Strasbūro teismas nagrinėja V. Uspaskicho skundą
Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas (EŽTT) nag­ri­nė­ja lai­ki­no­jo Dar­bo par­ti­jos va­do­vo eu­ro­par­la­men­ta­ro Vik­to­ro Us­pas­ki­cho skun­dą prieš Lie­tu­vą dėl ly­gių ga­li­my­bių per rin­ki­mus.

Stras­bū­ro teis­mas per­da­vė Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bei V.Us­pas­ki­cho pe­ti­ci­ją, kad ši pa­teik­tų sa­vo pa­aiš­ki­ni­mus dėl „dar­bie­čio“ skun­do.

V.Us­pas­ki­chas skun­džia­si, kad jam bu­vo ati­mta ga­li­my­bė ly­gio­mis są­ly­go­mis su ki­tu kan­di­da­tu veiks­min­gai da­ly­vau­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je, kan­di­da­tuo­jant į Sei­mo na­rius.

Anot jo, na­cio­na­li­niai teis­mai pro­ku­ro­rų pra­šy­mu jam, kaip įta­ria­ma­jam Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je, sky­rė na­mų areš­tą ir taip esą su­truk­dė veiks­min­gai da­ly­vau­ti 2007 me­tų spa­lio mė­ne­sį vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se į Sei­mą Dzū­ki­jos vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je.

EŽTT dar nė­ra nu­ta­ręs, ar V.Us­pas­ki­cho skun­dą lai­ky­ti pri­im­ti­nu.

„Teis­mas (...)ver­tins, ar na­cio­na­li­nių teis­mų spren­di­mas ap­ri­bo­ti par­eiš­kė­jo lais­vę iš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos bu­vo pro­por­cin­gas sie­kia­mam tiks­lui - už­ti­krin­ti par­eiš­kė­jo da­ly­va­vi­mą iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me - ir ne­pa­žei­dė par­eiš­kė­jo pa­sy­vio­sios rin­ki­mų tei­sės (bū­ti iš­rink­tam į įsta­ty­mų lei­dy­bos ins­ti­tu­ci­ją)“, - ra­šo­ma Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas V.Us­pas­ki­chą yra pri­pa­ži­nęs kal­tu mi­nė­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je. Da­bar ji nag­ri­nė­ja­ma Ape­lia­ci­nia­me teis­me.