Strasbūro teismas: Andriaus Kubiliaus pensijų karpymai nepažeidė žmogaus teisių
Kon­ser­va­to­rių vy­riau­sy­bės per kri­zę įves­tos tau­py­mo prie­mo­nės ne­pa­žei­dė žmo­gaus tei­sių, ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas.

Sep­ty­ni tei­sė­jai Stras­bū­re at­me­tė bu­vu­sios Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to par­ei­gū­nės skun­dą, kad jos tur­tas bu­vo nu­sa­vin­tas ne­tei­sė­tai, nes vals­ty­bi­nė pen­si­ja bu­vo su­ma­žin­ta 15 proc. ir už tai ne­bu­vo su­teik­ta kom­pen­sa­ci­ja.

Teis­mo spren­di­me pa­žy­mi­ma, kad Lie­tu­vos val­džia tu­rė­jo tei­sę pa­ti nu­sta­ty­ti, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis ko­vo­ti su eko­no­mi­ne kri­ze.

„Na­cio­na­li­nės ins­ti­tu­ci­jos iš es­mės ga­li ge­riau, ne­gu tarp­tau­ti­nis tei­sė­jas, nu­spręs­ti kas „tar­nau­ja vie­ša­jam in­te­re­sui“, nes tie­sio­giai iš­ma­no apie sa­vo vi­suo­me­nę ir jos po­rei­kius“, – ra­šo­ma Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo teis­mo spren­di­me.

Tei­sė­jai at­krei­pė dė­me­sį, kad pen­si­jos ir ki­tos iš­mo­kos bu­vo ma­ži­na­mos, sie­kiant „sta­bi­li­zuo­ti biu­dže­to de­fi­ci­to au­gi­mą ir už­ti­krin­ti to­li­mes­nį vals­ty­bės ge­bė­ji­mą ap­sau­go­ti pa­žei­džia­miau­sias vi­suo­me­nės gru­pes.“

„At­siž­vel­giant į rim­tus eko­no­mi­nius su­nku­mus, ku­riuos pa­sau­li­nės fi­nan­sų kri­zės me­tu pa­ty­rė Lie­tu­va ir dėl to, kad ieš­ko­vo iš­tar­nau­tą pen­si­ją jos su­ma­ži­ni­mas pa­vei­kė ri­bo­tai ir lai­ki­nai, Teis­mas ne­tu­ri pa­grin­do ma­ny­ti, kad ins­ti­tu­ci­jos ne­su­ge­bė­jo ras­ti pu­siaus­vy­ros tarp bend­rų vi­suo­me­nės in­te­re­sų ir rei­ka­la­vi­mų ap­sau­go­ti ieš­ko­vės as­me­ni­nes pa­grin­di­nes tei­ses“, – nu­ro­dė tei­sė­jai.

Teis­mas pa­brė­žė, kad ne jo rei­ka­las ver­tin­ti, ar gin­či­ja­mos prie­mo­nės bu­vo ge­riau­sias bū­das spręs­ti prob­le­mas.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas ver­ti­na, ar ša­lys lai­ko­si Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos.

Kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus vy­riau­sy­bė griež­tos tau­py­mo po­li­ti­kos ėmė­si, kai 2009 me­tais per pa­sau­li­nę kri­zę Lie­tu­vos eko­no­mi­ka smu­ko be­veik 15 proc.

Tuo­met bu­vo su­ma­žin­ti vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, pen­si­jos, so­cia­li­nės iš­mo­kos, pa­di­din­ti kai ku­rie mo­kes­čiai.