Stringa Zigmanto Balčyčio tarptautinė karjera Niujorke
Apie gau­tą vi­lio­jan­tį dar­bo pa­siū­ly­mą Niu­jor­ke dar pa­va­sa­rį pra­bi­lęs so­cial­de­mo­kra­tas Zig­man­tas Bal­čy­tis jau ke­lis kar­tus ati­dė­jo pla­nus pa­lik­ti eu­ro­par­la­men­ta­ro kė­dę, bet la­ga­mi­nų dar ne­iš­si­krau­na, ra­šo „Lie­tu­vos ry­tas“.

„Aš tu­riu dar­bo pa­siū­ly­mą, jis ga­lio­ja, ta­čiau yra toks su­si­ta­ri­mas, kad pa­ti ins­ti­tu­ci­ja tu­ri pa­skelb­ti, ka­da pra­dės sa­vo veik­lą. Bet ir jai, ma­tyt, ne vis­kas klo­ja­si taip sklan­džiai, kaip ti­kė­ta­si. Iki va­sa­ros jie ne­sus­pė­jo at­lik­ti vi­sų for­ma­lu­mų, bet vis­kas iš­lie­ka. Pra­si­dė­jus at­os­to­goms spren­di­mas dėl bū­si­mo ma­no dar­bo grei­čiau­siai iš­sisp­ręs jau tik rug­sė­jį. Aš esu su­si­pa­ka­vęs ir lau­kiu jų po­li­ti­nių spren­di­mų – vis­kas bus ge­rai. Net jei tie spren­di­mai įvyk­tų da­bar, be rug­sė­jo mė­ne­sio nie­ko ne­bus, nes šiuo me­tu at­os­to­gau­ja Eu­ro­pos Par­la­men­tas. Bet ko­kiu at­ve­ju rei­kės su­lauk­ti jo dar­bo pra­džios, kad ga­lė­tų įvyk­ti ju­ri­di­nis fak­tas“, – tre­čia­die­nį kal­bė­jo Z.Bal­čy­tis. Jis tei­gė su bū­si­mais darb­da­viais jau pa­si­ra­šęs tam ti­krus do­ku­men­tus, ta­čiau jie esą yra kon­fi­den­cia­lūs, to­dėl po­li­ti­kas ne­ga­lįs iš­sa­miau pa­sa­ko­ti apie dar­bo po­bū­dį.

Apie ke­ti­ni­mus pa­lik­ti Eu­ro­pos Par­la­men­tą dėl dar­bo pa­siū­ly­mo iš vie­nos be­sis­tei­gian­čios tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Niu­jor­ke su­lau­kęs so­cial­de­mo­kra­tas pra­ne­šė dar ko­vą. Iš pra­džių skelb­ta, kad ši­tie po­ky­čiai įvyks ba­lan­džio vi­du­ry­je, vė­liau ter­mi­nas nu­kel­tas iki ge­gu­žės 18-osios, o pri­ar­tė­jus šiai da­tai – dar ke­lioms sa­vai­tėms. Dėl bū­si­mo dar­bo Z.Bal­čy­tis at­si­sa­kė pre­ten­duo­ti į So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kus.