Strasbūre duris atvėrė septintasis Lietuvos garbės konsulatas Prancūzijoje
Lie­pos 6-ąją, mi­nint Vals­ty­bės die­ną, Stras­bū­re ati­da­ry­tas sep­tin­ta­sis Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­tas Pra­ncū­zi­jo­je.

Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lu pa­skir­tas El­za­so re­gio­no di­džiau­sio lai­kraš­čio „Der­niè­res Nou­vel­les d“Al­sa­ce“ („El­za­so nau­jie­nos“) vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius, re­gio­ne pui­kiai ži­no­mas vi­suo­me­ni­nin­kas Fran­cis Hir­nas.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Pra­ncū­zi­jo­je Da­lius Če­kuo­lis ren­gi­ny­je pa­si­džiau­gė Lie­tu­vos kon­su­li­nio tink­lo plė­tra Pra­ncū­zi­jo­je, ypač jos šiau­rės ry­ti­nė­je da­ly­je, ku­rio­je gy­ve­na gau­si iš­ei­vių iš Lie­tu­vos bend­ruo­me­nė, stu­di­juo­ti at­vyks­ta ne­ma­žai stu­den­tų iš Lie­tu­vos, vei­kia Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jos, vys­to­mi ak­ty­vūs pre­ky­bi­niai ir kul­tū­ri­niai ry­šiai.

Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­to inau­gu­ra­ci­nė­je ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo El­za­so re­gio­no vie­tos val­džios ir Stras­bū­re vei­kian­čių ES ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai bei ki­tų ša­lių gar­bės kon­su­lai.

Am­ba­sa­do­rius su­si­ti­ki­me su nau­juo­ju gar­bės kon­su­lu ap­ta­rė Lie­tu­vos ir Stras­bū­ro bend­ra­dar­bia­vi­mą įvai­rio­se sri­ty­se, vi­sų pir­ma – tarp re­gio­nų ir mies­tų, taip pat pre­ky­bos ry­šių plė­tros pers­pek­ty­vas. Pa­šne­ko­vai pa­si­džiau­gė iš­kart po Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­ga­vi­mo – 1991 me­tais – Stras­bū­re įkur­tos aso­cia­ci­jos „El­za­sas-Lie­tu­va“, va­do­vau­ja­mos jos įkū­rė­jo Phi­lip­pe­“o Ede­lo, ak­ty­via veik­la, vi­sų pir­ma – pra­ncū­zų kal­ba lei­džiant Lie­tu­vos kul­tū­rai ir is­to­ri­jai pri­sta­ty­ti skir­tą lei­di­nį „Ca­hiers Li­tua­niens“.

Vi­zi­to Stras­bū­re me­tu am­ba­sa­do­rius ir jį ly­dė­ju­si dip­lo­ma­tų de­le­ga­ci­ja taip pat su­si­ti­ko su re­gio­no vers­li­nin­kais, eu­ro­pi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se dir­ban­čiais lie­tu­viais bei vie­tos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riais.

Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­tai taip pat vei­kia An­žė, Bor­do, Mar­se­lio, Lio­no, Rua­no ir Trua mies­tuo­se.