Stringa emigrantų duomenų apie kitose valstybėse sumokėtą PSD rinkimas
„Sod­ra“, vi­są va­sa­rį lau­ku­si emig­ran­tų duo­me­nų apie ki­to­se vals­ty­bė­se su­mo­kė­tą pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo (PSD) mo­kes­tį, kol kas ne­sus­pė­jo įver­tin­ti vi­sų par­aiš­kų, tad mo­kes­čio iš­ieš­ko­ji­mas ati­de­da­mas iki ko­vo pa­bai­gos, sa­ko „Sod­ros“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius.

Sau­sį ki­lus gy­ven­to­jų, dau­giau­sia – mig­ran­tų, ne­ri­mui dėl ma­si­nių įspė­ji­mų apie ne­su­mo­kė­tą PSD „Sod­ros“ va­do­vy­bė bu­vo nu­spren­du­si iš­ieš­ko­ji­mą ati­dė­ti bent mė­ne­siui.

„Es­mė, kad mes vis dar gau­na­me di­de­lius kie­kius iš už­sie­nio do­ku­men­tų, kad žmo­nės yra draus­ti svei­ka­tos drau­di­mu ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se ir tuo­met jiems mo­kes­čio Lie­tu­vo­je ne­rei­kia mo­kė­ti. Kol kas vi­sų do­ku­men­tų ne­ap­do­ro­jo­me. Kie­kiai ma­žė­ja, bet su jais dar ne­su­sit­var­kė­me – pla­nuo­ja­me iki ko­vo tre­čios sa­vai­tės su­sit­var­ky­ti (...). Jei vėl ne­bus nau­jo pliūps­nio, ko­vo pa­bai­go­je pla­nuo­ja­me iš­ieš­ko­ti iš tų, ku­rie pri­va­lo mo­kė­ti“, – BNS sa­kė jis.

„Sod­ros“ va­do­vas pa­brė­žė, jog sie­kia­ma su­rink­ti mo­kes­čius ne kon­kre­čiai iš emig­ran­tų, o iš as­me­nų, ku­rie yra pri­va­lo­mai draus­ti Lie­tu­vo­je ir nė­ra draus­ti už­sie­ny­je.

Anot jo, spe­cia­lis­tai nuo me­tų pra­džios jau įver­ti­no apie 20 tūkst. do­ku­men­tų, dar yra li­kę apie 10 tūkst. par­aiš­kų.

Ka­dan­gi duo­me­nys kin­ta, tiks­laus skai­čiaus, kiek il­ga­lai­kių sko­li­nin­kų bu­vo va­sa­rio pa­bai­go­je, „Sod­ra“ ne­tu­ri – pa­sku­ti­niais duo­me­ni­mis, to­kių sko­li­nin­kų, ku­rie sau­sį dar bu­vo ne­su­mo­kė­ję PSD bent 12 mė­ne­sių ir dau­giau, bu­vo apie 100 tūks­tan­čių.

Kaip skelb­ta anks­čiau, po iš­siųs­tų ra­gi­ni­mų su­si­mo­kė­ti PSD per sau­sį su­lauk­ta dau­giau nei 30 tūkst. do­ku­men­tų, taip pat apie 2,2 mln. eu­rų įmo­kų.

Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo Lie­tu­vo­je mo­kė­ti ne­pri­va­lo as­me­nys, ku­rie sa­vo iš­vy­ki­mą dek­la­ra­vo ofi­cia­liai. Emig­ran­tai taip pat ga­li in­for­muo­ti „Sod­rą“, kad do­ku­men­tus apie sve­tur su­mo­kė­tus mo­kes­čius pa­teiks vė­liau, tam nu­sta­ty­tas ke­tu­rių mė­ne­sių ter­mi­nas, per jį sko­los taip pat ne­bus iš­ieš­ko­mos.

Per­da­vus in­for­ma­ci­ja apie sko­li­nin­kus ants­to­liams, bus tai­ko­mi sko­los nu­ra­šy­mai nuo jų sąs­kai­tų Lie­tu­vo­je vei­kian­čiuo­se ban­kuo­se. M.Sin­ke­vi­čius pri­pa­žįs­ta, kad ga­li­my­bės iš­ieš­ko­ti sko­lų iš už­sie­nio ban­kų „ Sod­ra“ ne­tu­ri. Ta­čiau ne­su­mo­kė­ję sko­lų emig­ran­tai nie­ka­da ne­ga­lės ne­mo­ka­mai nau­do­tis svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­go­mis Lie­tu­vo­je.