „Leo LT“ da­li­nin­kės „NDX ener­gi­jos“ val­dy­bos na­rys ir vie­nas pa­grin­di­nių de­ry­bi­nin­kų su Vy­riau­sy­be, vie­šai pa­va­di­no „MG Bal­tic“ sa­vi­nin­ką ir pre­zi­den­tą Da­rių Moc­kų „šni­pu“ ir ap­kal­ti­no ry­šiais su Ru­si­jos slap­to­sio­mis tar­ny­bo­mis.

2009 me­tų rugp­jū­tį N.Nu­ma­vi­čius vie­šai at­sip­ra­šė D. Moc­kaus už Ž. Mar­cin­ke­vi­čiaus mes­tus kal­ti­ni­mus.