Strateginės partnerės įgyvendinant energetikos projektus
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, jog Lie­tu­vą ir Kroa­ti­ja sie­ja glau­dūs po­li­ti­niai ir eko­no­mi­niai ry­šiai, ar­ti­mos po­zi­ci­jos ak­tua­liau­siais ES ir NA­TO klau­si­mais. 

Su­si­ti­ki­me su Kroa­ti­jos pre­zi­den­te Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vič kal­bė­ta apie to­les­nį dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mą, Var­šu­vo­je vy­ku­sio NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo re­zul­ta­tus, pa­dė­tį Eu­ro­po­je, su­sik­los­čiu­sią po JK žmo­nių ap­sisp­ren­di­mo iš­sto­ti iš ES, mig­ra­ci­jos kri­zės ke­lia­mus iš­šū­kius, ra­šo­ma Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Ypa­tin­gas dė­me­sys su­si­ti­ki­me skir­tas stra­te­gi­nių ener­ge­ti­kos pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui. Tik per 3 me­tus SGD ter­mi­na­lą įren­gu­si Lie­tu­va Kroa­ti­jo­je lai­ko­ma sėk­mės pa­vyz­džiu, kaip už­si­ti­krin­ti ener­ge­ti­nį sau­gu­mą ir lanks­tų, di­ver­si­fi­kuo­tą du­jų tie­ki­mą. Sek­da­ma mū­sų pa­vyz­džiu, Kroa­ti­ja ke­ti­na sta­ty­ti ana­lo­giš­ką SGD ter­mi­na­lą Krko sa­lo­je. To­dėl šios ša­lies ener­ge­ti­kus la­bai do­mi­na Lie­tu­vo­je su­kaup­ta pa­tir­tis. Už Klai­pė­dos SGD ter­mi­na­lo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą at­sa­kin­ga įmo­nė „Klai­pė­dos naf­ta“ yra pa­si­ren­gu­si pri­si­dė­ti prie šio Ad­ri­jos jū­ros re­gio­nui ir vi­sai ES stra­te­gi­nio pro­jek­to.

Vi­zi­to Pre­zi­den­tū­ro­je me­tu Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ir Kroa­ti­jos eko­no­mi­kos mi­nis­trai pa­si­ra­šė dvi­ša­lį Me­mo­ran­du­mą dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo ener­ge­ti­kos sri­ty­je, ku­ria­me pa­brė­žia­ma stra­te­gi­nė Lie­tu­vos ir Kroa­ti­jos par­tne­rys­tė plė­to­jant ener­ge­ti­kos sek­to­rius, su­ta­ria­ma kar­tu įgy­ven­din­ti SGD inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tus ir keis­tis pa­tir­ti­mi vys­tant re­gio­ni­nes elek­tros rin­kas. Lie­tu­va taip pat per­duos Kroa­ti­jai sa­vo pa­tir­tį dėl Ig­na­li­nos AE už­da­ry­mo.

Lie­tu­va ir Kroa­ti­ja bend­ra­dar­biau­ja ir ug­dy­da­mos SGD spe­cia­lis­tus. Bir­že­lį Klai­pė­dos ir Ri­je­kos uni­ver­si­te­tai pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl stu­den­tų ir dės­ty­to­jų mai­nų. Pir­mie­ji vi­zi­tuo­jan­tys kroa­tų dės­ty­to­jai į Lie­tu­vą dės­ty­ti at­vyks jau šį rug­sė­jį.

Su­si­ti­ki­me taip pat kal­bė­ta apie ES ir NA­TO kai­my­nys­tė­je ky­lan­čias grės­mes bei prie­mo­nes joms at­gra­sy­ti. Vals­ty­bių va­do­vės tei­gia­mai įver­ti­no NA­TO spren­di­mą stip­rin­ti ry­ti­nį Al­jan­so flan­gą ir Bal­ti­jos ša­ly­se bei Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ti tarp­tau­ti­nius ba­ta­lio­nus. Kroa­ti­jos ka­riai ke­ti­na pri­si­jung­ti prie Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mo ba­ta­lio­no Lie­tu­vo­je.

Lie­tu­vos ir Kroa­ti­jos va­do­vės iš­reiš­kė tvir­tą po­li­ti­nę par­amą Ad­ri­jos, Bal­ti­jos ir Juo­do­sios jū­rų ini­cia­ty­vai, ku­ria sie­kia­ma stip­rin­ti re­gio­ni­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, įgy­ven­din­ti stra­te­gi­nius ener­ge­ti­kos ir trans­por­to pro­jek­tus, ska­tin­ti sėk­min­gą šių re­gio­nų eko­no­mi­nę rai­dą.

Ša­lies va­do­vė pa­brė­žė, jog per pa­sta­ruo­sius me­tus stip­rė­ja Lie­tu­vos ir Kroa­ti­jos vers­lo ry­šiai. Pre­ky­ba nuo 2014 m. pa­di­dė­jo 61 proc. Lie­tu­vos eks­por­tuo­to­jai do­mi­si Kroa­ti­jos rin­ka – lie­tu­viš­kų pre­kių eks­por­tas į šią vals­ty­bę per pu­san­trų me­tų iš­au­go net 87 proc. Pa­klau­si lie­tu­viš­ka pre­kė Kroa­ti­jo­je yra sū­ris „Džiu­gas“. Vis dau­giau lie­tu­vių tu­ris­tų at­ran­dą Kroa­ti­jos ku­ror­tus.

Kaip gra­žų Lie­tu­vos ir Kroa­ti­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­vyz­dį Pre­zi­den­tė pa­mi­nė­jo fak­tą, jog dau­giau nei treč­da­lį SGD ter­mi­na­lo-lai­vo „In­de­pen­den­ce“ įgu­los su­da­ro kroa­tai, tarp jų ir abu ka­pi­to­nai. Ry­toj Kroa­ti­jos va­do­vė ap­lan­kys Klai­pė­dos ter­mi­na­lą ir su­si­tiks su ten dir­ban­čiais tė­vy­nai­niais.