Stokholmo arbitražas: Lietuva iš „Gazprom“ neatgaus 1,4 mlrd. eurų permokos
Ket­ve­rius me­tus tru­ku­sį Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės ir Ru­si­jos du­jų kon­cer­no „Gazp­rom“ gin­čą dėl maž­daug 1,4 mlrd. eu­rų per­mo­kos už Lie­tu­vai tiek­tas du­jas nag­ri­nė­jęs Stok­hol­mo ar­bi­tra­žas ne­įž­vel­gė Ru­si­jos bend­ro­vės kal­tės, par­eiš­kė ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis. Tai reiš­kia, kad Lie­tu­va ne­at­gaus pra­šy­tos 1,4 mlrd. eu­rų per­mo­kos, ku­ri su­si­da­rė už 2004–2012 me­tais „Gazp­rom“ Lie­tu­vai per bran­giai tiek­tas du­jas.

„Stok­hol­mo ar­bi­tra­žas ne­įž­vel­gė Ru­si­jos kon­cer­no pa­žei­di­mų“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė R.Ma­siu­lis. Anot jo, Lie­tu­vą spren­di­mas nu­vy­lė, o ar­bi­tra­žo iš­lai­dos pa­da­lin­tos abiem ša­lims po ly­giai – po pu­sę mi­li­jo­no eu­rų.

„Ar­bi­tra­žo iš­va­do­se tei­gia­ma, kad nė vie­na iš ša­lių ne­įro­dė sa­vo rei­ka­la­vi­mų ir ne­pa­tei­kė pa­kan­ka­mai pa­grįs­tų ar­gu­men­tų. Tai ro­do, kad by­la la­bai su­dė­tin­ga ir nė vie­na iš ša­lių ne­su­ge­bė­jo ap­gin­ti sa­vo po­zi­ci­jos“, – kal­bė­jo R.Ma­siu­lis.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius taip pat tei­gė, kad Lie­tu­va yra nu­si­vy­lu­si Stok­hol­mo ar­bi­tra­žo spren­di­mu.

„No­riu pa­sa­ky­ti, kad mes Stok­hol­mo ar­bi­tra­žo pri­im­tu spren­di­mu esa­me nu­si­vy­lę, bet rei­kia pri­pa­žin­ti tai, kad tuo lai­ko­tar­piu, ka­da vy­ko by­los nag­ri­nė­ji­mas, vis dėl­to Lie­tu­va pa­da­rė di­džiu­lę re­for­mą ener­ge­ti­kos sri­ty­je. (...) Aš ma­nau, kad gin­čo me­tu, ka­da vy­ko teis­mas, tai ti­kiuo­si, kad mums leng­viau pa­vy­ko iš­si­pirk­ti iš „Gazp­rom“ ak­ci­jas („Lie­tu­vos du­jų“, „Am­ber Grid“ ir „Les­to“ – BNS)“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pa­sak R.Ma­siu­lio, Lie­tu­va jau yra pa­sie­ku­si vi­sus stra­te­gi­nius tiks­lus: re­for­ma­vo du­jų sek­to­rių, su­sig­rą­ži­no du­jų vamz­dy­nų kon­tro­lę, pa­sis­ta­tė su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą, ku­ris su­grio­vė „Gazp­rom“ mo­no­po­lį rin­ko­je.

„Tai bu­vo tik vie­na iš da­lių mū­sų ko­vos, ku­ri tę­sia­si 4 me­tus. (...) Aiš­ku, no­rė­jo­si dar pri­si­tei­si dėl du­jų kai­nos for­mu­lės su­mas, nes pa­ti by­la bu­vo dėl du­jų kai­nos for­mu­lės ne­tei­sin­go nau­do­ji­mo. Bet pir­mi­nė ana­li­zė ro­do, kad bu­vo su­dė­tin­ga by­la, daug in­for­ma­ci­jos ir ar­bi­trai tie­siog ne­si­ry­žo pri­im­ti kaž­ko­kio spren­di­mo“, – sa­kė R.Ma­siu­lis.

„Ar­bi­tra­žas tei­gia, kad „Gazp­rom“, tiek­da­mas du­jas Lie­tu­vai ir val­dy­da­mas „Lie­tu­vos du­jų“ ak­ci­jas, tu­rė­jo in­te­re­sų konf­lik­tą. Tik dėl „Lie­tu­vos du­jų“ ak­ci­jų pir­ki­mo su­tar­ties abs­trak­čių są­ly­gų su­dė­tin­ga įro­dy­ti kon­kre­tų su­tar­ties pa­žei­di­mą. Ta­čiau ir „Gazp­rom“ ne­pa­vy­ko pa­grįs­ti vi­sų sa­vo gy­ny­bos ar­gu­men­tų“, – ra­šo­ma Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Anot jo, per­mo­kai už du­jas aps­kai­čiuo­ti bu­vo pa­si­telk­ti su­dė­tin­gi eko­no­mi­niai mo­de­liai, ku­rie ver­ti­no tei­sin­gą du­jų kai­nų ly­gį Lie­tu­vo­je bei al­ter­na­ty­vių ener­gi­jos iš­tek­lių kai­nų di­na­mi­ką. Dėl su­dė­tin­go įro­di­nė­ji­mo pro­ce­so bei duo­me­nų gau­sos ar­bi­tra­žas ne­si­ry­žo įvar­dy­ti Lie­tu­vai pa­da­ry­tos ža­los.

„Ar­bi­tra­žas at­krei­pė dė­me­sį, kad ter­mi­nas „tei­sin­ga kai­na“ yra per­ne­lyg abs­trak­tus, kad bū­tų ga­li­ma įver­tin­ti ga­li­mą ža­lą. Be to, ar­bi­trai nu­spren­dė, kad rei­ka­la­vi­mas tiek­ti du­jas ma­žiau­sia kai­na ne­tu­ri pra­smės. Esą „Lie­tu­vos du­jų“ ak­ci­nin­kų su­tar­ties punk­tas, nu­ma­tan­tis tiek­ti du­jas ma­žiau­sia kai­na, te­bu­vo ša­lių no­ras, o ne tei­si­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

A.Sek­mo­kas: Stok­hol­mo ar­bi­tra­žui Lie­tu­vos ir „Gazp­rom“ by­la bu­vo per­ne­lyg sudėtinga

Stok­hol­mo ar­bi­tra­žo spren­di­mas, pa­gal ku­rį Lie­tu­va ne­at­gaus 1,4 mlrd. eu­rų per­mo­kos už du­jas iš „Gazp­rom“ ro­do, kad ar­bi­tra­žas tie­siog ne­priė­mė jo­kio spren­di­mo, sa­ko bu­vęs ener­ge­ti­kos mi­nis­tras, ini­cia­vęs by­li­nė­ji­mą­si su bu­vu­siu vie­nin­te­liu du­jų tie­kė­ju Lie­tu­vai. Anot Ar­vy­do Sek­mo­ko, spren­di­mas pa­da­lin­ti tei­si­nes iš­lai­das per pu­sę ro­do, jog ar­bi­tra­žas iš ti­krų­jų ne­ži­no­jo, ar „Gazp­rom“ pa­da­rė pa­žei­di­mų.

„Iš es­mės toks spren­di­mas reiš­kia, kad mes (ar­bi­tra­žas – BNS) ne­ži­no­me ir mes ne­sii­ma­me spręs­ti ši­to klau­si­mo, jis per daug su­dė­tin­gas“, – BNS sa­kė A.Sek­mo­kas.

Anot jo, svar­bu kon­teks­tas, ku­ria­me bu­vo nag­ri­nė­ja­ma „Gazp­rom“ by­la – Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, pra­ne­šu­si, jog „Gazp­rom“ pikt­nau­džia­vo mo­no­po­li­ne pa­dė­ti­mi, kol kas ne­siė­mė jo­kių sank­ci­jų, to­dėl ne­rei­kia ste­bė­tis, jog spren­di­mų ne­si­ry­žo pri­im­ti ir Stok­hol­mo ar­bi­tra­žas.

„Jei­gu Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ku­ri prieš „Goog­le“, ki­tas kor­po­ra­ci­jas im­asi spren­di­mų, o ši­tas spren­di­mas pa­da­ry­tas, bet jo­kių sank­ci­jų ne­tai­ko­ma, (...) tai ti­kė­tis, kad Stok­hol­mo ar­bi­tra­žas kiš pirš­tus į ug­nį ir trauks karš­tus kaš­to­nus... By­la su­dė­tin­ga, kaip sa­kė mi­nis­tras Ma­siu­lis. Tai yra pa­pras­čiau­sia – pa­da­lin­ti tei­si­nes iš­lai­das ir ne­pa­da­ry­ti jo­kio spren­di­mo. Tie­są sa­kant, ar­bi­tra­žo spren­di­mas, sa­ky­čiau, toks: „mes ne­ži­no­me, ar pa­žei­di­mas bu­vo“, – tei­gė bu­vęs ener­ge­ti­kos mi­nis­tras.

Po­li­to­lo­gas R. Vil­pi­šaus­kas: Pri­trū­ko argumentų

Po­li­to­lo­gas Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas tei­gia, kad Stok­hol­mo ar­bi­tra­že Lie­tu­vai pri­trū­ko sva­rių ar­gu­men­tų, sie­kiant įro­dy­ti „Gazp­rom“ kal­tę dėl ne­pag­rįs­tai di­de­lių du­jų kai­nų. Jis pa­žy­mi, kad pats by­li­nė­ji­ma­sis pa­si­tar­na­vo kaip de­ry­bų sver­tas, įgy­ven­di­nant re­for­mas ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je.

„Ne­ver­tin­čiau to (Stok­hol­mo ar­bi­tra­žo spren­di­mo – BNS) kaip vie­na­reikš­miš­ko pra­lai­mė­ji­mo, nes ne­bu­vo pa­neig­tas in­te­re­sų konf­lik­to bu­vi­mas. Bet at­ro­do, kad pri­trū­ko ar­gu­men­tų, kad bū­tų ga­li­ma pa­grįs­tai įver­tin­ti tą ža­lą, apie ku­rią ieš­ki­ny­je ra­šė Lie­tu­va. Ver­ti­nant, kad pats krei­pi­ma­sis bu­vo ne tik tei­si­nis, bet, ma­no nuo­mo­ne, ir de­ry­bi­nė tak­ti­ka, su­si­ju­si su pla­tes­niais pro­ce­sais, vy­ku­siais ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je, ma­nau, kad šia pra­sme tam ti­krų pa­sie­ki­mų ga­li­ma įžvelg­ti. Ži­no­ma, jie ne to­kie, ko­kių ti­kė­jo­si Lie­tu­vos pu­sė“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (VU-TSPMI) va­do­vas R.Vil­pi­šaus­kas.

Anot jo, pats krei­pi­ma­sis į Stok­hol­mo ar­bi­tra­žą tu­rė­jo po­li­ti­nį at­spal­vį, ku­ris kaip de­ry­bi­nis ins­tru­men­tas pa­da­rė įta­kos ša­lies ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je vy­ku­siems pro­ce­sams.

„Aš spė­čiau, kad pa­grin­di­nė prie­žas­tis, (dėl ko Lie­tu­vai ne­pa­vy­ko pa­siek­ti sa­vo tiks­lo – BNS) tu­rė­tų bū­ti su­si­ju­si su tuo, kad pri­trū­ko ar­gu­men­tų vi­sų pir­ma tai ža­lai nu­sta­ty­ti ir kad ne­sant pa­kan­ka­mai kon­kre­čių at­spir­ties taš­kų, kon­kre­čių for­mu­luo­čių, ku­rias bū­tų ga­li­ma tei­si­niu po­žiū­riu pa­nau­do­ti, gal­būt ir eko­no­mi­ne pra­sme pa­grįs­tam va­di­na­mo­sios tei­sin­gos kai­nos įver­ti­ni­mui, ku­ri tik hi­po­te­ti­nė ir ga­li bū­ti, kad tas tei­sin­gos kai­nos skai­čia­vi­mas taip pat kė­lė klau­si­mų tiems, ku­rie pri­ėmė šį spren­di­mą“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

R.Vil­pi­šaus­ko tei­gi­mu, Stok­hol­mo ar­bi­tra­žo spren­di­mas to­les­nių Lie­tu­vos ir „Gazp­rom“ san­ty­kių ne­pa­veiks.

„Ma­nau, kad ver­ti­nant da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją ir al­ter­na­ty­vų tie­ki­mo šal­ti­nį, ku­rį tu­ri Lie­tu­va, di­des­nės įta­kos spren­di­mas ne­pa­da­rys. Ma­nau, kad šiuo me­tu dau­giau reikš­mės ga­li tu­rė­ti tai, kaip baig­sis Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pra­dė­tas ty­ri­mas (dėl „Gazp­rom“ pikt­nau­džia­vi­mo mo­no­po­li­ne pa­dė­ti­mi Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­po­je – BNS) ir koks ja­me bus ga­lu­ti­nis spren­di­mas“, – svars­tė R.Vil­pi­šaus­kas.

Krei­pė­si 2012 metais

2004 me­tais įsi­gy­da­mas 34 proc. bend­ro­vės „Lie­tu­vos du­jos“ ak­ci­jų, „Gazp­rom“ pri­va­ti­za­vi­mo su­tar­ti­mi įsi­pa­rei­go­jo tiek­ti Lie­tu­vai du­jas už tei­sin­gą kai­ną, at­siž­vel­giant į ener­ge­ti­nių iš­tek­lių rin­ką Lie­tu­vo­je bei al­ter­na­ty­vaus ku­ro kai­nų di­na­mi­ką.

Ta­čiau nuo to lai­ko du­jų kai­nos for­mu­lė bu­vo ne kar­tą kei­čia­ma, ne­at­siž­vel­giant į „Lie­tu­vos du­jų“ ak­ci­jų pir­ki­mo su­tar­ty­je nu­ma­ty­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus bei są­ly­gas. Dėl to du­jų kai­na var­to­to­jams dra­ma­tiš­kai iš­au­go. Be to, 2010 me­tų pa­bai­go­je „Gazp­rom“ par­eiš­kė, kad du­jų kai­na bus su­ma­žin­ta Es­ti­jai ir Lat­vi­jai, bet ne Lie­tu­vai, nes pa­sta­ro­ji įgy­ven­di­na ES Tre­čią­jį ener­ge­ti­kos pa­ke­tą.

And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė į Stok­hol­mo ar­bi­tra­žą krei­pė­si 2012 me­tų spa­lį.

Prem­je­ras A.But­ke­vi­čius maž­daug prieš me­tus tei­gė, kad ar­bi­tra­žui pri­ėmus Lie­tu­vai pa­lan­kų spren­di­mą, iš „Gazp­rom“ gau­ta kom­pen­sa­ci­ja bū­tų ati­duo­ta ša­lies var­to­to­jams, gal­būt juos ski­riant vi­suo­me­nei svar­biems du­jų inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tams. Vis dėl­to ne­bu­vo kon­kre­tu­mo, kaip pi­ni­gai juos pa­siek­tų.

2014 me­tų ge­gu­žę, bend­ro­vei „Lie­tu­vos du­jos“ pa­gra­si­nus nau­ju ar­bi­tra­žu, „Gazp­rom“ maž­daug 20 proc. su­ma­ži­no du­jų kai­ną įmo­nei, ku­ri tie­kė du­jas vi­siems gy­ven­to­jams ir da­liai ko­mer­ci­nių var­to­to­jų. Kai­na bu­vo su­ma­žin­ta už du­jas, tiek­tas bei tie­kia­mas 2013–2015 me­tais.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, bai­gu­si 3 me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl „Gazp­rom“ ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo mo­no­po­li­ne pa­dė­ti­mi kai ku­rio­se Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se, 2015 me­tų ba­lan­dį par­eiš­kė, kad kon­cer­nas ga­lė­jo nu­sta­ty­ti ne­są­ži­nin­gas du­jų kai­nas bei pikt­nau­džiau­ti pa­dė­ti­mi.

Ba­lan­džio pra­džio­je „Gazp­rom“ at­siė­mė ieš­ki­nį prieš Lie­tu­vą Jung­ti­nių Tau­tų UN­CIT­RAL ar­bi­tra­že dėl ES tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to.