Stringa lietuvių kilmės ukrainiečių apgyvendinimas
Vy­riau­sy­bei dar lie­pą nu­spren­dus pri­im­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę tu­rin­čius ar lie­tu­vių kil­mės pa­bė­gė­lius iš ka­ro nu­alin­tos Ry­tų Ukrai­nos, at­vy­kė­liai vis dar nė­ra ap­gy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bė­se.

Kaip BNS sa­kė Ruk­los Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro va­do­vas Ro­ber­tas Mi­ku­lė­nas, lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­tys ukrai­nie­čiai dau­giau­sia ap­gy­ven­di­na­mi cen­tre ir šiuo me­tu su­da­ro di­džią­ją da­lį cen­tro gy­ven­to­jų.

„Iš vi­so da­bar tu­ri­me 38 as­me­nis, pra­ktiš­kai taip, dau­giau­sia yra ukrai­nie­čiai: yra sep­ty­nios šei­mos, ke­tu­ri vien­gun­giai, de­vy­ni vai­kai. Iš vi­so – 25 as­me­nys“, – sa­kė R.Mi­ku­lė­nas.

Pa­sak jo, da­lis as­me­nų tu­ri Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, ki­ta da­lis yra Ukrai­no­je gy­ve­nę lie­tu­vių pa­li­kuo­nys. Vis dėl­to jis pri­pa­ži­no, kad vi­si as­me­nys ap­si­gy­ven­ti so­cia­li­niuo­se būs­tuo­se grei­čiau­siai ne­ga­lės, nes tam yra tei­si­nių kliū­čių.

Tai BNS pa­tvir­ti­no ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė, jau prieš po­rą mė­ne­sių ap­sisp­ren­du­si pri­im­ti ukrai­nie­čių šei­mas sa­vi­val­dy­bės tu­ri­muo­se būs­tuo­se. Tuo­met pla­nuo­ta, kad Vil­niu­je pir­mo­sios šei­mos ap­si­gy­ven­tų jau rug­sė­jį.

Kaip BNS in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, įsta­ty­mai lei­džia skir­ti so­cia­li­nį būs­tą ir as­me­nims, ku­rie ne­įra­šy­ti į lau­kian­čių­jų ei­lę, jei tie as­me­nys ne­te­ko tur­to „dėl gais­rų, pot­vy­nių, stip­rių vė­jų ar ki­tų nuo žmo­gaus va­lios ne­prik­lau­san­čių ap­lin­ky­bių“. Pa­grin­di­nė są­ly­ga – jie tu­ri bū­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Tad mi­nė­tiems at­vy­kė­liams iš Ukrai­nos esą būs­to su­teik­ti kol kas ne­ga­li­ma, nes So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) ne­pa­tei­kė as­me­nų, ati­tin­kan­čių ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, są­ra­šo.

„Ga­vus duo­me­nis apie šei­mas, ku­rios tu­ri Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę ar lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, (at­vy­ku­sios ir dek­la­ra­vu­sios gy­ve­na­mą­ją vie­tą Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je), ati­tin­kan­čios įsta­ty­me nu­ro­dy­tus rei­ka­la­vi­mus, pa­tei­kę do­ku­men­tus pa­tvir­ti­nan­čius, kad at­vy­ko iš Ukrai­nos konf­lik­to zo­nos, klau­si­mas dėl lai­ki­no So­cia­li­nio būs­to iš­nuo­mo­ji­mo ga­li bū­ti svars­to­mas Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je“, – nu­ro­do­ma prieš dau­giau nei dvi sa­vai­tes sa­vi­val­dy­bės mi­nis­te­ri­jai iš­siųs­ta­me raš­te, ra­gi­nan­čia­me duo­me­nis pa­teik­ti.

SADM kol kas ne­at­sa­kė į BNS pa­teik­tą klau­si­mą, dėl ko­kių prie­žas­čių del­sia­ma su­teik­ti in­for­ma­ci­ją.

Tuo me­tu R.Mi­ku­lė­nas pa­tvir­ti­no, kad da­lis šei­mų jau nu­spren­dė glaus­tis pas gi­mi­nai­čius.

„Vil­niu­je gy­ve­na ke­le­tas jau da­bar, kol kas jie glau­džia­si pas gi­mi­nes. Vie­na šei­ma pla­nuo­ja iš­va­žiuo­ti į Klai­pė­dą, tvar­ko­si do­ku­men­tus“, – sa­kė jis.

Anot R.Mi­ku­lė­no, Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės ne­tu­rin­tiems as­me­nims so­cia­li­niai būs­tai ne­tu­rė­tų bū­ti su­tei­kia­mi – jiems ga­lios ta pa­ti in­teg­ra­ci­jos tvar­ka, kaip ir į Lie­tu­vą per­ke­lia­miems pa­bė­gė­liams iš Eri­trė­jos, Si­ri­jos ar Ira­ko: jie bus ap­gy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bė­se ir me­tus gaus in­teg­ra­ci­jai (būs­tui, kas­die­niems reik­mėms) nu­ma­ty­tas lė­šas, bet vė­liau tu­rės iš­si­lai­ky­ti pa­tys.

Iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūkst. lie­tu­vių kil­mės as­me­nų. Ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių yra apie 1,5 tūks­tan­čio.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, iš vi­so pa­gei­da­vi­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra par­eiš­ku­sios šei­mos, ku­rio­se yra 58 žmo­nės.