Streikuoti ryžosi mažiau švietimo įstaigų, nei planavo
Ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką an­tra­die­nį su­ren­gu­sios švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos ke­ti­na jį tęs­ti, kol su­lauks val­džios reak­ci­jos dėl rei­ka­la­vi­mų, ta­čiau da­lis Lie­tu­vos dar­že­lių ir mo­kyk­lų pla­nuo­to pro­tes­to at­si­sa­kė.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, rem­da­ma­si iš sa­vi­val­dy­bių gau­tais duo­me­ni­mis, tei­gia, kad prie strei­ko pri­si­jun­gė 30 švie­ti­mo įstai­gų - 21 bend­ro­jo ug­dy­mo, 7 iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir 2 ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo. An­tra­die­nį strei­kuo­ja 543 pe­da­go­gi­niai dar­buo­to­jai - tai ma­žiau nei pu­sė (apie 45,6 proc.) vi­sų strei­kuo­jan­čio­se įstai­go­se dir­ban­čių pe­da­go­gų.

Kaip BNS sa­kė anks­čiau strei­kuo­ti pla­na­vu­sios Kau­no Vik­to­ro Kup­re­vi­čiaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ire­na Švėgž­die­nė, strei­kas mo­kyk­lo­je ati­dė­tas iki ki­to pir­ma­die­nio dėl vyks­tan­čio iš­ori­nio ver­ti­ni­mo.

„Šian­dien jie (mo­ky­to­jai - BNS) ne­strei­kuo­ja. Dar va­kar klau­siau, kas pa­si­ruo­šę strei­kuo­ti, nes ži­no­jau, kad ti­krai ne vi­sa mo­kyk­la ruo­šia­si. (…) Man bu­vo pa­sa­ky­ta, kad nė­ra strei­kuo­jan­čių­jų. Šian­dien at­ėjus į dar­bą, vi­si dir­ba sa­vo vie­to­se. Pa­grin­di­nė prie­žas­tis – mes tu­ri­me iš­orės ver­ti­ni­mą ir to­dėl nu­spręs­ta, kad jei­gu strei­kas tę­sis, ka­dan­gi jis ne­ter­mi­nuo­tas, tai mo­kyk­los dar­buo­to­jai, ku­rie no­rės strei­kuo­ti, pri­si­jungs nuo pir­ma­die­nio“, – sa­kė di­rek­to­rė.

Kau­ne taip pat strei­kuo­ti iš anks­to pla­na­vo vie­nas dar­že­lis, ta­čiau Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Bag­do­nas BNS an­tra­die­nio ry­tą sa­kė, dar­bas ir čia vyks­ta kaip įpras­ta.

Tuo me­tu per 300 moks­lei­vių tu­rin­čio­je ru­sa­kal­bė­je Vil­niaus Ju­ven­tos gim­na­zi­jo­je an­tra­die­nį dir­bo tik ke­tu­ri mo­ky­to­jai iš 39. Su­tik­ti pe­da­go­gai tvir­ti­no su­ta­rę iš pra­džių strei­kuo­ti dvi die­nas bei ste­bė­ti val­džios reak­ci­ją.

Anot ug­dy­mo įstai­gos di­rek­to­rės Iri­nos Ig­na­ta­vi­čie­nės, dėl strei­ko nuo pir­ma­die­nio pa­si­ra­šė 60 proc. pe­da­go­gų, ta­čiau da­lis esą ga­li ap­sisp­ręs­ti ir vė­liau, ki­ti an­tra­die­nį ne­tu­ri pa­mo­kų. Gim­na­zi­jos pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vė Ne­ri­ja Pa­ulio­nie­nė ti­ki­no, kad strei­kuo­ja 85 proc. dar­buo­to­jų, li­ku­si da­lis, nu­spren­du­si dirb­ti, esą „tu­ri as­me­ni­nių prie­žas­čių“.

„Bu­vo kal­bė­ta su mo­ki­niais apie strei­ką - jie ži­no mū­sų rei­ka­la­vi­mus ir iš ti­krų­jų la­bai san­tū­riai, drau­giš­kai tai pri­ėmė, pa­ža­dė­jo mo­ky­tis na­mie. Kol kas yra strei­ko pra­džia. Kiek jis truks, vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip rea­guos val­džia. Kol kas, ma­to­me, ta reak­ci­ja yra šiek tiek pa­šai­pi ir skau­di­nan­ti. Mo­ky­to­jai pa­var­gę nuo to­kios re­to­ri­kos, ku­ri sklin­da iš mi­nis­tro ir mi­nis­tro pir­mi­nin­ko lū­pų“, - BNS sa­kė lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja dir­ban­ti N.Pa­ulio­nie­nė.

Gim­na­zi­jos va­do­vė tvir­ti­no su­pran­tan­ti pe­da­go­gų prob­le­mas, ta­čiau spren­di­mui strei­kuo­ti ne­pri­ta­rė ir pa­tvir­ti­no, kad už die­nas, ku­rias jie ne­dirbs, ne­bus skai­čiuo­ja­mas at­ly­gi­ni­mas.

„Jei mo­ky­to­jas no­ri at­ly­gi­ni­mo, kaip vers­li­nin­kas, - tai ne­įma­no­ma. Jei no­ri­ma iš ti­krų­jų pa­ge­rin­ti są­ly­gas, ma­ny­čiau, kad prof­są­jun­gie­čių aukš­čiau­sia val­džia tu­rė­jo anks­čiau pra­dė­ti ju­dė­ti, kol dar ne­bu­vo par­eng­tas ki­tų me­tų biu­dže­tas“, - sa­kė ji.

Vil­niaus vai­kų lop­še­lio – dar­že­lio „Auš­re­lė“ pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Onu­tė Org­laus­kie­nė tvir­ti­no, kad an­tra­die­nį dar­že­ly­je strei­kuo­ja 21 auk­lė­to­ja iš 24.

„Mes esa­me tie žmo­nės, ku­rie iš­ug­do vai­kus iki Sei­mo pir­mi­nin­ko, iki pre­zi­den­to. Tie žmo­nės ly­giai taip pat lan­kė dar­že­lį. Jie tu­rė­tų su­pras­ti, už ko­kį at­ly­gi­ni­mą tu­rė­tų auk­lė­to­ja dirb­ti dar­že­ly­je, nes dar­bas yra be pro­to su­nkus. Siū­lau ir mi­nis­trui pir­mi­nin­kui, ir švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trui pa­dirb­ti dar­že­ly­je, ypač su vai­kais, ku­rių gru­pė­je yra 16. Ne­išt­ver­tų nė vie­nos die­nos. (...) Mes ne­pra­šo­me kel­ti al­gų, mes pra­šo­me grą­žin­ti al­gas į prieš­kri­zi­nį ly­gį. O mums teis­mais gra­si­na. Mus prem­je­ras kal­ti­na, kad po­li­ti­kuo­ja­me. Prem­je­rui ti­krai ne­tin­ka taip kal­bė­ti“, - BNS sa­kė O.Or­laus­kie­nė.

Jos tei­gi­mu, apie vyks­tan­tį strei­ką vai­kų tė­vai bu­vo įspė­ti iš anks­to, to­dėl ne­sklan­du­mų ne­ki­lo. Pa­sak prof­są­jun­gos pir­mi­nin­kės, strei­kuo­jan­tys dar­že­lio dar­buo­to­jai ir kai ku­rie so­li­da­ru­mą iš­reiš­kę tė­vai tre­čia­die­nį da­ly­vaus Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų or­ga­ni­zuo­ja­ma­me mi­tin­ge.

Pir­ma­die­nį ša­lies pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai skel­bė, kad iš vi­so strei­kuos apie 120 ug­dy­mo įstai­gų, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja - kad apie 30.

Lie­tu­vos Švie­ti­mo And­rius Na­vic­kas an­tra­die­nį BNS pa­tvir­ti­no, kad strei­kuo­ti iš­drį­so ne vi­si tai da­ry­ti pla­na­vę pe­da­go­gai. Ta­čiau tiks­laus prie pro­tes­to pri­si­dė­ju­sių mo­kyk­lų ir dar­že­lių skai­čiaus jis taip pat tei­gia ne­tu­rin­tis.

„Ma­tė­te, yra daug gąs­di­ni­mų, gra­si­ni­mų, yra abe­jo­jan­čių­jų. Žiū­rė­si­me, ko­kie duo­me­nys at­eis. Vis­kas dau­giau pri­klau­sys nuo val­džios spren­di­mų - ti­ki­mės tiek Vy­riau­sy­bės, tiek Sei­mo grei­tų spren­di­mų. Vie­ni kal­ba, kad iš­kęs tą spau­di­mą ke­lias die­nas, gau­na­me skam­bu­čių, kad pa­si­ry­žę strei­kuo­ti tiek, kiek rei­kės. Lai­kau­si tos nuo­mo­nės, kad pla­nuo­ja­me nuo sa­vai­tės iki dvie­jų strei­kuo­ti, pa­skui vie­naip ar ki­taip stab­dy­si­me - ma­no­me, kad nė­ra pra­smės tai da­ry­ti per šven­tes. Jį, ma­nau, at­nau­jin­si­me ki­tais me­tais“, - BNS sa­kė A.Na­vic­kas.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis pir­ma­die­nį pe­da­go­gų rei­ka­la­vi­mus va­di­no ne­rea­liais ir tei­gė, kad strei­ko or­ga­ni­za­to­rių veik­la - įtar­ti­na. Jis at­me­tė ga­li­my­bę ban­dy­ti per teis­mą stab­dy­ti strei­kuo­to­jus.

Strei­kuo­jan­tys pe­da­go­gai rei­ka­lau­ja at­kur­ti mo­ki­nio krep­še­lio dy­dį, bu­vu­sį iki 2009 me­tų - nuo 3348 iki 3774 li­tų. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) ki­tą­met pla­nuo­ja mo­ki­nio krep­še­lį pa­di­din­ti 32 li­tais iki 3380 li­tų. Taip pat rei­ka­lau­ja­ma iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mus pri­ly­gin­ti bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams, iki 128 li­tų grą­žin­ti ba­zi­nę mė­ne­sio al­gą, ma­žin­ti dar­že­lių gru­pes bei kla­ses mo­kyk­lo­se, su­da­ry­ti są­ly­gas mo­ky­to­jams iš­ei­ti į se­nat­vės pen­si­ją nuo 55 me­tų. Rei­ka­lau­ja­ma, kad bū­tų pa­si­ra­šy­ta ša­kos ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis - dėl šios są­ly­gos įgy­ven­di­ni­mo pra­ėju­sią sa­vai­tę su­ta­rė prem­je­ro su­da­ry­ta dar­bo gru­pė švie­ti­mo klau­si­mams.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja skai­čiuo­ja, kad šiems rei­ka­la­vi­mams įgy­ven­din­ti rei­kė­tų pu­sės mi­li­jar­do li­tų. Tuo me­tu vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą švie­ti­mui ki­tą­met di­din­ti nu­ma­to­ma 47 mln. li­tų.

Prem­je­ro dar­bo gru­pė taip pat yra su­ta­ru­si, kad mo­ki­nio krep­še­lis tu­rė­tų bū­ti skai­čiuo­ja­mas ne mo­ki­niui, o kla­sei. Tarp dar­bų gru­pės siū­ly­mų - ir iki­mo­kyk­li­nio bei prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų va­lan­dos dar­bo įkai­nio pri­ly­gi­ni­mas mo­ky­to­jo dar­bo va­lan­dai. Ki­taip nei strei­kuo­jan­tys pe­da­go­gai dar­bo gru­pė po­ky­čius siū­lo įgy­ven­din­ti ne nuo ki­tų me­tų, o pa­laips­niui.