Streiko rengėjai suka kompromiso link
De­šimt die­nų trun­kan­tis mo­ky­to­jų strei­kas ar­tė­ja prie pa­bai­gos. Jį ini­ci­ja­vu­sios prof­są­jun­gos šian­dien ke­ti­na pa­skelb­ti, kad nuo ry­to­jaus pro­tes­to ak­ci­ja bus su­stab­dy­ta.

Da­li­niai su­si­ta­ri­mai – ge­riau ne­gu jo­kių. Po ne­rvin­go ke­lių sa­vai­čių dia­lo­go su val­džios at­sto­vais švie­ti­mo dar­buo­to­jus vie­ni­jan­čios prof­są­jun­gos ža­da stab­dy­ti pro­tes­to ak­ci­ją. Ko­va dėl mo­ky­to­jų pa­dė­ties su­skal­dė pa­čių prof­są­jun­gų vie­ny­bę. To­dėl į pre­zi­den­tū­ros du­ris su skun­dais bel­džia­ma­si in­di­vi­dua­liai.

Pe­da­go­gų pro­tes­tą iki šiol ra­miai ste­bė­ję Sei­mo na­riai va­kar su­sku­bo ra­šy­ti ra­gi­ni­mus Vy­riau­sy­bei, kad bū­tų ieš­ko­ma pa­pil­do­mų lė­šų mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams kel­ti. Su­kur­tas ir pro­jek­tas, ku­ria­me nu­ro­do­mas ga­li­mas iš­tek­lių šal­ti­nis, – Re­zer­vi­nis fon­das.

Fi­na­lo iš­va­ka­rė­se strei­ko „a­rit­me­ti­ka“ to­kia: Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti pa­ža­dė­jo 6 mln. eu­rų, Vy­riau­sy­bė – 2 mln. eu­rų. Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas (ŠMKK) ma­no, kad mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ga­lė­tų ras­ti ir 7 mln. eu­rų. Strei­ko pra­džio­je prof­są­jun­gos pra­šė 18 mln. eu­rų, pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­si­lei­do iki 12 mln. eu­rų.

Ge­ra­no­riš­ku­mo neįžvelgė

Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Aud­rius Jur­ge­le­vi­čius pri­pa­ži­no, jog dia­lo­gas su val­džia jam pa­li­ko keis­tą įspū­dį. „Ma­tė­me, kad nie­kas ne­no­ri spręs­ti švie­ti­mo klau­si­mų, po­li­ti­kai tik de­mons­truo­ja sa­vo am­bi­ci­jas, stum­do prob­le­mą vie­ni nuo ki­tų, o ken­čia mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai“, – LŽ sa­kė jis. Ta­čiau, anot prof­są­jun­gos ly­de­rio, lie­ka vil­tis, kad spren­di­mus, dėl ku­rių va­kar bu­vo su­tar­ta ŠMKK, Sei­mas pri­ims pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

A. Jur­ge­le­vi­čius ti­ki­no, jog kai ku­rios švie­ti­mo prof­są­jun­gos „no­ri at­ro­dy­ti ge­riau nei ki­tos, kad gau­tų me­da­lį“. „To­kiam žai­di­mui ne­pa­si­duo­si­me. Lai­ky­si­mės sa­vo rei­ka­la­vi­mų. Ta­čiau su­pran­ta­me, kad esant kiek­vie­nam dia­lo­gui, so­cia­li­niam konf­lik­tui rei­ka­lin­gas komp­ro­mi­sas, ne­ga­li­ma ko nors rei­ka­lau­ti bea­to­dai­riš­kai“, – kal­bė­jo jis. Anot A. Jur­ge­le­vi­čiaus, apie strei­ko stab­dy­mą bus pra­neš­ta ry­toj, per su­si­ti­ki­mą ŠMM.

Val­džios pa­ža­dais abe­jo­jan­čios Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vas And­rius Na­vic­kas ste­bė­jo­si, ko­dėl ki­tos prof­są­jun­gos ten­ki­na­si tik vie­nu, fi­nan­si­niu, rei­ka­la­vi­mų są­ra­šo punk­tu. „Pi­ni­gai čia ne­tu­ri reikš­mės. Su­pran­ta­me, kad pers­kirs­ty­ti biu­dže­tą ga­na prob­le­miš­ka. Ta­čiau dėl rei­ka­la­vi­mų ga­li­ma su­si­tar­ti ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je nu­ro­dant, jog jie bus įgy­ven­din­ti su 2017 me­tų biu­dže­tu. Bet mi­nis­te­ri­ja pir­miau­sia no­ri, kad strei­kas bū­tų nu­trauk­tas, ir tik pa­skui de­rė­tis. Aki­vaiz­du – jo­kie rei­ka­la­vi­mai ne­bus vyk­do­mi“, – LŽ tvir­ti­no jis. Ta­čiau A. Na­vic­ko va­do­vau­ja­ma prof­są­jun­ga ke­ti­na aps­kri­tai nu­trauk­ti strei­ką, pro­tes­tuo­ti po vie­ną nė­ra pra­smės.

Įsi­ki­šo Seimas

Va­kar ry­tą ŠMKK po­sė­dy­je bu­vo iš­klau­sy­tos ŠMM at­sto­vų ir prof­są­jun­gų va­do­vų nuo­mo­nės dėl pa­teik­tų rei­ka­la­vi­mų. „Man at­ro­do, ar­tė­ja­ma prie su­si­ta­ri­mo“, – LŽ sa­kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Rai­mun­das Pa­liu­kas. Jo tei­gi­mu, ko­mi­te­to na­riai ma­no, kad 2 mln. eu­rų, ku­riuos pa­ža­dė­jo prem­je­ras, ne­pa­kan­ka, to­dėl ŠMKK mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti par­agi­no skir­ti 7 mln. eu­rų.

Gru­pė „dar­bie­čių“ įre­gis­tra­vo pro­jek­tą, ku­ria­me kaip lė­šų šal­ti­nį pe­da­go­gų al­goms kel­ti siū­lo­ma nau­do­ti Re­zer­vi­nį fon­dą. ŠMKK pa­pra­šė Sei­mo pir­mi­nin­kės įtrauk­ti pro­jek­tą į pa­va­sa­rio dar­bų prog­ra­mą. Anot R. Pa­liu­ko, mi­nis­te­ri­ja įpa­rei­go­ta su prof­są­jun­go­mis „pra­dė­ti pla­čias de­ry­bas“ dėl ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių at­ei­nan­tiems me­tams. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pri­si­pa­ži­no ne­ži­nan­tis, iš kur ŠMM ke­ti­na im­ti pa­ža­dė­tus 6 mln. eu­rų. Esą švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė per po­sė­dį ti­ki­no ne­ga­lin­ti pa­teik­ti aiš­kaus at­sa­ky­mo, kol nė­ra ga­lu­ti­nių skai­čia­vi­mų.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius va­kar kal­bė­jo, kad apie 2 mln. eu­rų pe­da­go­gų al­goms ti­ki­ma­si ras­ti per­žiū­rint Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas, skir­tas mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jai to­bu­lin­ti ir pir­ma­lai­kiam pa­si­trau­ki­mui į pen­si­ją.

Prof­są­jun­gų duo­me­ni­mis, strei­ke da­ly­va­vo penk­ta­da­lis – apie 11 tūks­tan­čių – ša­lies mo­ky­to­jų. At­ly­gi­ni­mų už tas die­nas, kai ne­dir­bo, pe­da­go­gai ne­gaus. Ta­čiau prof­są­jun­gų ly­de­riai ža­dė­jo ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kaip mo­ky­to­jams bent iš da­lies kom­pen­suo­ti šį nuo­sto­lį. Esą tam ne­prieš­ta­rau­ja ir sa­vi­val­dy­bės.

Pra­šo au­dien­ci­jos

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė „dar­bie­tė“ A. Pi­trė­nie­nė ir ke­tu­rių švie­ti­mo prof­są­jun­gų va­do­vai va­kar drau­ge krei­pė­si į pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, kad ši ar­ti­miau­siu me­tu juos pri­im­tų ir ap­tar­tų su­sik­los­čiu­sią pa­dė­tį. Krei­pi­me­si pra­šo­ma „pa­gal­bos spren­džiant ko­lek­ty­vi­nį dar­bo gin­čą“, ki­lu­sį dėl prof­są­jun­gų iš­kel­tų rei­ka­la­vi­mų ir su jais su­si­ju­sio švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų strei­ko.

Kaip įma­no­ma grei­čiau su­si­tik­ti at­ski­ra­me laiš­ke pre­zi­den­tei pra­šo ir A. Na­vic­ko va­do­vau­ja­ma prof­są­jun­ga.

Ša­lies va­do­vės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė va­kar pa­ti­ki­no, kad pra­šy­mai su­si­tik­ti gau­ti, ta­čiau pa­brė­žė, jog kol kas spren­di­mų ieš­ko­ma Vy­riau­sy­bė­je. Ne vie­nas po­li­ti­kas va­kar ne­slė­pė nuo­sta­bos, kad mi­nis­trė, užuot iš es­mės spren­du­si švie­ti­mo prob­le­mas, žings­niuo­ja į pre­zi­den­tū­rą skųs­tis. Pra­ėju­sią sa­vai­tę, po dar vie­nų de­ry­bų Vy­riau­sy­bė­je su prof­są­jun­gų ly­de­riais, prem­je­ras tie­siai par­eiš­kė, kad ieš­ko­ti iš­ei­ties iš šios si­tua­ci­jos pri­va­lo ne kas ki­tas, o ŠMM su mi­nis­tre prieš­aky­je.