Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas keliama priėmimo kartelė
Nuo ki­tų moks­lo me­tų sto­jan­tie­siems į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se ke­lia­ma pri­ėmi­mo kar­te­lė, pra­ne­ša Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM).

2017 me­tais uni­ver­si­te­tai stu­di­juo­ti į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas ga­lės pri­im­ti tik su­rin­ku­sius ne ma­žiau nei 3, ko­le­gi­jos – ne ma­žiau nei 1,6 sto­ja­mo­jo ba­lo iš de­šimt. Ma­žiau­sią kon­kur­si­nį ba­lą ŠMM nu­sta­to rem­da­ma­si per­nai Sei­mo pri­im­to­mis Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­so­mis.

„Į­gy­ven­din­da­mi Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me įtvir­tin­tą ga­li­my­bę nu­sta­ty­ti stu­di­jų ko­ky­bės kar­te­lę, sie­kia­me, kad stu­di­juo­ti at­ei­tų stu­di­joms pa­si­ren­gę jau­nuo­liai. La­bai svar­bu, kad aukš­to­sios mo­kyk­los pa­lai­ky­tų šį mū­sų sie­kį, vie­no­dai tai­ky­da­mos ko­ky­bės kar­te­lę ir vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­miems stu­den­tams, ir mo­kan­tiems už stu­di­jas sa­vo lė­šo­mis“, – sa­ko švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė.

Per­nai aukš­to­sios mo­kyk­los bu­vo su­ta­ru­sios, kad 2016 me­tais į uni­ver­si­te­tus bū­tų pri­ima­ma su­rin­kus ne ma­žiau kaip 2, į ko­le­gi­jas – ne ma­žiau kaip 1,2 sto­ja­mo­jo ba­lo. Kaip pa­žy­mi­ma pra­ne­ši­me, ne­tu­rė­da­ma įsta­ty­mi­nių sver­tų, anks­čiau mi­nis­te­ri­ja ga­lė­jo tik ra­gin­ti aukš­tą­sias mo­kyk­las įsi­ves­ti mi­ni­ma­lų ba­lą tiek sto­jan­tie­siems į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas, tiek į mo­ka­mas stu­di­jų vie­tas.

Kaip nu­ma­to prieš dve­jus me­tus pa­tvir­tin­ti mi­ni­ma­lūs kri­te­ri­jai sto­jan­tie­siems, pre­ten­duo­jan­tie­ji gau­ti vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą šie­met kaip ir per­nai bū­ti­nai tu­rės bū­ti iš­lai­kę bent 3 bran­dos eg­za­mi­nus: lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (vals­ty­bi­nį – jei­gu sto­ja į uni­ver­si­te­tus, vals­ty­bi­nį ar­ba mo­kyk­li­nį – jei­gu sto­ja į ko­le­gi­jas), už­sie­nio kal­bos (ang­lų, vo­kie­čių ar pra­ncū­zų) ir ma­te­ma­ti­kos bran­dos eg­za­mi­ną (iš­sky­rus sto­jan­čiuo­sius į me­nų stu­di­jas).

Ke­tu­rios aukš­to­sios mo­kyk­los – Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU), Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU), Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to ir Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to – sa­vo ruo­žtu sau­sį pa­si­ra­šė ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą įkur­ti Uni­ver­si­te­tų pa­žan­gos kon­fe­ren­ci­ją. Vie­nas dek­la­ruo­ja­mų sie­kių – nuo­sek­liai di­din­ti rei­ka­la­vi­mus sto­jan­tie­siems ir už­ti­krin­ti, kad pri­ėmi­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las mi­ni­ma­lus kon­kur­si­nis ba­las ki­tą­met bū­tų pa­di­din­tas iki 4.